Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GUTR1.08L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych I
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań geodezji rolnej. Zapoznają się z metodami geodezyjnego projektowania działek: metodami tradycyjnymi i metodami projektowania przy pomocy programów komputerowych. Studenci poznają problematykę scaleń i wymiany gruntów, opracowują operat scalenia gruntów na przykładowym obiekcie.

Pełny opis:

Brak opisu

Literatura:

1. Banat J., Przegon W., Sanek A., Schilbach J. 1989. Metody geodezyjnego projektowania działek w urządzaniu obszarów wiejskich, Kraków.

2. Hopfer A., Urban M. 1975. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. PWN, Warszawa – Wrocław.

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 10.193.1287).

4. Schilbach J. 1990. Modyfikacja prac obliczeniowych w projektowaniu działek na zadaną wartość jako przejściowa forma automatyzacji tych prac.

5. Szeliga K. 1988. Podstawy metodyki wspomagania komputerem projektowania w scalaniu gruntów. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, 30.

6. Żak M. 1972. Geodezja rolna a urządzenia rolne, [w:] Przegląd Geodezyjny, nr 9, s. 361-363.

7. Żak M. 2006. Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.

8. Instrukcja Nr 1 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z 26 marca 1983 r. (GZU –g-630-1/83).

9. Morzyniec Wł., 2007. Zniesienie współwłasności czynnikiem kształtującym przestrzeń rolniczą, ZN AR nr 437, Kraków.

10. Noga K., 2006. Efektywność ekonomiczna scalania gruntów. JUNG, Puławy, 2006. s. 124-145.

11. Praca zbiorowa. 2006. Kompleksowe scalania gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Materiały szkoleniowe nr 93, JUNG-PIB, Puławy.

12. Rozporządzenie Rady ministrów z 4 maja w sprawie scalania i podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 06, poz. 736).

13. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. Dz.2003 r. Nr 178, poz. 1749).

14. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Literatura uzupełniająca:

1. Frelek M. i inni. 1966. Urządzenia rolne. PPWK, Warszawa.

2. Geodeta. Magazyn geoinformacyjny (miesięcznik).

3. Pogodziński Z. 1975. Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa.

4. Przegląd Geodezyjny. Wyd. Sigma NOT, Warszawa (miesięcznik).

5. Szeliga K. 1986. Podstawy projektowania w geodezji rolnej. WPW, Warszawa.

6. Szymański M. 1969. Geodezja rolna w planowaniu przestrzennym wsi. PPWK, Warszawa.

7. Żak M. 1995. Interes ludzki wyznacznikiem formy podziału gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 44.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)