Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GUTR2.16L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych II
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań geodezji rolnej. Zapoznają się z metodami geodezyjnego projektowania działek: metodami tradycyjnymi i metodami projektowania przy pomocy programów komputerowych. Studenci poznają problematykę scaleń i wymiany gruntów, opracowują operat scalenia gruntów na przykładowym obiekcie

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Kalendarium procesów scaleniowych w Polsce. Źródła finansowania prac scaleniowych. Programy Unijne – sektorowe dotyczące scaleń. Procedury wszczynające procesy scalenia. Techniki informatyczne wspomagające proces scalania gruntów na przykładzie kompleksowej obsługi scaleń MK-Scal. Rysunek ogólny systemu.

2. Procedury regulowania praw własności w procesie scalenia i obliczenia wartości gruntów gospodarstwa przed scaleniem. Rola rejestr szacunku porównawczego gruntów w określaniu wartości gruntów uczestników scalenia.

3. Zasady tworzenia i projektowania nowych układów przestrzennych, rozmieszczenia elementów liniowych i nowych układów gruntowych w procesie scalenia gruntów. Pozyskiwanie gruntów na cele użyteczności publicznej. Procedury związane z wyznaczaniem należnych ekwiwalentów uczestnikom scalenia. Etapy prac związanych z procesem przeprowadzania ustawki gruntów.

4.Sporządzanie mapy obszaru scalenia i zadania związane z przekazaniem nowo wydzielonych gruntów uczestnikom scalenia. Przygotowanie projektu realizacyjnego i wyznaczenie nowego stanu własności na gruncie.

5. Przygotowanie nowej dokumentacji technicznej scalenia - mapy numeryczne, wykazy współrzędnych.

6. Ocena efektów scalenia.

Literatura:

1. Instrukcja Nr 1 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z 26 marca 1983 r. (GZU –g-630-1/83)

2. Morzyniec Wł., 2007. Zniesienie współwłasności czynnikiem kształtującym przestrzeń rolniczą, ZN AR nr 437, Kraków

3. Noga K., 2006. Efektywność ekonomiczna scalania gruntów. JUNG, Puławy, 2006. s. 124-145

4. Praca zbiorowa. 2006. Kompleksowe scalania gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Materiały szkoleniowe nr 93, JUNG-PIB, Puławy.

5. Rozporządzenie Rady ministrów z 4 maja w sprawie scalania i podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 06, poz. 736).

6. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. Dz.2003 r. Nr 178, poz. 1749)

7. Żak M. 2006. Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia.

Wiedza

WO1 - Student zna zasady racjonalnego przekształcania układów przestrzennych obszarów wiejskich, posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania nowych układów gruntów, wykonywania technologii scaleń, wybiera prawidłowe podstawy prawne i wytyczne do przeprowadzenia zabiegów urządzenioworolnych.

WO - Student ma podbudowaną szczegółowa wiedzę z zakresu projektowania właściwego kształtowania rozłogów gospodarstw, Rozpoznaje i identyfikuje rodzaje dokumentacji geodezyjnej, metody i techniki projektowania.

WO7 - Zna i odtwarza metody i techniki projektowe dotyczące projektowania nowych działek tworzących gospodarstwa, układy sieci komunikacyjnej transportu rolnego.

WO3 - Student dobiera i definiuje zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezyjnego urządzania i geodezji dla potrzeb racjonalnego kształtowania układów przestrzennych na wsi.

Umiejętności:

U01 Student potrafi wykonywać interpretacji i analizy wadliwej struktury przestrzennej oraz dokonywać projektów przekształceń i formułować wnioski dotyczące nowych projektów

U02 Potrafi wykorzystać techniki projektowe, pozyskiwać informacje z baz danych tworzonych przez środowisko zawodowe z zakresu danych do szacunku gruntów, struktury władania i użytkowania gruntów, osnów geodezyjnych

U06 - Student potrafi sformułować i rozwiązać złożone działania inżynierskie z zakresu szacunku gruntów, projektowania, prac przygotowawczych do opracowania ustawki gruntów, sporządzania projektu scalenia, efektów scalenia, projektu realizacyjnego.

U04 - Potrafi zinterpretować, prawidłowo dobrać oraz wykorzystać mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjnych i projektowania osnów geodezyjnych.

Kompetencje społeczne:

K01 - student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonane zadanie.

K02 - student potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Jest świadomy rangi działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K03 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz przyjmować różne funkcje i wypełniać różne zadania

K06 - student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w wybieraniu wariantów projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W01/W02/W03/W04/W05

Na ocenę 2,0 Student nie opanował podstawowych zagadnień z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych

Na ocenę 3,0 Student opanował podstawowe zagadnienia z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych

Na ocenę 3,5 Student ma podstawy teoretyczne do rozwiązania konkretnego zadania z geodezyjnego urządzania terenów rolnych

Na ocenę 4,0 Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w projektowaniu wartościowym, nowego ładu przestrzennego, przeprowadzenia scalenia

Na ocenę 4,5 Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w projektowaniu wartościowym, nowego ładu przestrzennego, przeprowadzenia scalenia z drobnymi błędami, uzasadnia dobór procedury wyceny i proponuje alternatywne procedury

Na ocenę 5,0 Student samodzielnie rozwiązuje konkretne zadanie z projektowania wartościowego, nowego ładu przestrzennego, przeprowadzenia scalenia

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U01/U02/U03/U04/U05/U06/U07/U08

Na ocenę 2,0 Student nie umie wykorzystać podstawowych technik i zagadnień z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych

Na ocenę 3,0 Student prezentuje wyniki i podstawowe procedury z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych i scalenia gruntów bez umiejętności ich analizy

Na ocenę 3,5 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia scalenia, lecz samodzielnie nie potrafi przeprowadzić scalenia

Na ocenę 4,0 Student przeprowadza proces scaleniowe z drobnymi błędami, potrafi w analityczny sposób je przedstawić.

Na ocenę 4,5 Student stosuje metody związane ze scaleniem gruntów, samodzielnie układa nową strukturę przestrzenną, analizuje wyniki, graficznie je przedstawia

Na ocenę 5,0 Student stosuje bezbłędnie metody związane ze scaleniem gruntów, samodzielnie bezbłędnie projektuje nową strukturę przestrzenną, bezbłędnie analitycznie i graficznie je przedstawia.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – K01/K02/K03

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie wykonać prostych zadań z zakresu tematycznego przedmiotu

Na ocenę 3,0 Potrafi w grupie wykonać proste zadania z zakresu tematycznego przedmiotu popełniając drobne błędy

Na ocenę 3,5 Potrafi w grupie wykonać proste zadania z zakresu tematycznego przedmiotu

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać proste zadania z zakresu tematycznego przedmiotu popełniając błędy

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie, bezbłędnie wykonać proste zadania z zakresu tematycznego

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie, bezbłędnie wykonać wszystkie zadania z zakresu tematycznego przedmiotu. Potrafi kierować zespołem w trakcie prac scaleniowych.

Praktyki zawodowe:

Nie ma praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janus
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Gniadek, Jarosław Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)