Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GUTR2.08Z.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student powinien umieć korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych metod projektowania działek.

Student powinien umieć planować i decydować o podziałach gruntowych.

Student powinien umieć analizować i oceniać elementy struktury przestrzennej wsi oraz umieć opracowywać projekty jej przebudowy.

Kompetencje Społeczne

Student ma świadomość ważności podejmowanych decyzji i rozumie poza techniczne skutki działalności inżynierskiej.

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Pełny opis:

Geodezja rolna jako dyscyplina naukowa i specjalność zawodowa. Podstawowe definicje i pojęcia. Zakres działań geodezji rolnej. Podstawowe akta prawne. Literatura przedmiotu badań.

Obiekty gruntowe powstałe w wyniku użytkowo-jakościowego i własnościowo-gospodarczego podziału powierzchni ziemi.

Obiekty powstałe w wyniku podziału administracyjnego. Kryteria techniczne podziału gruntów związane z prowadzeniem prac geodezyjnych.

Metody geodezyjnego projektowania działek. Projekt szczegółowy i techniczny.

Przygotowanie podkładu mapowego do projektowania.

Projektowanie działek na zadaną powierzchnię metodą kolejnych przybliżeń.

Projektowanie działek metodą analityczną na zadaną powierzchnię.

Projektowanie działek na zadana wartość metoda kolejnych przybliżeń z wykorzystaniem metra bieżącego.

Projektowanie działek na zadana powierzchnię, szerokość i wartość z wykorzystaniem programów komputerowych.

Omówienie i zaliczenie projektów.

Analiza i ocena struktury podziału gruntów we wsi oraz ustalenie wytycznych dla jej urządzeniowo rolnej przebudowy. Zapoznanie się z warunkami terenowymi oraz zagospodarowaniem gruntów. Inwentaryzacja i ocena stanu użytkowania gruntów w wybranym fragmencie obszaru wsi. Opracowanie mapy pt. „Studium aktualnego stanu użytkowania i zagospodarowania gruntów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Banat J., Przegon W., Sanek A., Schilbach J. 1989. Metody geodezyjnego projektowania działek w urządzaniu obszarów wiejskich. Kraków.

2. Hopfer A., Urban M. 1975. Geodezyjne urządzenia terenów rolnych. PWN, Warszawa - Wrocław.

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.10.193.1287).

4. Schilbach J. 1990. Modyfikacja prac obliczeniowych w projektowaniu działek na zadana wartość jako przejściowa forma automatyzacji tych prac.

5. Szeliga K. 1988. Podstawy metodyki wspomaganego komputerem projektowania w scalaniu gruntów. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, 30.

6. Żak M. 1972. Geodezja rolna a urządzenia rolne, [w:] Przegląd Geodezyjny, nr 9, s. 361 -363.

7. Żak M. 2006. Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych. Wydawnictwo Akademii rolniczej w Krakowie.

Literatura uzupełniająca:

1. Frelek M. i inni. 1966. Urządzenia rolne. PPWK, Warszawa.

2. Geodeta. Magazyn geoinformacyjny (miesięcznik).

3. Pogodziński Z. 1975. Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa.

4. Przegląd Geodezyjny. Wyd. Sigma NOT, Warszawa (miesięcznik).

5. Szeliga K. 1986. Podstawy projektowania w geodezji rolnej. WPW, Warszawa.

6. Szymański M. 1969. Geodezja rolna w planowaniu przestrzennym wsi. PPWK, Warszawa.

7. Żak M. 1995. Interes ludzki wyznacznikiem formy podziału gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 44.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)