Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fluvial geomorphology for engineers

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.FLUVI.WB.SI.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fluvial geomorphology for engineers
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Wymiar ECTS: 4

Status modułu: fakultatywny

Forma zaliczenia końcowego: zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne wiedza i umiejętności z zakresu hydraulika, hydrologia, geologia inżynierska i hydrogeologia, inżynieria rzeczna, fizyka.

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI

Semestr studiów: 7

Język kształcenia: angielski

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

WYKŁADY:

Podstawowe pojęcia i definicje geomorfologii.

Rzeźba fluwialna – morfogenetyczna działalność rzek.

Rzeźba fluwialno-denudacyjna: doliny rzeczne, terasy rzeczne, formy międzydolinne, powierzchnie zrównane.

Teorie rozwoju rzeźby fluwialno-denudacyjnej.

Rzeźba krasowa. Formy sufozyjne.

Morfogenetyczna działalność wód lodowcowych – rzeźba glacjalna.

Geomorfologia koryt rzek nizinnych i potoków górskich. Procesy fluwialne kształtujące zlewnię rzek i potoków.

Formy fluwialne w korytach rzecznych: formy denne rzek nizinnych i formy korytowe potoku górskiego. Powiązanie geomorfologii fluwialnej z hydromorfologią i hydrogeomorfolegią a także ekohydrologią.

Podstawy inżynierii rzecznej i hydrauliki koryt rzecznych w kontekście utrzymania tychże koryt. Wybrane budowle wodne pracujące jak naturalne elementy koryt rzecznych (np. w kontekście przemiałów i plos).

Przepływy brzegowe i dominujące.

ĆWICZENIA:

Analiza wybranego procesu hydrogeomorfologicznego w korycie rzecznym lub dolinie rzecznej. Opis zjawisk, procesów oraz charakterystyk i ich prezentacja. Język angielski.

Analiza wybranych parametrów hydrogeomorfologicznych – obliczenia, opis, prezentacja. Język angielski.

Obliczenia i analiza przepływów brzegowych jako kształtujących koryto cieku w sensie geomorfologicznym. Język angielski.

Literatura:

1. Radecki-Pawlik A. 2014. Hydromorfologia rzek i potoków górskich – działy wybrane. Podręcznik Akademicki. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, s. 280.

2. Klimaszewski M. 1973. Geomorfologia. Wa-wa.

3. Radecki-Pawlik A., Hernik J. 2010. Cultural Landscapes of River Valleys. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Eds., monografia, ss. 260.

4. Colin R. Thorne, Richard David Hey, Malcolm David Newson. 1997. Applied fluvial geomorphology for river engineering and management. John Wiley, s. 376

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- rodzaje wszelkich koryt rzecznych. Zna formy korytowe rzek i potoków górskich oraz formy denne rzek nizinnych. Zna formy fluwialne związane z wszelką działalnością wody na świecie. Operuje nomenklaturą angielską.

- właściwe metody dla sprawdzenia obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych obiektów utrzymania rzek i potoków górskich w dobrym stanie zgodnie z Ramową Dyrektywa Wodną (RDW). Operuje nomenklaturą angielską.

- podstawową wiedzę inżynierską oraz geomorfologiczną stosowaną w ocenie prawidłowego aplikowania rozwiązań inżynierskich dla rzek i potoków górskich w odniesieniu do RDW. Operuje nomenklaturą angielską.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- obliczać charakterystyki hydrogeomorfologiczne, sedymentologiczne, przepływy brzegowe i korytotwórcze oraz hydrauliki koryta potoku górskiego, a także potrafi interpretować uzyskane wyniki przy ocenach istniejących urządzeń utrzymania rzek i potoków górskich symulujących pracę naturalnych form fluwialnych. Operuje nomenklaturą angielską.

- posługiwać się podstawowymi aplikacjami komputerowymi oraz wykonywanie obliczeń hydrodynamicznych i hydromorfologicznych. Potrafi opisać zjawiska i procesy korytotwórcze przydatne do rozwiązywania zagadnień projektowych w utrzymaniu koryt rzek i potoków górskich. Operuje nomenklaturą angielską.

- wskazać słabe i mocne strony przyjętej metodyki, operuje przy tym nomenklaturą zawodową w języku angielskim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów

z zakresu hydromorfologii, hydrogeomorfologii i inżynierii rzecznej.

- wzięcia odpowiedzialności, oraz ważności i skutków dla środowiska i społeczności stosowania poznanych metod analiz hydromorfologicznych i geohydromorflologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ĆWICZENIA:

Zaliczenie projektu techniczno polegającego na prawidłowym doborze projektu i prezentacji wybranego zagadnienia hydromorfologicznego; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: Karol Plesiński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)