Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodna i ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GWIOW.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna i ochrona wód
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z gospodarką wodną jako dziedziną nauki i gospodarki narodowej z uwzględnieniem najważniejszych problemów dotyczących ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych.

Pełny opis:

Wykłady (15 h)

Wiadomości wstępne – gospodarka wodna jej definicja i rys historyczny. Cele i zadania gospodarki wodnej w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie gospodarką wodną w Polsce 2h

Zasoby wodne - ich definicja i rodzaje. Zasoby wodne świata, Europy i Polski 2h

Obserwacje wodowskazowe i pomiary hydrometryczne ich znaczenie w rozpoznaniu zasobów wód powierzchniowych zlewni 1 2

Bilanse wodne i wodno-gospodarcze 2h

Konsumenci i użytkownicy zasobów wodnych. Potrzeby wodne gospodarki komunalnej, rolnictwa i przemysłu 2h

Aktualny stan gospodarki wodnej w Polsce i perspektywy jej rozwoju 2h

Źródła zanieczyszczenia wód. Metody ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych 3h

- Ćwiczenia (15 h)

Opracowanie obserwacji wodowskazowych oraz krzywej konsumcyjnej dla wybranej rzeki i wodowskazu 4h

Obliczenie przepływu nienaruszalnego w cieku 2h

Obliczenie niedoborów wodnych w ujęciu dwuparametrowym 6h

Obliczenie przebiegu linii tlenowej odbiornika ścieków w oparciu o nomogram Faira 3h

Literatura:

1. Byczkowski A. 1996. Hydrologia tom I i II . Wydawnictwo SGGW, W-wa.

2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. 1993. Hydrometria. PWN, Wa-wa.

3. Mikulski Z. 1998. Gospodarka Wodna . PWN, W-wa.

4. Szpindor A., Piotrowski J., 1987. Gospodarka Wodna , PWN W-wa.

5. Chełmicki W. 1997 i 1999 r. Degradacja i Ochrona Wód . Cz. I i II. Wyd. UJ.

6. Dojlido J.R. 1995. Chemia Wód Powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko.

7. Ciepielowski A. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. wyd. SGGW Warszawa

Efekty uczenia się:

- Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ich ochronę.

- Umiejętności:

Posiada umiejętność stosowania rachunku prawdopodobieństwa na potrzeby gospodarki wodnej.

Potrafi opracować charakterystyki hydrologiczne cieków powierzchniowych.

Potrafi ocenić stopień zagrożenia dla jakości wód.

-Kompetencje:

Wykazuje aktywną postawę wobec problemów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi kraju i ich ochroną i dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny ograniczony czasowo

Na ocenę 2,0 Praca egzaminacyjna wykazuje podstawowe braki w opanowaniu materiału.

Na ocenę 3,0 Praca egzaminacyjna spełnia minimalne kryteria.

Na ocenę 3,5 Praca egzaminacyjna na poziomie dobrym, ale zawierająca wiele istotnych braków.

Na ocenę 4,0 Praca egzaminacyjna na poziomie dobrym, ale zawierająca pojedyncze istotne błędy

Na ocenę 4,5 Praca egzaminacyjna na poziomie wybitnym, ale zawierająca pojedyncze drobne błędy.

Na ocenę 5,0 Praca egzaminacyjna na poziomie wybitnym.

Zasady oceny pozostałych efektów kształcenia są omawiane na pierwszych zajęciach z przedmiotu

Ćwiczenia - zaliczenie projektu indywidualnie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)