Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Infrastruktura drogowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INFRAD.SM.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura drogowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy studentów dotyczącej zasad projektowania elementów liniowej i punktowej infrastruktury drogowej. W ramach części

Pełny opis:

Materiał wykładowy zawiera zakres zagadnień obejmujących charakterystykę elementów infrastruktury drogowej wraz z ogólnymi zasadami ich zastosowania i projektowania. Studenci zapoznawani są z metodami projektowania powierzchniowych i wgłębnych elementów odprowadzenia wody z korpusu drogowego oraz sposobami odwodnienia podłoża drogowego. Oddzielną grupę zagadnień stanowią zasady problematyka ochrony środowiska w pobliżu dróg oraz zasady bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach wykładów omówione są również zagadnienia związane z ochroną i zabezpieczaniem nasypów i wykopów drogowych przed ruchami masowymi.

W ramach ćwiczeń wykonuje się projekt odcinka drogi zbiorczej (klasy Z), który obejmuje podstawowe elementy geometryczne (krzywe poziome, łuki pionowe) pasa drogowego oraz uwzględnia projekt nawierzchni drogi wg Katalogu Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. W dalszej części projektu wykonywane są obliczenia zabezpieczenia skarp drogowych systemem gwoździ sprzężonych z siatką stalową oraz konstrukcją oporową wykonaną w postaci koszy gabionowych.

Literatura:

1. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., 2006. Infrastruktura transportu drogowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa.

2. Dz.U.99.43.430. Roz. MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Edel R., 2002. Odwodnienie dróg. WKiŁ, W-wa.

4. Szling Z., Pacześniak E., 2004. Odwodnienia budowli komunikacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

5. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej. GDDP, 1995, W-wa.

6. Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, 2002, W-wa.

7. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Cz. I. Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. GDDP, 2001, W-wa.

8. Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, 1997.

9. Bajkowski S., Dąbkowski S.L., Jaworowska B., Szuster A., Utrysko B., 2000. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. IBDiM, Wrocław-Żmigród.

10. Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP, 1999, W-wa.

Efekty uczenia się:

Na podstawie wykładów student posiada wiedzę dotyczącą zasad projektowania elementów infrastruktury liniowej i punktowej transportu drogowego, zna podstawy projektowania systemów odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego nawierzchni drogi oraz odwodnienia konstrukcji inżynierskich, zna sposoby zabezpieczeń budowli drogowych przed ruchami masowymi.

Na podstawie ćwiczeń student zdobywa umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy wykorzystania norm, poradników, wytycznych projektowania wybranych elementów infrastruktury drogowej i drogowych konstrukcji inżynierskich wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i procedury obliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny.

Ćwiczenia - indywidualne zaliczenie projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymoteusz Zydroń
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska, Tymoteusz Zydroń
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymoteusz Zydroń
Prowadzący grup: Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.