Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRO.07Z.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami obiegu wody w zlewni oraz ich wzajemnych uwarunkowań z otaczającym środowiskiem. Znajomość tych procesów pozwala na zrozumienie problemów krążenia wody w przyrodzie i prawidłowe rozwiązywanie zadań z zakresu ochrony środowiska w którym żyjemy. Przedmiot niezbędny jest do opracowania umiejętności planowania, projektowania i wykonawstwa różnego rodzaju przedsięwzięć i obiektów z zakresu gospodarki wodnej.

Pełny opis:

Tematyka i podział hydrologii jako nauki. Zlewnia rzeczna i jej parametry. Obserwacje wodowskazowe i pomiary hydrometryczne i na rzekach. Odpływ rzeczny. Opad. Parowanie. Retencja. Prognozowanie zjawisk hydrologicznych. Modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych.

Literatura:

1. Byczkowski A. 1996. Hydrologia tom I i II . Wydawnictwo SGGW, W-wa.

2. Byczkowski A. 1972. Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych (przepływy ekstremalne) PWR i L, W-wa.

3. Byczkowski A. 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnychPWRL, W-wa.

4. Dębski K. 1970. Hydrologia. Arkady, W-wa.

5. Klugiewicz J. 1999. Hydromechanika i hydrologia inżynierska . EKO Bydgoszcz

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)