Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRO.WB.IISM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia II
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przyswojenie i utrwalenie wiadomości o skutkach występowania przepływów brzegowych i korytotwórczych. Przyswojenie umiejętność stosowania technik pomiaru prędkości przepływu i wydatku w korytach otwartych. Zapoznanie studenta z podstawami wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Przepływ brzegowy i korytotwórczy. Metody wyznaczania, cechy, zastosowanie. Tradycyjne techniki pomiaru prędkości i przepływu wody w korytach otwartych. Nowoczesne techniki pomiaru prędkości i przepływu wody w korytach otwartych. Techniki określania dokładności i błędów pomiarowych. Metody poprawy dokładności. Podstawy prawne i techniczne sporządzania dokumentacji hydrologicznej. Część opisowa i graficzna operatu wodno-prawnego. Przykłady dokumentacji hydrologicznych dla różnych form korzystania z wód oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Ćwiczenia:

Pomiary terenowe prędkości i przepływu w korytach otwartych.

Metody określania przepływów brzegowych i korytotwórczych.

Opracowanie danych prędkości i przepływu wody zgromadzonych w raptularzach. Opracowanie dokumentacji hydrologicznej (oceny wielkości zasobów wodnych) na pobór wody powierzchniowej z cieku. Zaliczenie części terenowej projektu.

Łączna liczba godzin , którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim wynosi 30

Łączna liczba godzin, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych (projektowe, terenowe) wynosi 15

Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu wynosi 21

Literatura:

1. Kubrak J.. Hydraulika koryt otwartych

2. Byczkowski A. 1996. Hydrologia, t I i II, Wyd. SGGW, Warszawa

3. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 2009. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Wyd Naukowe PWN, Warszawa

4. Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. (DzU. Nr 115, poz. 1229 z pozn. zm)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzegowych i ich wpływu na gospodarowanie wodą w zlewniach. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z gromadzeniem i opracowaniem danych pomiarowych oraz wykazuje znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych i pakietów statystycznych.

Posiada wiedzę o sporządzaniu dokumentacji hydrologicznej na korzystanie z wód powierzchniowych

Umiejętności:

Stosuje właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do pomiaru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Zbiera i interpretuje dane oraz formułuje odpowiednie wnioski. Przy rozwiązywaniu wykonywanych zadań umie stosować nowoczesne techniki komputerowe oraz poznane pakiety statystyczne.

Posiada umiejętność wykonania dokumentacji hydrologicznej (oceny stanu ilościowego zasobów wodnych) na korzystanie z wód powierzchniowych w sytuacji dostępności lub braku danych hydrometrycznych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena efektów zostanie dokonana na podstawie sprawdzianu wiedzy i testu wielokrotnego wyboru. Ocenie podlegać będzie wiedza z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzegowych i ich wpływu na gospodarowanie wodą w zlewniach, gromadzenia i opracowana danych pomiarowych. W przypadku testu przy mniej niż 50% poprawnych odpowiedziach student uzyska ocenę niedostateczną

Umiejętności:

Ocena efektów będzie wykonana na podstawie zaliczenia sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (grupowe) oraz terenowych (grupowe). Oceniana będzie poprawność wykonania sprawozdania zarówno w części graficznej i analitycznej oraz kompletność w treści, zastosowanie poprawnych metod obliczeń, poprawności wyników końcowe są prawidłowych oraz pełna i poprawna ich interpretacja. Wykazuje znajomość oraz umiejętność pracy na specjalistycznych narzędziach pomiarowych, informatycznych i pakietach statystycznych.

Kompetencje społeczne:

Oceniana jest zdolność studenta do pracy w grupie a także stosowanie umiejętność interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński, Andrzej Strużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.