Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria wykreślna i grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOMETRIA.NI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria wykreślna i grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami odwzorowania układów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, a także ich restytucją i pomiarem w oparciu o dane zawarte na rysunkach inżynierskich. Uzyskana w związku z tym wiedza i umiejętność rzutowania równoległego (prostokątne na jedną i więcej rzutni oraz ukośne) jak i nierównoległego (rzut środkowy), a także stosowania zasad rzutowania w grafice inżynierskiej są niezbędne w kształceniu inżynierów geodezji i ich praktyce zawodowej. Ponadto uczestniczenie w zajęciach z geometrii wykreślnej ma za zadanie rozwijanie predyspozycji psychofizycznych (wyobraźni przestrzennej) studentów i wykształcenie nawyku precyzyjnego wykonywania i czytania graficznej dokumentacji inżynierskiej.

Pełny opis:

Wykłady

• Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów. Rzuty aksonometryczne. Zasady połączeń łukiem Możliwości wykorzystywania oprogramowania CAD

• Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe; trzecia rzutnia. Układ rzutów w praktyce inżynierskiej. Wymiarowanie

• Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady). transformacja układów, podstawowe wiadomości o bryłach. Przekroje. Widoczność. Siatki brył. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej.

• Rzuty środkowe: - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady, punkty mierzenia i częściowego mierzenia); perspektywa dowolna i stosowana. Bryły w perspektywie. odwrócenie perspektywy.

Ćwiczenia

• Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne) oraz zasady wykonywania arkuszy, omówienie arkusza do wykonania w domu. Konstrukcje podstawowe, – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, omówienie arkusza do wykonania w domu

• Rzuty aksonometryczne. Zasady wykonywania oraz analizowania rzutów izometrycznych i dimetrycznych. Trzy rzuty prostokątne (rzuty Monge’a) układu brył na podstawie rzutu aksonometrycznego (powiązanie rzutów), wykonanie wymiarowania na ćwiczeniach; arkusz kolokwialny

• Konstrukcje podstawowe, – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego

• Rzuty cechowane. Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez rysunki pomocnicze. Projekt geometryczny zbiornika z drogą dojazdową – plan sytuacyjno-wysokościowy (zastosowanie rzutów cechowanych) i przekroje – wykończenie w domu

• Rzuty środkowe. Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez rysunki pomocnicze .Bryła w perspektywie stosowanej i dowolnej (rzuty środkowe), – uzyskana poprzez podniesienie podstawy z kładu oraz punktami mierzenia (wykonanie na ćwiczeniach arkusza do skończenia w domu)

• Układ brył w perspektywie stosowanej na podstawie obserwowanych faktycznych brył. Odwrócenie perspektywy układu brył – pomiar wymiarów i trzy rzuty układu (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego)

Literatura:

1. Dobrzański T: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2005

2. Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1980.

4. Pałasiński Z., Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płasz¬czyźnie rysunku. Cz. I, II Wydawnictwo PK Kraków (różne wydania)

5. Pałasiński Zbigniew: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt)

6. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

GEGRI.L.SI.IGKGX_W01 Zna metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie. Rozróżnia rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację.GEGRI.L.SI.IGKGX_W02 Zna podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu , a także oznaczenia oraz sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej

Umiejętności

GEGRI.L.SI.IGKGX_ U01 Posiada umiejętności przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie za pomocą rzutów równoległych.GEGRI.L.SI.IGKGX_ U02 Wykonuje samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu oraz dobiera optymalne warianty rozwiązań postawionych zadań.

GEGRI.L.SI.IGKGX_ U03 Posiada umiejętności posługiwania się przyborami kreślarski i wykonywania rysunków i planów stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z geodezją i budownictwem oraz czytania dokumentacji projektowej.

Kompetencje społeczne

GEGRI.L.SI.IGKGX_ K01 Ma świadomość potrzeby bycia kreatywnym i rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEGRI.L.SI.IGKGX_W01

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEGRI.L.SI.IGKGX_W02

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEGRI.L.SI.IGKGX_U01

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie wykonać rysunku odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEGRI.L.SI.IGKGX_U02

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie ani i pod opieką prowadzącego wykonać podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać z niewielkimi błędami podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać zasadniczą część podstawowych konstrukcji geometrycznych niezbędnych w projektowaniu.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie wykonać z niewielkimi błędami podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEGRI.L.SI.IGKGX_U03

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie ani i pod opieką prowadzącego wykonać geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać z niewielkimi błędami geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać część geometryczną projektu, ale nie w pełni lub z licznymi błędami.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie wykonać z niewielkimi błędami geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie wykonać geometryczny aspekt projektu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEGRI.L.SI.IGKGX_K01

Na ocenę 2,0 Nie rozumie potrzeby rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej

Na ocenę 3,0 Wykazuje słabe rozumienie rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej

Na ocenę 3,5 Wykazuje rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, lecz nie podejmuje inicjatywy i działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy

Na ocenę 4,0 Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, podejmuje inicjatywę i działania zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój

Na ocenę 4,5 Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, podejmuje inicjatywę i działania zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując i gromadząc informacje o dalszym rozwoju

Na ocenę 5,0 Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, podejmuje inicjatywy do podjęcia działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój na podstawie informacji o możliwościach realizacji uprawnień uprawnień zawodowych, rozwoju naukowym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)