Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GUTR1.08L.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych I
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań geodezji rolnej. Zapoznają się z metodami geodezyjnego projektowania działek: metodami tradycyjnymi i metodami projektowania przy pomocy programów komputerowych.

Studenci poznają problematykę scaleń i wymiany gruntów. Opracowują operat scalenia gruntów na przykładowym obiekcie.

Pełny opis:

Geodezja rolna jako dyscyplina naukowa i specjalność zawodowa. Podstawowe definicje i pojęcia. Zakres działań geodezji rolnej. Podstawowe akty prawne. Literatura przedmiotu badań.

Obiekty gruntowe powstałe w wyniku użytkowo-jakościowego i własnościowo-gospodarczego podziału powierzchni ziemi.

Obiekty powstałe w wyniku podziału administracyjnego. Kryteria techniczne podziału gruntów związane z prowadzeniem prac geodezyjnych.

Metody geodezyjnego projektowania działek. Projekt szczegółowy i techniczny.

Przygotowanie podkładu mapowego do projektowania.

Projektowanie działek na zadaną powierzchnię metodą kolejnych przybliżeń.

Projektowanie działek metodą analityczną na zadaną powierzchnię.

Projektowanie działek na zadana wartość metoda kolejnych przybliżeń z wykorzystaniem metra bieżącego.

Projektowanie działek na zadana powierzchnię, szerokość i wartość z wykorzystaniem programów komputerowych.

Omówienie i zaliczenie projektów.

Analiza i ocena struktury podziału gruntów we wsi oraz ustalenie wytycznych dla jej urządzeniowo rolnej przebudowy. Zapoznanie się z warunkami terenowymi oraz zagospodarowaniem gruntów. Inwentaryzacja i ocena stanu użytkowania gruntów w wybranym fragmencie obszaru wsi. Opracowanie mapy pt. „Studium aktualnego stanu użytkowania i zagospodarowania gruntów.

Podstawy prawne przeprowadzania scaleń w Polsce. Cele i zadania scaleń w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Przestrzenne rozmieszczenie typów scaleń. Literatura przedmiotu badań.

Warunki techniczne dotyczące kompleksowego opracowania projektu scalenia gruntów.

Techniki informatyczne wspomagające proces scalenia gruntów na przykładzie systemu kompleksowej obsługi scaleń MK-Scal.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków po scaleniu. Dokumentacja do uaktualnienia i założenia nowych ksiąg wieczystych.

Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów.

Sporządzenie projektu ogólnego scalenia (część opisowa i graficzna).

Szacunek porównawczy gruntów: zasady, metody, uchwała, sporządzenie mapy szacunku, protokół.

Sporządzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów: I i II etap.

Kwestionariusz życzeń i potrącenia na cele użyteczności publicznej.

Ustawka i szczegółowe projektowanie działek.

Opracowanie mapy obszaru scalenia. Rejestr po scaleniu. Sporządzenie projektu realizacyjnego. Skompletowanie operatu.

Literatura:

Literatura podstawowa, semestr 7:

1. Banat J., Przegon W., Sanek A., Schilbach J. 1989. Metody geodezyjnego projektowania działek w urządzaniu obszarów wiejskich. Kraków.

2. Hopfer A., Urban M. 1975. Geodezyjne urządzenia terenów rolnych. PWN, Warszawa - Wrocław.

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.10.193.1287).

4. Schilbach J. 1990. Modyfikacja prac obliczeniowych w projektowaniu działek na zadana wartość jako przejściowa forma automatyzacji tych prac.

5. Szeliga K. 1988. Podstawy metodyki wspomaganego komputerem projektowania w scalaniu gruntów. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, 30.

6. Żak M. 1972. Geodezja rolna a urządzenia rolne, [w:] Przegląd Geodezyjny, nr 9, s. 361 -363.

7. Żak M. 2006. Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych. Wydawnictwo Akademii rolniczej w Krakowie.

Literatura uzupełniająca, semestr 7:

1. Frelek M. i inni. 1966. Urządzenia rolne. PPWK, Warszawa.

2. Geodeta. Magazyn geoinformacyjny (miesięcznik).

3. Pogodziński Z. 1975. Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa.

4. Przegląd Geodezyjny. Wyd. Sigma NOT, Warszawa (miesięcznik).

5. Szeliga K. 1986. Podstawy projektowania w geodezji rolnej. WPW, Warszawa.

6. Szymański M. 1969. Geodezja rolna w planowaniu przestrzennym wsi. PPWK, Warszawa.

7. Żak M. 1995. Interes ludzki wyznacznikiem formy podziału gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 44.

Literatura podstawowa, semestr 8:

1. Instrukcja nr 1 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z 26 marca 1983 r. (GZU – g -63—1/83).

2. Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. 2006. Pod red. F. Wocha. Wyd. IUNNG – PIB, Puławy.

3. Noga K. 2006. Efektywność ekonomiczna scalania gruntów. Wyd. IUNG – PIB, Puławy, s. 124-145.

4. Przegon W. 2007. Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów, [w:] Czasopismo Techniczne, Architektura, z. 7 – A/2007, z. 14 (R. 104), Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 269 – 277.

5. Scalenia gruntów podstawą rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego rolnictwa południowo- wschodniej Polski. 2005. Pod red. K. Noga, Rzeszów.

6. Sobolewska-Mikulska K. 2004. Propozycja zasad oceny oddziaływania projektu scaleniowego na środowisko, [w:] Przegląd Geodezyjny, R. LXXVI, Nr 10, s. 3-8.

7. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymiany gruntów (tekst jednolity: Dz. U. Nr 178, poz. 1749, z 2003 r.)

8. Woch F. 2008. Wytyczne do opracowania programów urządzeniowo- rolnych gmin. Wyd. IUNG –PIB, Puławy.

Literatura uzupełniająca, semestr 8:

1. Geodeta. Magazyn geoinformacyjny (miesięcznik).

2. Przegląd Geodezyjny. Wyd. Sigma NOT, Warszawa (miesięcznik).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)