Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne podstawy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INFPP.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne podstawy projektowania
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cz. 1

Zapoznanie studentów z programem Maxima wspomagającym wykonywanie obliczeń inżynierskich i naukowych. Zapoznanie studentów z możliwościami integracji, wizualizacji i elementami programowania obliczeń w Maximie. Algorytmy języka programowania na przykładzie języka Visual Basic.

Cz.2

Przyswojenie podstawowych wiadomości o tworzeniu projektów przy zastosowaniu programu AutoCad.

Pełny opis:

Cz. 1 - Ćwiczenia (20 godz.)

1. Ogólna charakterystyka programu Maxima. Operatory arytmetyczne. Wprowadzanie poleceń. Wykonywanie obliczeń numerycznych. Wyrażenia arytmetyczne. Funkcje matematyczne. Operatory logiczne oraz porównania. Instrukcje warunkowe. Definiowanie funkcji. Wielomiany, funkcje wymierne. Rozwiązywanie równań. 2 godz.

2. Obliczanie granic ciągów oraz granic funkcji. Szeregi liczbowe. Rozwiązywanie układów równań algebraicznych oraz liniowych. Różniczkowanie i całkowanie. Obliczanie numeryczne całek oznaczonych. Grafika programu Maxima. Rysowanie wykresów w dwu i trzech wymiarach. Eksport sesji Maximy do formatów HTML, LaTex, PNG, PS. 2 godz.

3. Znajdowanie miejsc zerowych funkcji poprzez aproksymację. Macierze, działania na macierzach. Listy. Wykresy punktowe oraz liniowe. Wykonywanie obliczeń w blokach. 2 godz.

4. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Pętle. Funkcje użytkownika. Przykłady zastosowań Maximy do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska:

wyznaczanie wektora prawdopodobieństw przepływu,

wyznaczanie krzywej przepływu danej równaniem Harlachera. 3 godz.

5. Kolokwium podsumowujące zajęcia z Maximy. 1 godz.

6. Makropolecenie rejestrowane, różne sposoby wywoływania makropoleceń. 1 godz.

7. Struktura makropolecenia, konstrukcja, komentarze, łamanie poleceń na więcej linii. Konstrukcja instrukcji: obiekt, właściwość, metoda. Zapisywanie makropoleceń -różnice arkusz a moduł. Pierwsze własne makropolecenie - dodawanie zawartości komórek 1 godz.

8. Zmienne i ich rodzaje. Deklarowanie zmiennych lokalnie i globalnie. Nadawanie wartości zmiennym, w tym instrukcja Inputbox. Makropolecenia na zmiennych: zamiana zawartości komórek, proste makropolecenie liczące np. pole koła. Makropolecenie liczące średnią ważoną dwóch liczb. 1 godz.

9. Okno komunikatu, przekazywanie informacji i odbieranie odpowiedzi. 1 godz.

10. Obiekt Error i prosta instrukcja warunkowa - obsługa błędu. 1 godz.

11. Funkcje w Excelu - ogólne informacje. Funkcja licząca średnią ważoną trzech liczb - zmienna typu tablicowego. 1 godz.

12. Pętla - konstrukcja i przykłady zastosowań. Średnia ważona dowolnej ilości liczb - zmienna tablicowa- dalsze instrukcje oraz pętla. 1 godz.

13. Rozbudowana instrukcja warunkowe If, instrukcja Cases. Rozbudowana obsługa błędu poprzez podmakro. Różnice w deklarowaniu zmiennej w części Declarations (globalnie) i lokalne w makropoleceniu. 1 godz.

14. Powtórka i zaliczenie. 2 godz.

Cz. 2 - Ćwiczenia (40 godz.)

1. Różnice pomiędzy rysunkiem wektorowym i rastrowym. Praca na obszarze graficznym i tekstowym. Charakterystyka obszaru graficznego. funkcje klawiszy i myszy. Sposoby wydawania poleceń w programie AutoCad. Praca z poleceniem zoom na istniejącym rysunku. Prezentacja wyboru i działania opcji poleceń na przykładzie polecenia zoom. 2 godz.

