Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRO.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obiegiem wody w przyrodzie, poszczególnymi składnikami cyklu hydrologicznego, omówienie metod stosowanych w hydrometrii, wprowadzenie do problematyki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych (ich identyfikacji, przyczyn wystąpienia, sposobu charakterystyki ilościowej) oraz omówienia metod określania przepływów w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych.

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka hydrograficzna Polski. Organizacja służby hydrologiczno-meteorologicznej w Polsce.

Cykl hydrologiczny jako system fizyczny Podstawowe składniki bilansu wodnego

Charakterystyka zlewni i dorzecza oraz ich wpływ na składowe bilansu wodnego. Miary stosowane w analizach hydrograficznych. Metody pomiaru stanów wody.

Metody pomiaru stanów wody. Pomiar objętości przepływu – metody bezpośrednie i pośrednie. Opracowanie wyników pomiarów hydrometrycznych.

Typy reżimów hydrologicznych cieków. Krzywa natężenia przepływu.

Określanie przepływów charakterystycznych w zlewniach kontrolowanych. Określanie przepływów charakterystycznych w zlewniach niekontrolowanych Modele systemów hydrologicznych w zlewniach o różnej charakterystyce. Wprowadzenie do metodologii prowadzenia badań nad zastosowaniem model hydrologicznych w zlewniach

Liczba godzin wykładów - 30

Ćwiczenia:

Opracowanie stanów charakterystycznych w profilu wodowskazowym. Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu w przekroju kontrolowanym i niekontrolowanym.

Wyznaczenie składowych uproszczonego bilansu wodnego

Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w przekroju kontrolowanym

Obliczanie przepływów minimalnych o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia w przekroju kontrolowanym

Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w małej zlewni niekontrolowanej

Liczna godzin ćwiczeń - 30

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2009. Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa

2. Byczkowski A. 1996. Hydrologia, t. 1 i 2. Wyd. SGGW Warszawa

3. Kaczmarek Z. 1970. Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii. WKiŁ, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza -zna i rozumie:

cykl obiegu wody w zlewni i umie opisać jego składowe oraz metody określania podstawowych charakterystyk hydrograficznych i hydrologicznych, posiada informacje nt organizacji służby hydrologiczo-meteorologicznej w Polsce i jej znaczeniu dla społeczeństwa

metody obliczania przepływów charakterystycznych w różnych zlewniach oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu modelowania procesów hydrologicznych.

Umiejętności - potrafi:

obliczać charakterystyki hydrologiczne oraz interpretować uzyskane wyniki

wykazać słabe i mocne strony przyjętych metody prowadzenia obliczeń

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu hydrologii analitycznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

1) Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

2) Poprawne rozwiązanie zadań problemowych (należy rozwiązać co najmniej 50% zadań; Ocena końcowa z egzaminu stanowi średniaartymetyczą z części 1 i 2. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 45%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmiej 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 55%.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)