Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDROFIT.SM.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, realizowany na 2 semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia w wymiarze 15 h wykładów i 15h ćwiczeń projektowych.

Wymiar ECTS - 3p. Forma zaliczenia końcowego- zaliczenie na ocenę.

Pełny opis:

Wykłady 15 h - obejmują niżej przedstawiona problematykę:

Wiadomości wstępne – geneza, systematyka oraz rola roślinności wodnej i wodolubnej wykorzystywanej w oczyszczalniach hydrofitowych.

Procesy biochemiczne zachodzące w oczyszczalniach hydrofitowych – przemiany związków organicznych i azotowych oraz zatrzymywanie związków fosforu i metali ciężkich.

Oczyszczalnie hydrofitowe jako drugi lub trzeci stopień oczyszczania ścieków

Zasady projektowania oczyszczalni hydrofitowych – wstępne podczyszczanie ścieków, systemy z powierzchniowym (FWS) i podpowierzchniowym (VSB) przepływem ścieków.

Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów.

Wykorzystanie oczyszczalni hydrofitowych w gospodarce osadami ściekowymi.

Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni hydrofitowych.

Ćwiczenia projektowe 15h - obejmują opracowanie:

Koncepcji projektowej oczyszczalni hydrofitowej typu FWS (kwatery stawowej lub rowu serpentynowego) składającej się z części obliczeniowej i części rysunkowej.

Koncepcji projektowej oczyszczalni hydrofitowej typu VSB (złoża gruntowo-roślinnego o podpowierzchniowym, poziomym przepływie ścieków) składającej się z części obliczeniowej i części rysunkowej.

Literatura:

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. Wydaw. PZIiTS, o/ Poznań

Szpindor A., Wierzbicki K., Obarska-Pempkowiak H. 1999. Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Wyd. IBMiER, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-zasady funkcjonowania , projektowania i eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków z wykorzystaniem roślinności hydrofitowej.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- dobrać i zaprojektować odpowiedni do sytuacji i potrzeb typ oczyszczalni hydrofitowej,

- sporządzić dokumentacje graficzną projektowanej oczyszczalni, w tym przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu nowych technologii oczyszczania ścieków oraz do efektywnej pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje:

- test z wiadomości zdobytych na wykładach, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

-zaliczenie projektu opracowanego w dwuosobowym zespole, na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać obliczenia i rysunki i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)