Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja inżynieryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEINZ.08L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja inżynieryjna
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości o roli i zadaniach geodety w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie kubaturowym, w drogownictwie. Obliczanie ilości robót ziemnych, bilans mas, kształtowanie drogi kołowej w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Projektowanie, zakładanie, pomiar i analiza osnowy realizacyjnej.

Ćwiczenia projektowe z tego przedmiotu polegają głównie na przeprowadzeniu pomiarów terenowych i odpowiednim przetworzeniu wyników (prace kameralne).

Pełny opis:

Wiedza:

Student potrafi nazywać i wytłumaczyć zagadnienia z zakresu geodezji inżynieryjnej a także potrafi interpretować wyniki pomiarów

Student posiada wiedzę na temat problemów realizacji prac z zakresu geodezji inżynieryjnej

Student potrafi wykonać a następnie podsumować wykonane pomiary, oraz obliczenia a także wytłumaczyć ich przebieg.

Student zna kolejne etapy procesów inwestycyjnych oraz znaczenie prac geodezyjnych w trakcie ich trwania

Umiejętności:

Student ma świadomość wyboru odpowiednich metod pomiarowych i konieczności informowania o nich w materiałach podsumowujących

Student potrafi przygotować pomiar z uwzględnieniem wymagań technicznych

Student potrafi ocenić wiarygodność i poprawność wykonania swojej pracy

Potrafi rozwiązywać zadania właściwie stosując poznane metody obliczeniowe

Student potrafi prowadzić dokumentację geodezyjną na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, instrukcji i wytycznych, ma świadomość konieczności śledzenia zmian w prawie dotyczącym tematyki powiązanej z geodezją inżynieryjną

Kompetencje społeczne:

Student posiada świadomość odpowiedzialności pracy inżynierskiej, rozumie konsekwencje prawidłowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów i obliczeń

Student potrafi zarządzać grupą i organizować w sposób przedsiębiorczy jej pracę

Student potrafi współpracować w zespole przyjmując różne zadania

Literatura:

1. J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996

2. M. Gałda : Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1998

3. S. Przewłocki : Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1994

4. J. Gocał M. Żak : Prace geodezyjne w przemyśle. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 965. Kraków 1985

5. Praca Zbiorowa : Geodezja inżynieryjna. Tom II , Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1998

Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli, Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady. Część II

Efekty uczenia się:

wiedza:

Ma wiedzę z zakresu geodezji inżynieryjnej, prowadzącą do optymalizacji prac geodezyjnych.

Zna zasady projektowania, pomiarów i obliczeń sieci realizacyjnej, posiada wiedzę umożliwiającą reagowanie w nietypowych sytuacjach.

Wymienia zadania geodezyjne prowadzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego, zna ich znaczenie wie o istotnej roli geodety.

Zna zasady obliczania bilansu mas ziemnych wraz z analizą wyboru metody.

Ma wiedzę na temat kształtowania tras drogowych w płaszczyźnie pionowej i poziomej, wie jak prawidłowo zaprojektować pomiary geodezyjne w drogownictwie.

Umiejętności:

Potrafi wykonywać zaawansowane obliczenia z zakresu geodezji inżynieryjnej, również z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.

Potrafi dobrać metodę i opracować dane do realizacji obiektów kubaturowych.

Potrafi wykonać analizę dokładnościową projektowanego pomiaru realizacyjnego, może wskazać istotne przyczyny mające wpływ na dokładność tych pomiarów i dokonać ich przeprojektowania.

Potrafi wykonać pomiar trasowania ramy budowlano montażowej, umie przeprowadzić analizę czynników dokładnościowych w trakcie pomiaru.

Potrafi wykonać pomiary realizacyjne kątów, liniowe i wysokościowe wraz z ich analizą dokładności.

Umie zaprojektować i wykonać pomiary i obliczenia z zakresu realizacji obiektów drogowych.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy odpowiedzialności związanej z poprawnym wykonaniem prac geodezyjnych, dokłada wszelkich starań do ich prawidłowego wykonania.

Potrafi pracować w grupie i kieruje małym zespołem, prawidłowo wyznacza zadania jego członkom.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu społeczności zawodowej, bierze czynny udział w dyskusjach.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podejmuje działania zmierzające do pogłębiania wiedzy, planuje swój dalszy rozwój.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie tematów, odpowiedzi ustne, aktywność w trakcie pomiarów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta, Agnieszka Szeptalin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Pelagia Gawronek, Andrzej Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.