Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria pogody i klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.IPIKL.02Z.SM.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria pogody i klimatu
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu klimatycznego, wykorzystaniem geoinżynierii do modyfikacji pogody i klimatu, rolą szaty roślinnej i rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu lokalnego, mikroklimatu, modelowaniem agroklimatu.

Pełny opis:

Wykłady (5h):

Kształtowanie i modyfikacja bilansu radiacyjnego powierzchni Ziemi poprzez zmianę albedo powierzchni czynnej.

Kształtowanie i modyfikacja warunków termiczno-wilgotnościowych miasta poprzez zmianę struktury pokrycia i użytkowania terenu (zieleń miejska).

Kształtowanie klimatu pomieszczeń (szklarnia, „inteligentne domy”)

Ćwiczenia (10h):

Kształtowanie i modyfikacja bilansu radiacyjnego powierzchni Ziemi poprzez zmianę albedo powierzchni czynnej.

Kształtowanie i modyfikacja warunków termiczno-wilgotnościowych miasta poprzez zmianę struktury pokrycia i użytkowania terenu (zieleń miejska).

Kształtowanie klimatu pomieszczeń (szklarnia, „inteligentne domy”)

Literatura:

Podstawowa:

Kożuchowski K, 1998, Atmosfera, klimat, ekoklimat. PWN;

Łykowski B., 1999, Podstawy klimatologii stosowanej. Wydawnictwo SGGW

Uzupełniająca:

Radomski Cz. 1978, Agrometeorologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

mechanizmy funkcjonowania systemu klimatycznego, zna skutki zmian koncentracji aerozoli w atmosferze i ich wpływ na klimat globalny,

mechanizmy kształtowania klimatu lokalnego, klimatu miasta i mikroklimatów pomieszczeń.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

na podstawie zdobytej wiedzy wykorzystać poznane mechanizmy funkcjonowania środowiska atmosferycznego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

ocenić rolę gazów szklarniowych i aerozoli w modyfikacji pogody i klimatu,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,

korzystania z obiektywnych źródeł naukowych i stosuje zasady krytycznego wnioskowania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

ĆWICZENIA:

zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone na ocenę co najmiej 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)