Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDWO.17L.NM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i gospodarka wodna
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Wykłady - 15h.

Charakterystyka hydrograficzna Polski. Organizacja służby hydrologiczno-meteorologicznej w Polsce.

Cykl hydrologiczny jako system fizyczny Podstawowe składniki bilansu wodnego

Określanie przepływów charakterystycznych w zlewniach kontrolowanych. Weryfikacja danych pomiarowych, rozkłady statystyczne przepływów maksymalnych i minimalnych, niepewność o oszacowaniu wielkości przepływów.

Określanie przepływów charakterystycznych w zlewniach niekontrolowanych (metody analogii hydrologicznej, zależności regionalnych, transformacja statyczna). Uzupełnianie brakujących danych, wydłużanie ciągów danych.

Cele i zadania zintegrowanej gospodarki wodnej. Podstawy prawne, organizacja i zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

Zasoby wodne – ich definicja i rodzaje, w tym zasoby nienaruszalne i dyspozycyjne. Zasoby wodne świata, Europy i Polski.

Konsumenci i użytkownicy zasobów wodnych. Zapotrzebowanie na wodę gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu, żeglugi śródlądowej i energetyki wodnej.

Plany i perspektywy gospodarowania zasobami wodnymi w kraju.

Ćwiczenia - 15h.

Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu w przekroju kontrolowanym.

Obliczanie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w odparciu o rozkład Pearsona III typu z szacowaniem parametrów metodą Dębskiego.

Obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w małej zlewni niekontrolowanej za pomocą formuły opadowej.

Opracowanie charakterystyk zasobów wodnych zlewni

Obliczenie przepływu nienaruszalnego i środowiskowego przy użyciu wybranych metod.

Literatura:

• Byczkowski A. 1996. Hydrologia, t. 1 i 2. Wyd. SGGW, W-wa.

• Ciepielowski A. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, W-wa.

• Byczkowski A. 1972. Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Przepływy ekstremalne. PWRiL, W-wa.

• Byczkowski A. 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych. Przepływy charakterystyczne. PWRiL, W-wa.

• Słota H. 1997. Zarządzanie systemami gospodarki wodą. Monografie IMGiW, seria „Atlasy i monografie”

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

-cykl obiegu wody w zlewni i jego składowe oraz organizację służby hydrologiczno-meteorologicznej w Polsce i jej znaczeniu dla społeczeństwa,

-metody obliczania przepływów charakterystycznych w różnych zlewniach.

- zasady gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach zapewniających ich zrównoważony rozwój.

Umiejętności - absolwent potrafi:

- obliczyć charakterystyki hydrologiczne, w tym opisujące potencjał zasobów wodnych zlewni i dokonać interpretacji uzyskanych wyników,

- wykazać słabe i mocne strony wykorzystanych do obliczeń metod.

Kompetencje - absolwent jest gotów:

-ciągłego pogłębiania wiedzy w celu racjonalnego kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie na ocenę); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie wykonanych ćwiczeń; na ocenę pozytywną należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia na minimum 3,0 i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących ich wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)