Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GOSP.ODP.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad gospodarki odpadami, budowy i funkcjonowania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godzin

Omówienie ustawodawstwa dotyczącego odpadów - (Ustawa o odpadach, Katalog odpadów, dyrektywy UE).

Omówienie planów gospodarki odpadami – (struktura tworzenia GPGO, WPGO, KPGO).

Odpady komunalne- (charakterystyka, podział , dane statystyczne GUS, EUROSTAT ).

Charakterystyka podstawowych metod stosowanych w GO - (zmniejszanie ilości odpadów, segregacja , recykling, TMU, składowanie).

Recykling organiczny odpadów –(wybrane technologie kompostowania i metanizacji OUB, technologie MBP OUB).

Termiczne metody utylizacji (TMU) – ( podział, charakterystyka - suszenie, spalanie, piroliza, plazmowanie).

Odpady przemysłu rolno-spożywczego podział, charakterystyka ,wykorzystanie.

Ćwiczenia - 15 godzin

Przygotowanej prognozy ilości odpadów dla przyjętych warunków zabudowy, liczby mieszkańców. Weryfikacja i ustalenie lokalizacji składowiska. Określenie zakresu badań geologicznych i hydrologicznych dla projektowanego obiektu.

Określenie typu składowiska. Ustalenie geometrii obiektów kubaturowych. Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania. Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska. Usytuowanie obiektów technicznych i wewnętrznej sieci komunikacyjnej.

Usytuowanie aparatury kontrolno-pomiarowej monitorującej składowisko oraz sposoby i częstotliwość prowadzenia badań. Wykonanie karty piezometrów. Zaznaczenie lokalizacji otworów wiertniczych.

Wykreślenie przekrojów geologiczno-inżynierskich. Określenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych podłoża. Określenie głębokości położenia dna składowiska.

Obliczenie objętości eksploatacyjnej składowiska i jednostkowego naprężenia od bryły odpadów.

Obliczenie czasu zapełnienia kwatery, Zaprojektowanie pasa zieleni, obiektów infrastruktury technicznej na placu manewrowym.

Przyjęcie schematu uszczelnienia podłoża kwatery składowiska. Zestawienie ilości materiałów na wykonanie uszczelnień. Obliczenie wielkości przecieków dla eksploatacyjnego poziomu wód odciekowych.

Przyjęcie schematu uszczelnienia czaszy składowiska.

Przyjęcie kierunku rekultywacji składowiska, zastawienie ilości gruntów mineralnych na wykonanie warstw rekultywacyjnych.

Opracowanie regulaminu składowiska i opisu technicznego.

Literatura:

1. Wysokiński L., Łukasik S. 1996. Projektowanie i wykonanie badań do lokalizacji składowisk odpadów komunalnych. Instrukcja ITB. Wydawnictwo ITB, Warsza-wa.

2. d’ Obryn K. Szalińska E. 2005. Odpady komunalne, Kraków.

3. Handy, Richard L. Spangler, Merlin G. 2006. Geotechnical Engineering: Soil and Foundation Principles and Practice. McGraw-Hill Professional Publishing.

4. Wysokiński L. 2009. Instrukcje, wytyczne, poradniki 444/2009. Zasady budowy składowisk odpadów. ITB, Warszawa.

5. Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001. Ochrona i rekultywacja podłoża grunto-wego. Aspekty geotechniczno – budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdań-skiej.

6. Siuty J.: Gospodarka odpadami. Lublin 1998

7. Siuta J.: Zasady rekultywacji terenów składowania odpadów chemicznych. War-szawa 1990

8. Politechnika Śląska: Termiczna utylizacja odpadów. Poznań 1998

9. Praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Krzysztofa Skalmowskiego Poradnik go-spodarowania odpadami Warszawa 2004

10. Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

11. Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

12. Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składo-wisk odpadów

13. Dz.U. 2009 nr 39 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczą-cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

14. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Z późniejszymi zmianami.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

Ma podstawową wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami (Ustawa o odpadach, Katalog odpadów). Zna wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące odpadów komunalnych.

Zna podstawowe metody i technologie stosowane w ramach racjonalnej gospodarki odpadami prowadzonej w gminach.

W zakresie umiejętności

Potrafi zaprojektować elementy składowiska odpadów komunalnych współpracujące z podłożem gruntowym. Potrafi prowadzić eksploatację składowiska oraz koordynować prace związane z zamknięciem składowiska.

Wykazuje znajomość słabych i mocnych stron przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych projektu składowiska.

Posiada umiejętność przygotowania dokumentacji projektowanych elementów składowiska odpadów, a także potrafi przygotować opis techniczny z warunkami eksploatacji składowiska.

W zakresie kompetencji społecznych

Wykazuje aktywna postawę wobec problemu odpadów w ochronie środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną wykonywaną przy zespołowym opracowaniu koncepcji zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie wybranej jednostki samorządu terytorialnego.

Ma świadomość przebiegu procesu przygotowania społeczności lokalnej na zlokalizowanie składowiska w ich miejscowości. Rozumie oddziaływanie składowiska na przylegające tereny mieszkalne.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących gospodarki odpadami i składowisk odpadów komunalnych, zawartych min. w przepisach prawnych (Ustawach, Katalogach odpadów, inne).

Na ocenę 3,0 Student nie zna wszystkich pojęć dotyczących odpadów komunalnych, nie zna pojęć dotyczących innych grup odpadów zawartych min. w przepisach prawnych (Ustawach, Katalog odpadów, inne).

