Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodna i ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GWIOW.07Z.SI.IISWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna i ochrona wód
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawieniezasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi tak ze względu na ichaspekt ilościowy jak też i jakościowy. Student nabywa wiedzę dotyczącą regulowania małego obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni, a także oddziaływania czynników antropogenicznych na jakość wód oraz przedsięwzięć ograniczających ich negatywne skutki.Krążenie wody w przyrodzie. Hydrometria. Elementy bilansu wodnego. Wezbrania i niżówki. Cele i zadania gospodarki wodnej, problemy gospodarki wodnej w rolnictwie i leśnictwie, potrzeby wodne przemysłu, problemy gospodarki wodnej związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, powodzią i suszą, bilans wodno gospodarczy, przyczyny i źródła zanieczyszczenia wód, degradacja wód, ochrona wód.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

1. Obieg wody w przyrodzie. Obserwacje zjawisk i pomiary elementów cyklu hydrologicznego 2 godz.

2. Bilans wodny zlewni. Rodzaje bilansu, ich charakterystyka i metody opracowania 2 godz.

3. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne. Charakterystyka wezbrań i niżówek. Prognozy hydrologiczne 2 godz.

4. Cele oraz zakres gospodarki wodnej jako nauki. Zasady planowania w gospodarce wodnej. 2 godz.

5. Problemy gospodarki wodnej w rolnictwie i środowisku wiejskim (zużycie wody przez rośliny, niedobory wodne, potrzeby wodne dla chowu zwierząt, problem zaopatrzenia ludności wiejskiej i drobnego przemysłu rolno-spożywczego, oddziaływanie rolnictwa na środowisko 2 godz.

6. Zapotrzebowanie na wodę i gospodarka wodno-ściekowa w osiedlach i aglomeracjach. 2 godz.

7. Problemy gospodarki wodnej w przemyśle, potrzeby wodne przemysłu i obiegi wody w zakładach przemysłowych 2 godz.

8. Ochrona przed nadmiarem wody i niedoborem, ochrona przed powodzią - czynna i bierna, organizacja ochrony przeciwpowodziowej (instytucje, obowiązki, kompetencje, wspomaganie prawne), susze i niżówki (występowanie, skutki, przeciwdziałanie) 2 godz.

9. Bilans wodnogospodarczy (równania bilansowe, zasoby wodne, potrzeby wodne i stopień ich pokrycia, rola obiektów hydrotechnicznych, rezerwy wody) i warunki korzystania z wód dorzecza jako instrument zlewniowego systemu zarządzania gospodarką wodną 2 godz.

10. Zasoby wodne kraju jako ekologiczny wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego 2 godz.

11. Zarządzanie i administrowanie gospodarką wodna w Polsce i UE. Kataster wodny 2 godz.

12. Problem jakości wód. Obszarowe, punktowe i liniowe źródła zanieczyszczeń wody, stan czystości polskich rzek i jezior oraz wód podziemnych. Klasyfikacja jakości rzek w Polsce i in. Państwach oraz UE. Ekonomiczne skutki degradacji eutrofizacja i acidofizacja), samooczyszczanie rzek (sedymentacja, adsorpcja, rozcieńczanie, fotosynteza). Zanieczyszczanie wód podziemnych (dyfuzja, adwekcja, dyspersja, retardacja) 2 godz.

13. nMetody oceny jakości wody: stężeń charakterystycznych, stężeń gwarantowanych, stężeń miarodajnych oraz Indeksu Jakości Wody 2 godz.

14. Ochrona wód powierzchniowych - bierna i czynna, monitoring wód, strefy ochronne, uzdatnianie i oczyszczanie wód, rekultywacje jezior 2 godz.

15. Ochrona wód podziemnych: monitoring wód, działania ochronne, strefy ochronne, usuwanie ognisk zanieczyszczeń, zabezpieczenia wysypisk i składowisk, rekultywacja wód podziemnych 2 godz.

- Ćwiczenia (30 godz.)

1. Opracowanie obserwacji codziennych stanów wody (hydrogram, krzywa częstości, krzywa sum czasów trwania wraz z wyższymi/niższymi, podział na strefy) 6 godz.

2. Opracowanie zależności stan wody-przepływ. Krzywa konsumcyjna (zebranie i weryfikacja wyników pomiarów hydrometrycznych, wyznaczenie parametrów równania Bubendey a metodą najmniejszych kwadratów, wyznaczenie położenia "zera wodowskazu" metodą Głuszkowa, wyznaczenie parametrów równania Harlachera metodą logarytmiczną, tabela objętości przepływu) 5 godz.

3. Wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa niedoborów przepływu wody w rzece w ujęciu dwuparametrowym (określenie zużycia wody na potrzeby komunalne, przemysłowe i rolnicze, wyznaczenie zbiorów niedoborów przepływu wody w 5-leciu, wykreślenie diagramu przepływu, wykreślenie diagramu zużycia wód, wyznaczenie parametrów niedoborów wody w rzece, obliczenie empirycznego prawdopodobieństwa przewyższenia niedoborów, sprowadzenie danych do rozkładu normalnego, obliczenie współczynników korelacji, wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa niedoborów przepływu) 8 godz.

4. Wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa przepływu wody w rzece w ujęciu trójparametrowym (wyznaczenie elementów zbioru, utworzenie ciągów chronologicznych parametrów niedoborów, przekształcenie parametrów niedoborów w parametry rozkładu normalnego, obliczenie dystrybuanty dla charakterystycznych wartości, skonstruowanie nomogramu do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zmiennej trójparametrowym) 7 godz.

5. Opracowanie przebiegu linii tlenowej odbiornika ścieków metodą Faira-Imhoffa (charakterystyka hydrochemiczna odbiornika, charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków, wybór rodzaju odbiornika, ustalenie współrzędnych linii tlenowej na podstawie nomogramu Faira). 4 godz.

Literatura:

1. Byczkowski A. 1996. Hydrologia tom I i II . Wydawnictwo SGGW, W-wa.

2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. 1993. Hydrometria. PWN, Wa-wa.

3. Mikulski Z. 1998. Gospodarka Wodna . PWN, W-wa.

4. Szpindor A., Piotrowski J., 1987. Gospodarka Wodna , PWN W-wa.

5. Chełmicki W. 1997 i 1999 r. Degradacja i Ochrona Wód . Cz. I i II. Wyd. UJ.

6. Dojlido J.R. 1995. Chemia Wód Powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)