Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRO.07L.SI.IISWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami obiegu wody w zlewni oraz ich wzajemnych uwarunkowań z otaczającym środowiskiem. Znajomość tych procesów pozwala na zrozumienie problemów krążenia wody w przyrodzie i prawidłowe rozwiązywanie zadań z zakresu ochrony środowiska w którym żyjemy. Przedmiot niezbędny jest do opracowania umiejętności planowania, projektowania i wykonawstwa różnego rodzaju przedsięwzięć i obiektów z zakresu gospodarki wodnej.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Tematyka i podział hydrologii jako nauki. Zastosowanie hydrologii w inżynierii środowiska, gospodarce wodnej, hydrotechnice i melioracjach wodnych Służba hydrologiczna i jej organizacja. Publikacje hydrologiczne. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie hydrologii 1 godz.

2. Wodowskazy i ich rodzaje. Definicje i znaczenie stanów wody. Statystyczne opracowanie wyników obserwacji stanów wody. Związki wodowskazowe 2 godz

3. Metody wyznaczania opadu średniego w zlewni (metoda izohiet, wielokątów równego zadeszczenia, hipsometryczna, siatki geograficznej, regionów opadowych 1 godz

4. 5. Pomiary prędkości przepływu. Przyrządy do punktowych i odcinkowych pomiarów prędkości. Tachoida i jej rodzaje . Krzywa objętości przepływu (konsumcyjna). Wyrównanie krzywych przepływu metodami graficznymi i analitycznymi. Histereza krzywej przepływu. Przyczyny zmian krzywej przepływu. 1 godz. 2 godz.

6. Przepływy charakterystyczne (minimalne, średnie, zwyczajne, maksymalne). Prognozy hydrologiczne i ich rodzaje. Prognozowanie kumulacji i objętości fali wezbraniowej. 2 godz.

7. Odpływ rzeczny i jego pomiary. Definicja odpływu i przepływu, miary względne i bezwzględne odpływu. Krzywa sumowa odpływu (całkowa). 2 godz.

8. Przepływy o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Definicja przepływów prawdopodobnych. Miary ciągów statystycznych. Rozkłady prawdopodobieństwa stosowane w hydrologii. Metody szacowania parametrów rozkładu statystycznego (metoda decyli Dębskiego, metoda momentów statystycznych, metoda największej wiarygodności) 2 godz.

9. Modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych. Identyfikacja i weryfikacja modeli. 2 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

1. Opracowanie krzywej sumowej odpływu. Wyznaczenie pojemności użytecznej i przeciwpowodziowej zbiornika retencyjnego 3 godz.

2. Opracowanie krzywej kumulacyjnej wystąpienia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia metodą decyli Dębskiego 3 godz.

3. Opracowanie krzywej kumulacyjnej wystąpienia przepływów minimalnych o określonym prawdopodobieństwie nie osiągnięcia metodą Karczmarka 2 godz.

4. Obliczenie przepływów charakterystycznych dla zlewni niekontrolowanej metodą analogii hydrologicznej 3 godz.

5. Opracowanie modelu typu opad - odpływ 4 godz.

Literatura:

1. Byczkowski A. 1996. Hydrologia tom I i II . Wydawnictwo SGGW, W-wa.

2. Byczkowski A. 1972. Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych (przepływy ekstremalne) PWR i L, W-wa.

3. Byczkowski A. 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnychPWRL, W-wa.

4. Dębski K. 1970. Hydrologia. Arkady, W-wa.

5. Klugiewicz J. 1999. Hydromechanika i hydrologia inżynierska . EKO Bydgoszcz

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)