Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe: Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GLEBYte.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów polowymi metodami analizy gleb, systematyką gleb Polski i ich bonitacją oraz treścią map glebowo-rolniczych.

Pełny opis:

Wykonanie odkrywek glebowych w terenie wraz z opisem cech morfologicznych dla różnych typów gleb. Zaklasyfikowanie anali-zowanych gleb do właściwej jednostki systematycznej oraz do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Literatura:

1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekolo-giczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

2. Komornicki T., Oleksynowa K., Jakubiec J., Miechówka A. 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo te-renowe. AR Kraków.

Efekty uczenia się:

Student potrafi opisywać cechy morfologiczne gleb, metodami polowymi oznaczyć skład granulometryczny oraz odczyn gleby w terenie. Umie klasyfikować różne gleby do właściwej jednostki systematycznej. Potrafi zinterpretować wyniki badań terenowych.

Umie ocenić jakość badanej gleby.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie wnosząc istotny wkład w końcowy efekt realizowanego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Student poprawnie wykonał opis odkrywki glebowej w terenie. Umie scharakteryzować cechy morfologiczne poziomów glebowych. Potrafi oznaczyć skład granulometryczny i odczyn gleby metodą polową. Umie zaklasyfikować glebę do odpowiedniego działu, rzędu, typu, podtypu gleby. Potrafi ocenić jakość gleby tj. zaklasyfikować badaną glebę do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Student oddał sprawozdanie z ćwiczeń terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)