Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRO.WB.NM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Oczyszczalnie hydrofitowe to wysokosprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków. Zachodzą w nich procesy, które przebiegają w naturalnych ekosystemach bagiennych. Są to procesy sedymentacji, filtracji, biochemicznego rozkładu związków organicznych, wspierane wegetacją roślin i działaniem mikroorganizmów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z istotą funkcjonowania, zasadami projektowania, budowy i eksploatacji tego typu oczyszczalni.

Pełny opis:

Wykłady (10 godz.)

1.Wiadomości wstępne – geneza, systematyka oraz rola roślinności wodnej i wodolubnej wykorzystywanej w oczyszczalniach hydrofitowych. 1 godz.

2. Procesy biochemiczne zachodzące w oczyszczalniach hydrofito-wych – przemiany związków organicznych i azotowych oraz zatrzymywanie związków fosforu i metali ciężkich. 2 godz.

3. Oczyszczalnie hydrofitowe jako drugi lub trzeci (doczyszczający)stopień oczyszczania ścieków. 1 godz.

4. Zasady projektowania oczyszczalni hydrofitowych – wstępne podczyszczanie ścieków, systemy z powierzchniowym (FWS) i podpowierzchniowym (VSB) przepływem ścieków. 3 godz.

5. Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów. 1 godz.

6. Wykorzystanie oczyszczalni hydrofitowych w gospodarce osadami ściekowymi. 1 godz.

7. Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni hydrofitowych. 1 godz.

Ćwiczenia (10 godz.)

1. Wykonanie obliczeń oczyszczalni hydrofitowej typu FWS (kwatery stawowej lub rowu serpentynowego), w tym ustalenie stałej szybkości reakcji, czasu retencji ścieków w systemie, powierzchni systemu i jego geometrii (długości i szerokości kwatery), prędkości przepływu ścieków przez system oraz sprawdzenie jego obciążenia ładunkiem BZT5 i obciążenia hydraulicznego. 2 godz.

2. Sporządzenie dokumentacji graficznej obliczonej oczyszczalni hydrofitowej typu FWS, w tym planu działki z naniesionym obiektem, widok z góry, przekroje podłużny i poprzeczny, rysunek szczegółowy urządzenia doprowadzającego lub odprowadzającego oczyszczone ścieki. 2 godz.

3. Wykonanie obliczeń oczyszczalni hydrofitowej typu VSB (złoża gruntowo-roślinnego o podpowierzchniowym, poziomym przepływie ścieków), w tym ustalenie stałej szybkości reakcji, czasu retencji ścieków w systemie, powierzchni systemu w rzucie poziomym i powierzchni przekroju przepływu ścieków, jego kubatury, prędkości przepływu ścieków przez system oraz sprawdzenie jego obciążenia ładunkiem BZT5 i obciążenia hydraulicznego. 2 godz.

4. Sporządzenie dokumentacji graficznej obliczonej oczyszczalni hydrofitowej typu VSB (złoża gruntowo-roślinnego o podpo-wierzchniowym, poziomym przepływie ścieków), w tym planu działki z naniesionym obiektem, widok z góry, przekroje podłużny i poprzeczny, rysunek szczegółowy urządzenia doprowa

dzającego lub odprowadzającego oczyszczone ścieki. 2 godz.

5. Wyjazd w teren połączony z pokazem funkcjonującej przydo-mowej oczyszczalni, której część biologiczną stanowi złoże gruntowo-roślinne o podpowierzchniowym, poziomym przepływie ścieków. 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M. [red..] 1997. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZIiTS o/Poznań, wyd. II, Lem s.c. Kraków

2. Heidrich Z. 1998. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa., W-wa.

3. Szpindor A., Wierzbicki K., Obarska-Pempkowiak H. 1999. Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. IBMiER Warszawa

4. Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. Wyd. PZIiTS, Poznań

Efekty uczenia się:

- Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie technologii oczyszczania ścieków z wy-korzystaniem roślinności hydrofitowej.

- Umiejętności:

Umie obliczyć i sporządzić dokumentację graficzną projektowanej oczyszczalni w tym przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych.

Potrafi dobrać i zaprojektować odpowiedni do sytuacji typ oczyszczalni hydrofitowej.

- Kompetencje:

Ma świadomość znaczenia dokładności wykonanych obliczeń i dokumentacji graficznej dla prawidłowego wykonania i funkcjo-nowania zaprojektowanej oczyszczalni.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - test jednokrotnego wyboru

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 96% poprawnych odpowiedzi z testu

Zasady oceny pozostałych efektów kształcenia omawiane sa na pierwszych zajęciach rozpoczynających z przedmiotu

Ćwiczenia - zaliczenie grupowe projektu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)