Na ocenę 3,5 Student zna wszystkie pojęcia dotyczące odpadów komunalnych, ale nie zna pojęć dotyczących innych grup odpadów omawianych na zajęciach (przemysłowe, niebezpieczne inne), zawartych min. w przepisach prawnych (Ustawach, Katalog odpadów, inne).

Na ocenę 4,0 Student zna wszystkie pojęcia dotyczące składowisk i odpadów komunalnych, ale nie zna w pełnym stopniu pojęć dotyczących innych grup odpadów omawianych na zajęciach (przemysłowe, niebezpieczne inne), zawartych min. w przepisach prawnych (Ustawach, Katalog odpadów, inne).

Na ocenę 4,5 Student zna wszystkie pojęcia dotyczące składowisk odpadów komunalnych, zna pojęcia dotyczące wybranych grup odpadów omawianych na zajęciach (przemysłowe, niebezpieczne inne), zawarte min. w przepisach prawnych (Ustawach, Katalog odpadów, inne).

Na ocenę 5,0 Student zna wszystkie pojęcia dotyczące składowisk odpadów komunalnych, zna pojęcia dotyczące wszystkich innych grup odpadów omawianych na zajęciach (przemysłowe, niebezpieczne inne), zawarte min. w przepisach prawnych (Ustawach, Katalog odpadów, inne).

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie ma w programie praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cholewa, Paweł Mundała
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa, Paweł Mundała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad gospodarki odpadami, budowy i funkcjonowania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godzin

Omówienie ustawodawstwa dotyczącego odpadów - (Ustawa o odpadach, Katalog odpadów, dyrektywy UE).

Omówienie planów gospodarki odpadami – (struktura tworzenia GPGO, WPGO, KPGO).

Odpady komunalne- (charakterystyka, podział , dane statystyczne GUS, EUROSTAT ).

Charakterystyka podstawowych metod stosowanych w GO - (zmniejszanie ilości odpadów, segregacja , recykling, TMU, składowanie).

Recykling organiczny odpadów –(wybrane technologie kompostowania i metanizacji OUB, technologie MBP OUB).

Termiczne metody utylizacji (TMU) – ( podział, charakterystyka - suszenie, spalanie, piroliza, plazmowanie).

Odpady przemysłu rolno-spożywczego podział, charakterystyka ,wykorzystanie.

Ćwiczenia - 15 godzin

Przygotowanej prognozy ilości odpadów dla przyjętych warunków zabudowy, liczby mieszkańców. Weryfikacja i ustalenie lokalizacji składowiska. Określenie zakresu badań geologicznych i hydrologicznych dla projektowanego obiektu.

Określenie typu składowiska. Ustalenie geometrii obiektów kubaturowych. Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania. Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska. Usytuowanie obiektów technicznych i wewnętrznej sieci komunikacyjnej.

Usytuowanie aparatury kontrolno-pomiarowej monitorującej składowisko oraz sposoby i częstotliwość prowadzenia badań. Wykonanie karty piezometrów. Zaznaczenie lokalizacji otworów wiertniczych.

Wykreślenie przekrojów geologiczno-inżynierskich. Określenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych podłoża. Określenie głębokości położenia dna składowiska.

Obliczenie objętości eksploatacyjnej składowiska i jednostkowego naprężenia od bryły odpadów.

Obliczenie czasu zapełnienia kwatery, Zaprojektowanie pasa zieleni, obiektów infrastruktury technicznej na placu manewrowym.

Przyjęcie schematu uszczelnienia podłoża kwatery składowiska. Zestawienie ilości materiałów na wykonanie uszczelnień. Obliczenie wielkości przecieków dla eksploatacyjnego poziomu wód odciekowych.

Przyjęcie schematu uszczelnienia czaszy składowiska.

Przyjęcie kierunku rekultywacji składowiska, zastawienie ilości gruntów mineralnych na wykonanie warstw rekultywacyjnych.

Opracowanie regulaminu składowiska i opisu technicznego.

Literatura:

1. Wysokiński L., Łukasik S. 1996. Projektowanie i wykonanie badań do lokalizacji składowisk odpadów komunalnych. Instrukcja ITB. Wydawnictwo ITB, Warsza-wa.

2. d’ Obryn K. Szalińska E. 2005. Odpady komunalne, Kraków.

3. Handy, Richard L. Spangler, Merlin G. 2006. Geotechnical Engineering: Soil and Foundation Principles and Practice. McGraw-Hill Professional Publishing.

4. Wysokiński L. 2009. Instrukcje, wytyczne, poradniki 444/2009. Zasady budowy składowisk odpadów. ITB, Warszawa.

5. Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001. Ochrona i rekultywacja podłoża grunto-wego. Aspekty geotechniczno – budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdań-skiej.

6. Siuty J.: Gospodarka odpadami. Lublin 1998

7. Siuta J.: Zasady rekultywacji terenów składowania odpadów chemicznych. War-szawa 1990

8. Politechnika Śląska: Termiczna utylizacja odpadów. Poznań 1998

9. Praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Krzysztofa Skalmowskiego Poradnik go-spodarowania odpadami Warszawa 2004

10. Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

11. Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

12. Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składo-wisk odpadów

13. Dz.U. 2009 nr 39 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczą-cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

14. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Z późniejszymi zmianami.

Uwagi:

Przedmiot nie ma w programie praktyk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)