Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEURZTERL.SM.IGKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych. Treści wykładów w semestrze 1 obejmują systemowe, organizacyjne i prawne aspekty tych prac, zasady ich programowania oraz finansowania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych. Treści wykładów w semestrze 1 obejmują systemowe, organizacyjne i prawne aspekty tych prac, zasady ich programowania oraz finansowania. Studenci poznają specyfikę i procedurę realizacji projektów scaleniowych wszczynanych na wniosek i z urzędu oraz zasady oceny oddziaływania projektu scaleniowego na środowisko. W dalszej części przedstawiane są techniczne i prawne uwarunkowanie realizacji kompleksowych założeń do projektu scalenia gruntów (zawierających elementy z zakresu odnowy wsi, rozwoju turystyki i rekreacji, gospodarki rolniczymi zasobami wodnymi oraz kształtowania i ochrony krajobrazu wpisujące się w ideę Zintegrowanego Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ćwiczenia projektowe w semestrze 1 oparte są na konkretnych wsiach południowej Polski, w których studenci odbywali praktyki terenowe na studiach inżynierskich, wykonując inwentaryzację terenową oraz zapoznając się z uwarunkowaniami przestrzennymi danej wsi. W oparciu o przeprowadzone prace studialne z zakresu analizy stanu istniejącego rolniczej przestrzeni produkcyjnej, student jest zobowiązany do opracowania kompleksowych założeń do projektu scalenia gruntów w formie graficznej i opisowej.

Treści wykładów w semestrze 2 obejmują techniczne i prawne uwarunkowania realizacji procesu scalenia gruntów w oparciu o ustawę o scaleniu i wymianie gruntów. Zapoznawani są z wstępnymi pracami geodezyjnymi niezbędnymi do wszczęcia postępowania scaleniowego. Na przykładzie kolejnych etapów scalenia studenci poznają techniczne oraz geodezyjno - prawne aspekty realizacji tego przedsięwzięcia. Dopełnieniem tej tematyki jest przedstawienie zagospodarowania poscaleniowego oraz zasad oceny efektów prac scaleniowych. Ćwiczenia projektowe w 2 semestrze są kontynuacją procesu scaleniowego rozpoczętego opracowaniem założeń do projektu scalenia gruntów w semestrze 1. Studenci wykonują poszczególne techniczne etapy scalenia gruntów z wykorzystaniem kompleksowego oprogramowania. Realizacja ćwiczeń w całości prowadzona jest w ujęciu cyfrowym.

Literatura:

• Hopfer A., Urban M., 1975, Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Wrocław.

• Hopper A., Surowiec S. 1983. Kompleksowe ujęcie problemów urządzeniowych terenów rolnych. Geodezja i Kartografia, T. XXXII.

• Surowiec S. 1987. Metodyczne ujęcie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich. Acta Acad. Rgricult Tech. Olst., ser. Geodaesia et Ruris Regulatio.

• Noga K. 1995. Zasady podziału funkcjonalno-przestrzennego obszaru wsi dla potrzeb scaleniowych. Geodezja i Kartografia.

• Lech-Turaj B., Noga K., Sanek A. 1997. Metodyczno-technologiczny system realizacji prac związanych z budową autostrad. Metodyka oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne. Szkoła Wiedzy o Terenie Akademii Rolniczej w Krakowie.

• Noga K. 2001. Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. Szkoła Wiedzy o Terenie Akademii Rolniczej w Krakowie

• Akińcza M., Malina R. 2007, Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego we Wrocław, Wrocław.

• Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A. 2007. Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie I, Warszawa

• Wierzchowski M. W. 2007. Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów. Kompendium wiedzy - poradnik dla liderów wspólnot samorządowych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków

• Sobolewska-Mikulska K. 2009. Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

• Malina R., Kowalczyk M. 2009, Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów, wydawnictwo Gall, wydanie I, Katowice.

• Jagielski A., Marczewska B. 2011. Geodezja w gospodarce nieruchomościami. Tom 3, wydawnictwo Geodpis, Wydanie I, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu geodezji, katastru nieruchomości, geodezji rolnej, prawa rzeczowego i spadkowego przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz kierunków powiązanych.

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną i szczegółową obejmującą zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Student ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów o pokrewnych dyscyplin naukowych.

Student zna i wykorzystuje podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.

Student ma podstawową wiedze dotyczącą zarządzania projektem.

Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł oraz integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.

Student potrafi przygotować opracowanie naukowe oraz prezentację ustną w języku polskim przedstawiające wyniki własnych badań.

Student potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi oraz metodami analitycznymi do realizacji typowych zadań inżynierskich, potrafi przeprowadzać pomiary i analizy komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne.

Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi.

Student potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii do realizacji zadania.

Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz w zakresie analizy ekonomicznej podejmowania działań inżynierskich.

Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy oraz potrafi zaplanować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych.

Student potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne, zaprojektować system urządzeń lub obiekt, oraz realizować ten projekt używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia.

Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę oraz egzamin pisemny na koniec drugiego semestru.

Praktyki zawodowe:

brak praktyki zawodowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)