Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEODE.09L.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień geodezyjnych. W szczególności poprzez określenie powierzchni odniesień i układów współrzędnych stosowanych w geodezji, a także zaprezentowanie podstawowych technik i technologii pomiarowych. Celem przedmiotu jest również przygotowanie do wykonywania wybranych pomiarów terenowych oraz opracowań geodezyjnych.

Pełny opis:

Program obejmuje podstawowe wiadomości oraz zagadnienia dotyczące pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, rachunku współrzędnych i obliczeń geodezyjnych oraz rodzajów map.

Tematyka wykładów obejmuje:

Wiadomości wstępne z zakresu geodezji. Jednostki miar. Osnowa geodezyjna. Wybrane geodezyjne pomiary wysokościowe.

Tematyka ćwiczeń obejmuje:

Zasady wykonywania geodezyjnych rysunków technicznych. Przeliczanie skal mapy. Tyczenie prostej i bezpośredni pomiar długości. Pomiary terenowe z zakresu niwelacji geometrycznej, opracowanie kameralne i skompletowanie dokumentacji geodezyjnej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jagielski A. 2013, Geodezja I, Wyd. 2. GEODPIS, Kraków.

2. Przewłocki S. 2009, Geomatyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

3. Łyszkowicz S. 2011, Podstawy geodezji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej.

Uzupełniająca:

1. Kurałowicz Z. 2007, Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS, Wyd. Politechnika Gdańska.

2. Łyszkowicz A. 2007, Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wyd. UWM Olsztyn.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie: podstawowe pojęcia, definicje i zadania geodezji w kształtowaniu środowiska, rodzaje układów współrzędnych, osnów geodezyjnych,techniki i metody pomiarów terenowych, podstawy obliczeń geodezyjnych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi: wykonać podstawowe obliczenia geodezyjne różnymi metodami,organizować i przeprowadzać pomiary terenowe, opracować wyniki tych pomiarów, sporządzić geodezyjny rysunek techniczny, interpretować i wykorzystywać wybraną dokumentację geodezyjną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, współdziałania i pracy w grupie oraz przyjmowania różnych funkcji i wypełniania różnych zadań, posiadania świadomość ważności i znaczenia działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kreatywności, doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnej (w celu uzyskania oceny pozytywnej student udziela poprawnej odpowiedzi na min. 50% zadanych pytań). Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia:zaliczenie na podstawie uzyskania pozytywnych ocen z kolokwiów (w celu uzyskania oceny pozytywnej student udziela poprawnej odpowiedzi na min. 50% zadanych pytań) oraz oddanych i zaliczonych na ocenę pozytywną wszystkich sprawozdań z ćwiczeń. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ocena końcowa z modułu uzyskiwana jest w terminie w jakim student uzyska zaliczenie zarówno z wykładów jak i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Dorota Świątoniowska, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Dorota Świątoniowska, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.