Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRA.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydraulika
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Wykłady

Wiadomości wprowadzające, właściwości cieczy. Siły działające na ciecz będącą w spoczynku, prawa Pascala i Eulera, zależność ciśnienia hydrostatycznego od sił masowych. Zależność ciśnienia od siły ciężkości, naczynia połączone, pomiary ciśnienia, równowaga względna cieczy,

Parcie na powierzchnie płaskie, podział wykresu parcia na części o jednakowej powierzchni, parcie na powierzchnie zakrzywione. Wypór hydrostatyczny, równowaga ciał pływających,

Definicje i pojęcia hydrodynamiki, ruch ustalony i nieustalony, prawo ciągłości ruchu cieczy

Równanie Bernoulliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej

Ruch cieczy w przewodach zamkniętych, liczba Reynoldsa, opory ruchu, przewód wydatkujący po drodze

Obliczanie przepustowości koryt naturalnych, przekroje wielodzielne, przekrój hydraulicznie najkorzystniejszy

Ruch podkrytyczny, krytyczny i nadkrytyczny, odskok hydrauliczny, spiętrzenie,

Wolnozmienny ustalony przepływ w korycie, badanie przebiegu krzywej zwierciadła wody, szybkozmienny ustalony i nieustalony przepływ w korycie,

Przelewy o ostrej krawędzi i szerokiej koronie, zwężkowe kanały miernicze, przepusty, zwężenie czynnego przekroju poprzecznego

Wypływ cieczy ze zbiornika, uderzenie hydrauliczne

Ćwiczenia

Ciśnienie hydrostatyczne,

Parcie na powierzchnie płaskie, podział wykresu parcia na części o jednakowej powierzchni

Parcie na powierzchnie zakrzywione. Wypór hydrostatyczny

Doświadczenie Reynoldsa

Równanie Bernouliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej

Określenie oporów ruchu w przewodach zamkniętych, współczynnik oporów liniowych,

Opory ruchu w przewodach zamkniętych, współczynnik strat miejscowych.

Obliczenie sieci otwartej

Określenie oporów ruchu oraz rodzaju ruchu w korycie otwartym, liczba Re, Fr,

Obliczenie przepustowości odcinka cieku w różnych warunkach utrzymania koryta – metoda kolejnych przybliżeń,

Określenie krzywej wydatku przelewu. Obliczenie wydatku otworu,

Określenie warunków zatopienia odskoku hydraulicznego

Zasięg cofki

Literatura:

1. Kubrak J.,1998, Hydraulika techniczna, Wyd. SGGW, Warszawa,

2. Troskolański A.T., 1969, Hydromechanika, WNT, Warszawa

3. Kubrak E., Kubrak J.,2004, Hydraulika techniczna, przykłady obliczeń, Wyd. SGGW, Warszawa,

Uzupełniająca:

4. Sobota J., 1994, Hydraulika, t. I i II, AR Wrocław,

5. Książek L., materiał dydaktyczny www.matrix.ar.krakow.pl/~lksiazek

Efekty uczenia się:

właściwości wody, formułuje ogólne prawa opisujące stan cieczy w spoczynku i siły w niej występujące (hydrostatyki) oraz prawa ruchu wody pod wpływem działania sił zewnętrznych i wewnętrznych (hydrodynamika). Posiada informacje o przepływie cieczy w przewodach zamkniętych i korytach otwartych w warunkach ustalonych i nieustalonych. Tłumaczy metody obliczeniowe do określenia warunków wypływu przez otwory i przepływu przez przelewy.

znaczenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje na etapie

projektowania parametrów urządzeń hydrotechnicznych.

obliczyć rozkład ciśnienia w cieczy, parcia na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Potrafi obliczyć parametry przepływu wody oraz opory ruchu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych. Umie obliczyć podstawowe parametry budowli hydrotechnicznych oraz układ zwierciadła na długości cieku.

obliczyć przepływ wody w przekroju poprzecznym w zależności od okresu wegetacyjnego z zastosowaniem różnych metod obliczania szorstkości zastępczej.

przeprowadzić pomiary laboratoryjne stosując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

przeprowadzić obliczenia w kilku wariantach, wykazuje znajomość słabych i mocnych stron przyjętych metod obliczeniowych.

aktywnej pracy w zespole przeprowadzającym pomiary laboratoryjne i opracowującym dokumentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia

Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać sprawozdania, odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania oraz zaliczyć 1-2 kolokwia; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)