Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja gleb i zagospodarowanie terenów zrekultywowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.K2s.RGZT.SM.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja gleb i zagospodarowanie terenów zrekultywowanych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami, skutkami oraz typami degradacji spowodowanymi działalnością różnych gałęzi przemysłu, metodami rekultywacji gleb skażonych związkami organicznymi oraz zasad rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Poznanie przez studentów zasad doboru kierunku zagospodarowania porekultywacyjnego. Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej zagospodarowania porekultywacyjnego.

Pełny opis:

Wykłady - treści nauczania:

-uwarunkowania prawne i administracyjne zagospodarowania terenów zrekultywowanych,

-metody rekultywacji gleb skażonych związkami organicznymi i nieorganicznymi oraz przekształconych geomechanicznie,

- metody waloryzacji terenów zdegradowanych i zrekultywowanych,

- wykorzystanie materiałów odpadowych w rekultywacji gleb i zagospodarowaniu terenów,

- zasady rolniczego, leśnego, rekreacyjnego i wodnego zagospodarowania terenów zrekultywowanych,

- rewitalizacja obszarów poprzemysłowych.

Ćwiczenia - tematyka zajęć:

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów rekultywowanych,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu zdegradowanego. Wybór kierunku zagospodarowania, wykonanie obliczeń, dobór roślinności, elementy małej architektury, ocena efektywności przeprowadzonej rekultywacji.

Literatura:

1. Gołda T. 1993. Rekultywacja. AGH Kraków, Skrypty uczelniane 1356. 2. Karczewska A. 2010. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. UWP, Wrocław. 3. Maciak F. 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW, Warszawa.

4. Gworek B. et al. 2004. Technologie rekultywacji gleb. Wyd. IOŚ, Warszawa.

5. Mocek A. 2012. Gleboznawstwo. PWN, Warszawa.

6. Greinert A. 2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

RTZ_W1 - uwarunkowania prawne i administracyjne zagospodarowania terenów zrekultywowanych,

RTZ_W2- metody rekultywacji gleb skażonych związkami organicznymi i nieorganicznymi oraz terenów przekształconych geomechanicznie, a także metody waloryzacji terenów zdegradowanych i zrekultywowanych,

RTZ_W3 - możliwości wykorzystanie materiałów odpadowych w rekultywacji i zagospodarowaniu terenów zdegradowanych, zasady rolniczego, leśnego, rekreacyjnego i wodnego zagospodarowania terenów zrekultywowanych, rewitalizacji obszarów poprzemysłowych,

Ćwiczenia - potrafi:

RTZ_U1 - dokonać wyboru kierunku zagospodarowania terenu zdegradowanego, dobrać odpowiednie gatunki roślinności oraz elementy wyposażenia terenu ,

RTZ_U2 - wykonać projekt koncepcyjny rekultywacji i zagospodarowania terenu zdegradowanego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz specjalistycznej literatury.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

RTZ_K1 - świadomego kształtowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków środowiskowych i jakości życia człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: RTZ_W1; RTZ_W2; RTZ_W3; RTZ_K1 - Egzamin w formie pisemnej, ograniczonej czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 45%.

Ćwiczenia: RTZ_U1, RTZ_U2, RTZ_K1 - Zaliczenie na podstawie pozytywnie ocenionego projektu; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 55%.

Praktyki zawodowe:

program przedmiotu nie przewiduje praktyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Klatka, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Sławomir Klatka, Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)