Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GWA01.08Z.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dla całego przedmiotu (semestr 5 i 6 ): wiadomości o powierzchniach odniesienia, układach współrzędnych, osnowie podstawowej kraju (poziomej i wysokościowej), polu potencjalnym Ziemi, zagadnieniach dotyczących wysokości, zagadnieniach redukcyjnych, astronomii sferycznej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do geodezji wyższej. Systemy i układy odniesienia, układy współrzędnych. Podstawowa osnowa geodezyjna. Transformacje współrzędnych. Zagadnienia geometryczne geodezji wyższej: elipsoida obrotowa jako powierzchnia odniesienia, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej, obliczanie współrzędnych na powierzchni elipsoidy, odwzorowanie powierzchni elipsoidy na płaszczyznę.

Tematyka ćwiczeń:

Rozwiązywanie zadań obliczeniowych z zakresu: wyznaczania długości południka na elipsoidzie,rozwiązywania trójkątów sferycznych, obliczania współrzędnych na powierzchni elipsoidy (zadanie wprost i odwrotne), przeliczania współrzędnych geodezyjnych, odwzorowania Gaussa-Krugera.

Literatura:

1. Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. PWN, Warszawa 2014.

2. Szpunar W.: Podstawy geodezji wyższej, PPWK, Warszawa, 1982.

3. Torge W., Geodesy - Second Edition. Walter de Gruyter, Berlin.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zagadnienia dotyczące: matematyki, fizyki, pomiarów i obliczeń geodezyjnych, narzędzi design thinking przydatnych do zrozumienia zagadnień szeroko pojętej geodezji wyższej; zagadnienia dotyczące: powierzchni odniesienia, systemów i układów odniesienia, układów współrzędnych, zagadnień i obliczeń geometrycznej geodezji wyższej

Umiejętności: pracować z narzędziami design thinking, pozyskać informacje z literatury oraz obowiązujących aktów prawnych w zakresie tematyki dotyczącej geodezji wyższej, dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do rozwiązania zadań z geometrycznej geodezji wyższej; rozwiązywać zadania obliczeniowe z zakresu geometrycznej geodezji wyższej, a także kontrolować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń.

Kompetencje społeczne:zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji; odpowiedzialności za poprawność wykonywanych pomiarów i obliczeń oraz skutków ekonomicznych i społecznych ewentualnych zawinionych przez niego błędów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie wykładów w formie testu wielokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej 50%.

Ćwiczenia: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń obliczeniowych (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich sprawozdań, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0). Udział w ocenie końcowej 50%.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia polowe w 6 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Paweł Kotlarz, Dawid Kudas, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)