Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INSTR.07L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentoznawstwo
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z geodezyjnymi instrumentami pomiarowymi (optycznymi), z ich budową, działaniem, użytkowaniem, sprawdzaniem i rektyfikacją. Praktycznym posługiwaniem się podstawowymi instrumentami geodezyjnymi i zasadami poprawnej eksploatacji sprzętu geodezyjnego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przemdiotu obejmuje nastepujące zagadnienia.

Zasady konstrukcji i podział geodezyjnych instrumentów optycznych (teodolity, niwelatory, pionowniki optyczne, inne instrumenty geodezyjne.

Optyka instrumentalna. Elementy składowe przyrządów optycznych, podstawowe przyrządy optyczne, błędy odwzorowania optycznego, siatka dyfrakcyjna, filtracja optyczna, interferencyjne techniki pomiarowe, interferometria holograficzna, proste techniki pomiarowe w świetle spolaryzowanym.

Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu metodą polową i laboratoryjną (uszkodzenia mechaniczne, konserwacja elementów optycznych, sprawdzanie systemów odczytowych, warunki geometryczne). Błąd mimośrodu kręgu poziomego i pionowego w teodolicie optycznym

Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora metodą polową i laboratoryjną (niwelatorów libelowych oraz samopoziomujących) oraz sprawdzenie łat niwelacyjnych

Sprawdzenie i rektyfikacja pionownika optycznego (pionownika optycznego niezależnego, pionu optycznego umieszczonego w alidadzie teodolitu, pionu optycznego wbudowanego w spodarkę instrumentu)

Zasady poprawnej eksploatacji, konserwacji i przechowywania instrumentów geodezyjnych.

Metoda pomiarów o najwyższej precyzji instrumentami geodezyjnymi.

Terenowe procedury oceny dokładności instrumentów geodezyjnych według standardu ISO 17123

Budowa i klasyfikacja libel, egzaminator libel. Wyznaczenie przewagi libeli w niwelatorze..

Badanie libeli w warunkach polowych. Metoda Komstoka

Wyznaczenie błędu odczytu, błędu celowania oraz błędu granicznego kolimatora geodezyjnego.

Badanie warunków geometrycznych oraz stanu mechanizmów i optyki teodolitu optycznego

Badanie mimośrodu limbusa teodolitu optycznego względem alidady.

Określenie parametrów użytkowych lunety geodezyjnej i badanie stałości osi celowej teodolitu.

Badanie systemów odczytowych w teodolitach optycznych.

Badanie warunków geometrycznych oraz stanu. mechanizmów i optyki niwelatorów optycznych.

Badanie stałości osi celowej niwelatora precyzyjnego.

Badanie wpływu zmiany długości celowej niwelatora precyzyjnego na dokładność niwelacji.

Sprawdzanie i rektyfikacja pionownika optycznego (centrowanie teodolitu nad punktem geodezyjnym).

Literatura:

1.Jagielski A. Geodezja I, wyd. STABILL, Kraków 2002

2.Ratajczyk F. Fizyka dla geodetów, wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 1994

3.Szymoński J. Instrumentoznawstwo geodezyjne, tom I, II, III, wyd. PPWK Warszawa, 1969-1971

4.Tatarczyk J. Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego, wyd.V, skrypt AGH, Kraków 1996

5.Wanic A. Instrumentoznawstwo geodezyjne (przewodnik do ćwiczeń) skrypt ART, Olsztyn 1998

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat budowy i działania optycznych instrumentów geodezyjnych. Zna wpływ poszczególnych części składowych instrumentów na dokładność pomiarów.

Zna metody postępowania przy badaniu i sprawdzaniu poszczególnych części składowych instrumentów geodezyjnych.

Student posiada wiedzę i zna metody badania warunków geometrycznych instrumentów geodezyjnych. Zna wpływ poszczególnych błędów na wykonywane pomiary i metody ich eliminowania.

Zna zasady poprawnej eksploatacji, konserwacji i przechowywania instrumentów geodezyjnych.

Posiada wiedzę i zna metody wykonywania pomiarów o najwyższej precyzji.

Rozpoznaje poszcególne instrumenty geodezyjne i potrafi omówić ich budowę. Posiada umiejętność i wiedzę do wykonania pomiarów każdym instrumentem.

Studet potrafi wykonać sprawdzenie i rektyfikacje instrumentó geodezyjnych. Ma świadomość wpływu błędów instrumentalnych na dokładność wykonywanych pomiarów.

Posiada umiejętność udzielania instruktarzu.

Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie i potrafi stosować nowoczesne metody pomiarowe.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Zaliczenia sprawozdań z prac terenowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)