2. Tworzenie i wczytywanie rysunków prototypowych. Polecenie linia. Pierwsze rysunki o określonych wymiarach. Rysowane z zastosowaniem poleceń siatka i skok. Pomoce rysunkowe. Polecenie i opcja cofaj. Polecenie odtwórz. 2 godz.

3. Polecenia: łuk, okrąg. Sposoby wprowadzania współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. Współrzędne względne i bezwzględne. 2 godz.

4. Opcje lokalizacji obiektów. Śledzenie ruchu kursora i obiektów, śledzenie i automatyczny wybór punktów charakterystycznych obiektów i przestrzeni. 2 godz.

5. Polecenia: punkt, polilinia, splajn, wielobok, prostokąt, pierścień, elipsa, multilinia. Edycja polilinii. Zastosowanie i modyfikacja wyświetlania punktów. 2 godz.

6. Modyfikacja elementów: polecenie przesuń. Zastosowanie opcji lokalizacyjnych podczas tworzenia i modyfikacji obiektów. Opis i ćwiczenia praktyczne z różnych sposobów wskazywania i modyfikacji obiektów. 2 godz.

7. Modyfikacja elementów: kopiuj, rozciągnij, wydłuż, przedłuż, odsuń, szyk prostokątny i kołowy. 2 godz.

8. Zmiana układu współrzędnych. Układ lokalny i globalny - zastosowanie. Stosowanie rzutni w rysunkach dwuwymiarowych. Przykłady zastosowań. Polecenie Widok. 2 godz.

9. Praca na warstwach: tworzenie i zmiana ustawień warstw. Wczytywanie i stosowanie różnych rodzajów linii. Zmiana skali lokalnej i globalnej linii. Kreskowanie obiektów. 2 godz.

10. Stosowanie jednostek rysunku i określenie dokładności rysowanych elementów.

Wymiarowanie elementów. Zmiana stylu wymiarowania. 2 godz.

11. Tworzenie i wstawianie bloków. Zapisywanie bloków i tworzenie bibliotek elementów. Wstawianie i modyfikacja obiektów rastrowych. Ustawianie kolejności wyświetlania obiektów, intensywność wyświetlania obiektów rastrowych, wyświetlanie ramek. Stosowanie rastrów jako podkładów. 2 godz.

12. Polecenia: tekst, dtekst, wtekst. Justowanie tekstu. Tworzenie tabelki opisującej rysunek. 2 godz.

13. Wstawianie i edycja obiektów rastrowych 2 godz.

14. Sprawdzian 2 godz.

15. Podstawy modelowania 3W: widoki, rzutnie, układ współrzędnych, perspektywa 2 godz.

16. Podstawowe narzędzia rysunku 3W, modelowanie krawędziowe, projektowanie bryłowe 2 godz.

17. Modyfikacja obiektów 3W 2 godz.

18. Powlekanie (rendering) obiektów 3W 2 godz.

19. Przenoszenie rysunku w obszaru modelu do papieru. Drukowanie w skali z obszaru modelu i papieru. 2 godz.

20. Kolokwium zaliczeniowe 2 godz.

Literatura:

Cz. 1

1. Lachowicz C. T., Matlab, Scilab, Maxima. Opis i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005.

2. Młocek W., Matematyka wyższa z Maximą (skrypt dla studentów w wersji elektronicznej), Kraków 2008.

3. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., Technologie informacyjne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

4. Snarska A., Makropolecenia w Excelu,Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2007.

Cz. 2

1. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

2. istnieje wiele pozycji, opisujących aktualne wersje oprogramowania AutoCad firmy AutoDesk.

Efekty uczenia się:

Wszystkie informacje znajdują się tutaj .

Metody i kryteria oceniania:

Wszystkie informacje znajdują się tutaj .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)