Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria i grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEGRI.07L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria i grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Geodezja 1 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Geodezja, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni na płaszczyźnie rysunku, a także pomiarem w oparciu o dane zawarte na rysunkach inżynierskich. Uzyskana w związku z tym wiedza i umiejętność rzutowania równoległego (aksonometria) prostokątnego na jedną (rzuty cechowane) i więcej rzutni (metoda Monge’a) .jak i nierównoległego (perspektywa - rzut środkowy), a także stosowania zasad rzutowania w grafice inżynierskiej są niezbędne w kształceniu inżynierów gospodarki przestrzennej i ich praktyce zawodowej.

Pełny opis:

zakres tematyczny

wykłady

Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Podstawowe konstrukcje geometryczne. Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów.

Rzuty aksonometryczne. Rodzaje aksonometrii. Konstrukcje trójkąta skróceń aksonometrycznych. Bryła w dimetrii i izometrii.

Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Transformacja układów, wielkości i odległości elementów, podstawowe wiadomości o bryłach, odwzorowania na trzecią i więcej rzutni

Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady). Powierzchnie topograficzne. transformacja układów, wielkości i odległości elementów, podstawowe wiadomości o bryłach. Widoczność. Siatki brył.

. Rzuty środkowe: - Rzuty środkowe: - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady, punkty mierzenia i częściowego mierzenia); perspektywa stosowana. Bryły w perspektywie prostokątnej; perspektywa pomieszczenia. Perspektywa dowolna. Bryły w perspektywie dowolnej. Odwrócenie perspektywy.

Rysunek panoramiczny - panorama cylindryczna i sferyczna

ćwiczenia

Zasady wykonywania rysunków technicznych Przybory kreślarskie Format rysunku rodzaje linii skale, Oznaczenia na rysunkach maszynowych i budowlanych. Zasady przygotowania rysunku do wymiarowania- przykładowe rysunki Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne) wykonanie i omówienie arkusza do skończenia w domu tuszem.

Podstawy rzutów aksonometrycznych. Rodzaje aksonometrii. Bryła w dimetrii ukośnej. Omówienie i rozpoczęcie wykonania na ćwiczeniach arkusza bryła w w izometrii – widoczność bryły. .

Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość).Przekroje płaszczyzną i punkty przebicia. Transformacja układów. Podstawowe wiadomości o bryłach. Powierzchnie stożkowe i walcowe. sfera, Powiązanie rzutów Monge’a i aksonometrycznych

Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Kład; transformacja Wielkości i odległości elementów. Przekrój bryły metodą transformacji (rzuty cechowane), wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego. Wykorzystanie rzutów cechowanych w rysunkach dachów. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej.

Rzuty środkowe. Rozwinięcie tematyki wykładów pokój oraz otoczenie budynku w perspektywie dwuzbieżnej rysunki pomocnicze .Bryła w perspektywie stosowanej i dowolnej (rzuty środkowe), – uzyskana poprzez podniesienie podstawy z kładu oraz punktami mierzenia (wykonanie na ćwiczeniach arkusza do skończenia w domu)

Układ brył w perspektywie stosowanej na podstawie obserwowanych faktycznych brył. Odwrócenie perspektywy układu brył (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego)

Literatura:

1. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

2. Grochowski Bogusław: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2006 (i wcześniejsze).

3. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1980.

4. Pałasiński Z., Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płasz¬czyźnie rysunku. Cz. I, II Wydawnictwo PK Kraków (różne wydania)

5. Pałasiński Zbigniew: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt)

6. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

GEWGR.Z.SI.IGPRX_W01 Zna metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie. Rozróżnia rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację. GP_W02

GEWGR.Z.SI.IGPRX_W02 Zna podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu , a także oznaczenia oraz sposoby wykonywania rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej GP_W13

Umiejętności

GEWGR.Z.SI.IGPRX_ U01 Posiada umiejętności przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie za pomocą rzutów równoległych. GP_U15

GEWGR.Z.SI.IGPRX_ U02 Wykonuje samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu oraz dobiera optymalne warianty rozwiązań postawionych zadań. GP_U15

GEWGR.Z.SI.IGPRX_ U03 Posiada umiejętności posługiwania się przyborami kreślarski i wykonywania rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem oraz czytania dokumentacji projektowej. GP_U15

Kompetencje Społeczne

GEWGR.Z.SI.IGPRX_ K01 Ma świadomość potrzeby bycia kreatywnym i rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. GP_K01

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEWGR.Z.SI.IGPRX_W01

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEWGR.Z.SI.IGPRX_W02

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEWGR.Z.SI.IGPRX_U01

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie wykonać rysunku odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Wykonuje samodzielnie rysunek odwzorowania w stopniu ocenianym na co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEWGR.Z.SI.IGPRX_U02

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie ani i pod opieką prowadzącego wykonać podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać z niewielkimi błędami podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać zasadniczą część podstawowych konstrukcji geometrycznych niezbędnych w projektowaniu.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie wykonać z niewielkimi błędami podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEWGR.Z.SI.IGPRX_U03

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie ani i pod opieką prowadzącego wykonać geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać z niewielkimi błędami geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać część geometryczną projektu, ale nie w pełni lub z licznymi błędami.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie wykonać z niewielkimi błędami geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie wykonać geometryczny aspekt projektu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GEWGR.Z.SI.IGPRX_K01

Na ocenę 2,0 Nie rozumie potrzeby rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej

Na ocenę 3,0 Wykazuje słabe rozumienie rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej

Na ocenę 3,5 Wykazuje rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, lecz nie podejmuje inicjatywy i działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy

Na ocenę 4,0 Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, podejmuje inicjatywę i działania zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój

Na ocenę 4,5 Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, podejmuje inicjatywę i działania zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując i gromadząc informacje o dalszym rozwoju

Na ocenę 5,0 Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej, podejmuje inicjatywy do podjęcia działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój na podstawie informacji o możliwościach realizacji uprawnień zawodowych, rozwoju naukowym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.