Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia urbanistyki i architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HISTORIA.NI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia urbanistyki i architektury
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe zagadnienia, pojęcia, słownictwo, realizacje urbanistyczne, obiekty i budowle architektury z zakresu wykładanej tematyki w przekroju światowym, europejskim

i polskim. Zajęcia są prowadzone w konwencji „od ogółu do szczegółu”. Przedmiot kończy sprawdzian pisemny na ocenę.

Pełny opis:

Podanie literatury naukowej i popularno-naukowej dotyczącej urbanistyki i architektury. Omówienie i pokazanie książek, encyklopedii, albumów, które powinny ułatwić studiowanie wykładanego przedmiotu. Podanie godzin konsultacji i formy zaliczenia przedmiotu-egzamin pisemny.

Wiadomości wstępne z zakresu architektury. Pojęcia ogólne, elementy architektoniczne budowli, podział rozwoju architektury na okresy.

Architektura starożytnego Egiptu.

Religia a kult zmarłych. Wiedza astrologiczna, geodezyjna i budowlana Egipcjan. Materiał, konstrukcja i forma budowli, piramidy, sfinksy, świątynie w Luksorze i Karnaku.

Architektura Mezopotamii i Persji.

Kultura asyryjsko-babilońska. Cechy budowli sakralnych i świeckich. Miasta Ur i Babilon. Architektura i sztuka perska-rezydencja króla Dariusza w Persepolis.

Rozwój architektury starożytnej Grecji.

Kultura egejska-pałac w Knossos. Trzy okresy rozwoju kultury starożytnej Grecji. Porządki greckie. Przykłady architektury greckiej.

Rozwój architektury starożytnego Rzymu. Architektura i sztuka Etrusków. Materiał, konstrukcja, forma, porządki rzymskie. Przykłady budownictwa starożytnego Rzymu. Mieszkanie rzymskie. Sztuka rzymska.

Rozwój architektury bizantyjskiej.

Podział Imperium Rzymskiego. Konstantynopol: materiał, konstrukcja, forma, kościół Hagia Sofia.

Rozwój architektury romańskiej.

„Renesans karoliński”, materiał. Konstrukcja i forma obiektów świeckich i sakralnych. Detal. Plastyka, rzeźba. Przykłady architektury romańskiej w Europie i Polsce, rotunda św. Feliksa i Adaukta na Wawelu.

Rozwój architektury gotyckiej.

Ostatni styl budownictwa w średniowieczu. Francja ojczyzną gotyku. Kościoły, zamki, materiał, konstrukcja, forma, detal, plastyka, rzeźba. Przykłady architektury gotyckiej w Europie i Polsce.

Rozwój architektury okresu Odrodzenia-Renesansu.

Rozwój nauk humanistycznych. Trzy okresy włoskiego renesansu. Typy budownictwa: pałace, wille, domy mieszkalne, ratusze. Przykłady architektury renesansowej w Europie i w Polsce.

Rozwój architektury w okresie baroku i rokoka. Architektura w walce o ideologie. Powiązanie budynku z jego otoczeniem. Budowle sakralne i świeckie. Mieszkanie w budynku. Architektura barokowa w europie i w Polsce. Rokoko, jako odrębny kierunek w architekturze barokowej.

Rozwój architektury w okresie klasycyzmu. Przyczyny powrotu do reguł kompozycji klasycznej. Kierunki okresu klasycyzmu. Racjonalne i humanitarne kształtowanie struktury miast. Plany regulacyjne miast. Sztuka klasycystyczna. Przykłady architektury klasycystycznej w Europie i w Polsce.

Architektura eklektyzmu i secesji.

Eklektyzm francuski, austriacki i niemiecki. Eklektyzm w Polsce. Rozwój secesji w architekturze i sztuce. Secesja w krajach europejskich.

Architektura współczesna XX wieku. Ekspresjonizm, konstruktywizm, funkcjonalizm. Nowe materiały w budownictwie. Nowe techniki budowlane. Światowe, europejskie i polskie przykłady architektury XX wieku.

Urbanizacja i urbanistyka.

Definicje: urbanizacji, urbanistyki, miasta, wsi. Wpływ urbanizacji na architekturę krajobrazu. Przemiany przestrzenne miast. Cechy współczesnej urbanistyki.

Teorie urbanistyczne miast idealnych.

