Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentoznawstwo geodezyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INSTR.14L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentoznawstwo geodezyjne
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Instrumentoznawstwo geodezyjne - nauka o rodzajach i konstrukcjach instrumentów geodezyjnych, a także sposobach sprawdzania i rektyfikacji tych instrumentów.

Pełny opis:

W krótkim cyklu zajęć wykładów i ćwiczeń student utrwala wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i sprawdzenia warunków teodolitu i niwelatora, pozyskaną w kursie geodezji.

Wykonuje dwa praktyczne zadania, w zależności od warunków pogodowych, oparte na terenowych lub laboratoryjnych metodach sprawdzenia sprzętu geodezyjnego.

Przykładowe zadania:

1. Wyznaczenie błędu mimośrodu kręgu HZ w teodolicie Theo 020.

(Wykrycie tego błędu polega na wyznaczeniu błędu kolimacji w kilku równo rozmieszczonych miejscach kręgu poziomego. Na podstawie dodatkowych pomiarów określamy także błąd celowania i odczytu, z których to wyliczamy błąd operacji pomiarowej a na końcu błąd graniczny. W efekcie końcowym sporządzamy wykres obliczonych błędów kolimacji dla poszczególnych podziałów kręgu poziomego i porównujemy czy łamana na wykresie nie przekracza wartości błędu granicznego. Jeżeli przekracza, oraz wykres ma zbliżony kształt do sinusoidy, to mówimy o mimośrodzie kręgu poziomego.

2.Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora samopoziomującego metodą polową.

W celu wykonania tematu należy dokonać sprawdzenia części mechanicznych a później optycznych oraz warunków osiowych (geometrycznych) instrumentu. Niwelator samopoziomujący powinien spełniać następujące warunki geometryczne:

1. Płaszczyzna główna libelli sferycznej powinna być prostopadła do osi głównej niwelatora.

2. Pozioma kreska siatki celowniczej powinna być prostopadła do osi głównej instrumentu.

3. Oś celowa powinna być pozioma w zakresie działania kompensatora.

Opisane powyżej zadania są jedynie przykładowymi tematami pomiarowo - obliczeniowymi, które w zależności od pogody są wykonywane w warunkach polowych lub laboratoryjnych.

Literatura:

1. Jagielski A. Geodezja I, wyd. STABILL, Kraków 2002

2. Ratajczyk F. Fizyka dla geodetów, wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 1994

3. Szymoński J. Instrumentoznawstwo geodezyjne, tom I, II, III, wyd. PPWK Warszawa, 1969-1971

4. Tatarczyk J. Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego, wyd.V, skrypt AGH, Kraków 1996

5. Wanic A. Instrumentoznawstwo geodezyjne (przewodnik do ćwiczeń) skrypt ART, Olsztyn 1998

Efekty uczenia się:

Student:

posiada wiedzę na temat budowy i działania optycznych instrumentów geodezyjnych. Zna wpływ poszczególnych części składowych instrumentów na dokładność pomiarów.

Zna metody postępowania przy badaniu i sprawdzaniu poszczególnych części składowych instrumentów geodezyjnych.

Student posiada wiedzę i zna metody badania warunków geometrycznych instrumentów geodezyjnych. Zna wpływ poszczególnych błędów na wykonywane pomiary i metody ich eliminowania.

Zna zasady poprawnej eksploatacji, konserwacji i przechowywania instrumentów geodezyjnych.

Student potrafi wykonać sprawdzenie i rektyfikacje instrumentów geodezyjnych. Ma świadomość wpływu błędów instrumentalnych na dokładność wykonywanych pomiarów.

Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Posiada świadomość odpowiedzialności za wykonane pomiary i obliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na małą ilość godzin przestrzegana jest bezwzględnie obecność i aktywność studenta na wszystkich zajęciach.

Dodatkowym kryterium oceniania jest prawidłowe i terminowe wykonanie zadań geodezyjnych z zakresu obsługi i sprawdzenia sprzętu geodezyjnego.

Warunkiem dopuszczenia do zadań praktycznych jest zaliczenie krótkiego testu pisemnego z zakresu podstawowych informacji z kursu geodezji, dotyczące teoretycznej znajomości warunków teodolitu i niwelatora oraz sposobów ich sprawdzenia.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)