Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDROLO.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z małym i dużym obiegiem wody w przyrodzie z charakterystykę składowych cyklu hydrologicznego, genezą, oceną ilościową i skutkami ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz metodami określania przepływów charakterystycznych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych.

Pełny opis:

Wykłady :

Cykl obiegu wody w zlewni. Podstawowe składniki obiegu wody w zlewni. Typy reżimów hydrologicznych cieków. Krzywa natężenia przepływu – definicja, metody wyznaczania w przekroju kontrolowanym i niekontrolowanym.

Zlewnia i dorzecze. Podstawowe charakterystyki zlewni i metody ich wyznaczania.

Wezbrania i niżówki, charakterystyka wybranych zjawisk ekstremalnych w Polsce.

Określanie przepływów charakterystycznych w zlewniach kontrolowanych.

Określanie przepływów charakterystycznych w zlewniach niekontrolowanych.

Ćwiczenia:

Opracowanie krzywej natężenia przepływu dla wybranej rzeki i wodowskazu.

Opracowanie krzywej kumulacyjnej prawdopodobieństwa pojawienia się przepływów maksymalnych dla rzeki kontrolowanej.

Łączna liczba godzin , którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim wynosi 20

Łączna liczba godzin , którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych (projektowych) wynosi 10

Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu wynosi 24.

Literatura:

1. Byczkowski A. 1996. Hydrologia, t. 1 i 2. Wyd. SGGW Warszawa

2. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J. 1997. Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa

1. Byczkowski A. 1972. Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Przepływy ekstremalne. PWRiL, Warszawa

2. Ciepielowski A., Dąbkowski Sz.L. 2006. Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych (z przykładami). Projprzem-EKO, Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie cykl obiegu wody w zlewni i opisuje jego składniki, czynniki wpływające na ekstremalne zjawiska hydrometeorologiczne.

Ma wiedzę o metodach stosowanych w określaniu przepływów charakterystycznych w różnych zlewniach

Umiejętności:

Posiada umiejętność obliczania parametrów hydrologicznych w zlewniach o różnej charakterystyce oraz interpretować wyniki i wyciągać wnioski.

Kompetencje społeczne:

Potrafi w sposób kreatywny rozwiązać problemy z zakresu hydrologii

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i kompetencje społeczne: Test wielokrotnego wyboru (warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na 51% pytań) i poprawne rozwiązanie zadania obliczeniowego.

Ocena końcowa z wykładów jest średnią arytmetyczną uzyskana z testu i zadania. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 45 %.

Umiejętności: Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie 2 sprawozdań, które muszą być ocenione na co najmniej 3,0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 55 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)