Twórcy miast idealnych. Zamość światowym dziedzictwem kultury.

Teoria miasta liniowego Arturo Soria y Mata. Cechy miasta liniowego i przykłady jego realizacji. Belgijska wersja miasta liniowego.

Teoria miast ogrodów Ebenezera Howarda. Cechy miasta-ogrodu. Przykłady realizacji miast-ogrodów w Anglii i w Polsce.

Suburbia. Zjawisko i geneza suburbia. Warunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe powstania suburbia w USA oraz krajach europejskich. Czynniki pozytywne i negatywne dla społeczności mieszkającej w suburbiach. Cechy układów urbanistycznych i obiektów architektury podmiejskiej.

Związki sylwety miasta z topografia terenu. Wpływ form terenu na organizację osadnictwa. Typy miast.

Literatura:

1. Alberti Leon Baptysta. 1960. Ksiąg dziesięć o sztuce budowania. PWN, Warszawa.

2. Architektura polska do połowy XIX wieku. 1952. Wydawnictwo opracowano w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, t. IX, Warszawa

3. Basista A. 1995. Opowieści budynków. Architektura czterech kultur. PWN, Warszawa-Kraków.

4. Bogucka M., Samsonowicz H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź.

5. Cęckiewicz W. 1990. Architektura - sztuka czy umiejętność?, [w:] Architekt. 1990. Wydawnictwo Architektów Krakowskich, R. XXVI, z. 1-2, Wyd. SARP O/Kraków, s. 7-10.

6. Czarnecki W. 2001. Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki.

7. Goryński J. 1966. Urbanizacja, urbanistyka i architektura. PWN, Warszawa.

8. Howard E. 1902. Garden Cities of Tomorrow. London.

9. Kiełczewska – Zaleska M. 1969. Geografia osadnictwa. Warszawa.

10. Malisz B. 1966. Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. Arkady, Warszawa.

11. Ostrowski W. 1975. Urbanistyka współczesna. Arkady, Warszawa.

12. Pawłowska K. 2001. Idea swojskości miasta. Politechnika Krakowska, Kraków.

13. Przegon W. 1995. Zamość światowym dziedzictwem kultury. Akapit, Kraków.

14. Rączka J. Wł. 1990. Architektura drewniana. KAW, Kraków.

15. Szafer T.P. 1988. Współczesna architektura polska. Arkady, Warszawa.

16. Witruwiusz. 1956. O architekturze ksiąg dziesięć. PWN. Warszawa.

17. Zin W. 2005. Narodziny krajobrazu kulturowego. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu urbanistyki i architektury.

Student powinien rozpoznawać, rozróżniać i objaśniać style architektoniczne w różnych epokach historycznych.

Student powinien umieć zidentyfikować koncepcje urbanistyczne.

Student powinien wymienić charakterystyczne obiekty architektury w różnych krajach oraz w Polsce.

Student powinien wymienić wybitnych architektów i urbanistów w przekroju historycznym (zagranicznych i polskich).

Student powinien umieć opisać wpływ prądów religijnych, kulturowych i społecznych na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego.

Umiejętności

Student powinien formułować własne opinie na temat historycznych i współczesnych rozwiązań urbanistycznych.

Student powinien umieć ocenić wartości funkcjonalne, konstrukcyjne i estetyczne budowli i budynków.

Student powinien zaprezentować właściwe przykłady obiektów architektonicznych dla wybranego okresu w rozwoju cywilizacji i poddać je krytycznej analizie.

Kompetencje Społeczne

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedze i umiejętności.

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Wiedza_W01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu.

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu.

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu.

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu.

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu.

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Wiedza _W02, Wiedza_W03

Na ocenę 2,0 Student nie wie o czym mówi, nie rozpoznaje, nie rozróżnia i nie objaśnia stylów architektonicznych w różnych epokach historycznych oraz nie identyfikuje koncepcji urbanistycznych.

Na ocenę 3,0 Student słabo rozpoznaje, rozróżnia i objaśnia style architektoniczne w różnych epokach historycznych oraz identyfikuje koncepcje urbanistyczne.

Na ocenę 3,5 Student słabo rozpoznaje, rozróżnia i objaśnia style architektoniczne oraz koncepcje urbanistyczne jednak potrafi określić ich zakres czasowy.

Na ocenę 4,0 Student zna cechy charakterystyczne stylów architektonicznych w różnych epokach historycznych oraz koncepcje urbanistyczne.

