Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezyjna sieć uzbrojenia terenu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GESUT.08Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjna sieć uzbrojenia terenu
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja 5 sem.stacjon.inż.obowiązkowe 09/10Z
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~akwinta/GESUT.html
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu ma na celu przekazanie studentom informacji dotyczących technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w klasyczny sposób oraz informatyczny.

Pełny opis:

Zakres Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - obiekty G-7, dane dla GESUT, charakterystyka informacji przestrzennych oraz opisowych

Zakładanie i uzupełnianie danych GESUT - źródła danych oraz analiza i ocena ich przydatności. Mapa GESUT

Tworzenie operatu GESUT, baza danych GESUT, uzgodnienia, prowadzenie GESUT, tworzenie operatów dyżurnych, zmiany w operacie dyżurnym.

Udostępnianie danych GESUT, odpłatność. Forma i zakres, cechy udostępnianego dokumentu.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

Pomiar inwentaryzacyjny elementów sieci uzbrojenia terenu

Opracowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla małego obiektu wirtualnego.

Literatura:

1) Prawo geodezyjne i kartograficzne - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2010 nr 193, poz. 1287). Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014, poz. 897).

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38, poz. 455).

3) Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263, poz. 1572).

4) Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2013 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 383).

5) Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

6) Wytyczne techniczne G-4.4 - Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu.

7) Instrukcja techniczna K-1 – Mapa Zasadnicza

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

11) Instrukcja obsługi EW-Mapy

12) Instrukcja obsługi programu SESUT

13) Instrukcja obsługi odbiornika POWERFUL

14) Jan Gocał „Geodezja inżynieryjno - przemysłowa” Część III, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010

Efekty uczenia się:

Student potrafi nazywać i scharakteryzować sieci uzbrojenia terenu a także potrafi interpretować treść informacji przestrzennych i opisowych

Potrafi wykonać a następnie podsumować wykonane pomiary, oraz obliczenia a także wytłumaczyć ich przebieg.

Zna treść aktów prawnych i potrafi je zinterpretować

Student ma świadomość wyboru odpowiednich metod pomiarowych i konieczności informowania o nich w materiałach podsumowujących

Student potrafi ocenić wiarygodność i poprawność wykonania swojej pracy

Potrafi rozwiązywać zadania właściwie stosując poznane metody obliczeniowe Student potrafi prowadzić bazę danych GESUT na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, instrukcji i wytycznych, ma świadomość konieczności śledzenia zmian w prawie dotyczącym tematyki GESUT

Student posiada świadomość odpowiedzialności pracy inżynierskiej, zna konsekwencje nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów i obliczeń.

Student potrafi zarządzać grupą, efektywnie organizuje pracę zespołu.

Student potrafi współpracować w zespole przyjmując różne zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie w postaci pisemnej

Ćwiczenia - czynny udział w zajęciach, rrealizacja powierzonych zadań, sprawdzenie wiedzy w postaci pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.