Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDFIT2.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć w naszym kraju rozwój oczyszczania ścieków w systemach symulujących ekosystemy bagienne, powszechnie występujące pod nazwą oczyszczalni hydrofitowych. Są one stosowane przede wszystkim do unieszkodliwiania ścieków powstających na obszarach wiejskich.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z istotą funkcjonowania, zasadami projektowania, budowy i eksploatacji tego typu oczyszczalni.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Wiadomości wstępne - definicja, systematyka i charakterystyka oczyszczalni hydrofitowych, rola roślin w usuwaniu zanieczyszczeń 2 godz.

2. Charakterystyka biochemicznych procesów zachodzących w oczyszczalniach hydrofitowych - przemiany związków organicznych, przemiany związków azotu, zatrzymywanie związków fosforu i metali ciężkich 3 godz.

3. Zasady projektowania oczyszczalni hydrofitowych - wstępne podczyszczanie ścieków, systemy z powierzchniowym przepływem ścieków, systemy z podpowierzchniowym przepływem ścieków, systemy o przepływie pionowym ścieków, podstawy obliczeń teoretycznych, projektowania obiektów przydomowych 5 godz.

4. Budowa, eksploatacja i konserwacja oczyszczalni hydrofitowych 2 godz.

5. Możliwości praktycznego zastosowania oczyszczalni hydrofitowych w II i III stopniu oczyszczania ścieków, zastosowanie przemysłowe 2 godz. 6. Utylizacja osadów ściekowych w oczyszczalniach hydrofitowych 1 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

Program ćwiczeń obejmuje wykonanie przez każdego Studenta dwóch projektów hydrofitowych oczyszczalni ścieków, a mianowicie:

1. Projektu złoża roślinno - gruntowego z poziomym (powierzchniowym lub podpowierzchniowym) oraz z pionowym przepływem ścieków z przeznaczeniem do oczyszczania ścieków bytowych odpływających z pojedynczego budynku mieszkalnego 8 godz. 2. Projektu oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem stawów ściekowych zasiedlonych rzęsą wodną z przeznaczeniem do oczyszczania ścieków bytowych odpływających z wiejskiej jednostki osadniczej 6 godz.

3. Zaliczenie ćwiczeń (ocena merytoryczna wykonanych projektów, sprawdzenie wiadomości zdobytych podczas zajęć) 1 godz.

Literatura:

1. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M. [red..] 1997. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZIiTS o/Poznań, wyd. II, Lem s.c. Kraków

2. Heidrich Z. 1998. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa., W-wa.

3. Szpindor A., Wierzbicki K., Obarska-Pempkowiak H. 1999. Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. IBMiER Warszawa

4. Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. Wyd. PZIiTS, Poznań

5. bObarska-Pempkowiak H. Oczyszczalnie hydrofitowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)