Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo i ochrona gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GLEBO.09Z.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo i ochrona gleb
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku glebowym, zaznajomienie z polowymi i laboratoryjnymi metodami ich analizy, systematyką gleb Polski i ich bonitacją oraz treścią map glebowo-rolniczych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 20 godzin

Gleba jako element środowiska. Powstawanie i kształtowanie się gleb. Czynniki i procesy glebotwórcze.

Metody badania gleb i oceny ich jakości. Systemy klasyfikacji typologicznej gleb. Klasyfikacja bonitacyjna i kompleksy przydatności rolniczej.

Systematyka gleb

Mapy glebowe. Metody kartografii gleb.

Geografia gleb w Polsce i na świecie.

Formy degradcji i metody ochrony gleb.

Tematyka ćwiczeń: 15 godzin

Oznaczanie składu granulometrycznego metodą areometryczną i organoleptyczną

Oznaczanie gęstości fazy stałej gleby i obliczenie właściwości fizykowodnych gleby oznaczanych metodą suszarkowo-wagową,

Oznaczenie właściwości chemicznych gleby - odczyn, przewodnictwo elektryczne, zawartość węglanów.

Wizyta w Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Praca z mapą glebowo-rolniczą.

Literatura:

Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. PWN Warszawa. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

główne procesy kształtujące rozwój gleb, metody oceny jakości gleby oraz sposoby klasyfikacji gleb

treść map glebowo-rolniczych oraz metody kartografii gleb.

metody ochrony i rekultywacji gleb.

Umiejętności - student potrafi:

wykonać analizy podstawowych właściwości gleb i dokonać ich interpretacji

zaklasyfikować glebę do odpowiedniej jednostki systematycznej

odczytać i interpretować treści zawarte na mapie glebowo-rolniczej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0). Poprawne wykonanie sparwozdań z ćwiczeń . Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)