Na ocenę 4,5 Student dobrze rozpoznaje, rozróżnia i objaśnia style architektoniczne praz koncepcje urbanistyczne w różnych epokach historycznych, daje konkretne przykłady zwracając uwagę na szczegóły.

Na ocenę 5,0 Student swoją wiedzą znacznie wychodzi poza ramy informacji uzyskanych w czasie wykładów.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Wiedza _W04, Wiedza_W05

Na ocenę 2,0 Student nie umie wymienić charakterystycznych obiektów architektury w Polsce i innych krajach oraz wybitnych architektów i urbanistów.

Na ocenę 3,0 Student umie wymienić 3-5 obiektów architektury w Polsce i innych krajów oraz 2-3 architektów i urbanistów.

Na ocenę 3,5 Student umie wymienić i opisać charakterystyczne obiekty architektury w Polsce i innych krajach oraz określić czas twórczej działalności wybitnych architektów i urbanistów Polskich i zagranicznych.

Na ocenę 4,0 Student umie „zlokalizować” charakterystyczne obiekty architektury w strukturze osadniczej Polski i innych krajów oraz wymienić wybitnych architektów i urbanistów w powiązaniu z ich dziełami.

Na ocenę 4,5 Student wymienia charakterystyczne obiekty architektury w Polsce i innych krajach, nie tylko europejskich, oraz wymienia wybitnych architektów i urbanistów poddając krytycznej ocenie ich dzieła.

Na ocenę 5,0 Student wymienia, opisuje, ocenia walory funkcjonalno-konstrukcyjno-estetyczne obiektów architektury w Polsce i na świecie oraz rozważa działalność twórczą architektów i urbanistów w odniesieniu do stosunków społeczno-ekonomicznych, prądów kulturowych, rozwoju cywilizacji itd.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Wiedza _W06

Na ocenę 2,0 Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie wpływu prądów religijnych, kulturowych i społecznych na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego.

Na ocenę 3,0 Student potrafi wymienić konkretną religię, prąd kulturowy i społeczny oraz opisać ich wpływ na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego.

Na ocenę 3,5 Student wie, jak prądy kulturowe, religijne i społeczne wpływały na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego w Polsce.

Na ocenę 4,0 Student wie, jak prądy kulturowe, religijne i społeczne wpływały na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego w skali europejskiej i światowej.

Na ocenę 4,5 Student opisuje, daje przykłady wpływu prądów religijnych, kulturowych i społecznych na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego w skali kraju, Europy oraz świata.

Na ocenę 5,0 Student dysponuje szeroką wiedzą na temat prądów religijnych, kulturowych i społecznych, które wywarły wpływ na rozwój budownictwa sakralnego i świeckiego, opisuje cechy tego budownictwa: funkcje, konstrukcje, formę, detale itd.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Umiejętności_U01, Umiejętności _U02, Umiejętności _U03

Na ocenę 2,0 Student nie posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie ogólnej problematyki historii urbanistyki i architektury.

Na ocenę 3,0 Student posiada bardzo słabą umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie podstawowych pojęć w zakresie podstawowych pojęć z historii urbanistyki i architektury.

Na ocenę 3,5 Student posiada ograniczoną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie historii urbanistyki i architektury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i praktycznych.

Na ocenę 4,0 Student posiada poprawną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie historii urbanistyki i architektury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i praktycznych.

Na ocenę 4,5 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie historii urbanistyki i architektury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i praktycznych, a także w ograniczonym stopniu innych źródeł.

Na ocenę 5,0 Student powinien formułować własne opinie na temat historycznych i współczesnych rozwiązań urbanistycznych, oceniać wartości funkcjonalne, konstrukcyjne i estetyczne budowli i budynków w przekroju historycznym dla Polski, Europy i świata.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Kompetencje Społeczne _K01, Kompetencje Społeczne_K02

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 3,0 Student wykazuje bardzo słabą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 3,5 Student wykazuje słabą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,0 Student wykazuje dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,5 Student wykazuje bardziej niż dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 5,0 Student wykazuje bardzo dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Kompetencje Społeczne _K03

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 3,0 Student słabo potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 3,5 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 4,0 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w poprawny sposób.

Na ocenę 4,5 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w niewyczerpujący sposób.

Na ocenę 5,0 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)