Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strefy zagrożenia powodziowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F2s.SZPPL.SM.IGWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strefy zagrożenia powodziowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

w trakcie wykładów poruszane są zagadnienia związane z tworzeniem stref zagrożenia powodziowego. Student zaznajamia się z technikami komputerowymi określania stref zasięgu wód powodziowych. Ochrona przed powodzią na terenach górskich i nizinnych. Wpływ i lokalizacja technicznych środków ochrony przed powodzią. Na ćwiczeniach wykonywany jest projekt z zastosowaniem technik komputerowych. Parametryzacja układu poziomego sieci rzecznej. Zgromadzenie i obliczenie danych hydrologicznych. Uruchomienie i kalibracja modelu DHI MIKE. Wyznaczenie granic zalewu dla poszczególnych przepływów charakterystycznych.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego. Charakterystyka wyznaczonych stref zagrożenia.

Pełny opis:

Cele, podstawy hydrologiczne i hydrauliczne wyznaczania stref zagrożenia powodziowego. Ochrona przed powodzią na terenach górskich i nizinnych.

Wpływ i lokalizacja technicznych środków ochrony przed powodzią. Hydraulika obiektów inżynierskich w granicach wielkiej wody.

Programy teleinformatyczne stosowane podczas ochrony przed powodzią, a także służące do monitoringu i symulacji zjawisk powodziowych.

Definicje i rodzaje stref zagrożenia powodziowego. Metody oceny zagrożeń powodziowych.

Specyfika oprogramowania jednowymiarowego w przygotowaniu stref zasięgu powodzi. Specyfika oprogramowania dwuwymiarowego w przygotowaniu stref zasięgu powodzi.

Metody kalibracji i weryfikacji uzyskanych wyników. Obszary cofkowe, o obcym zasilaniu. Weryfikacja przepustowości korytarza wielkiej wody.

Wykorzystanie systemu GIS i baz opisowych do analiz stref oraz wizualizacja danych na mapach. Elementy studium zagrożenia powodziowego.

Budowa bazy danych dla wyznaczania stref zagrożenia powodziowego. Sposoby zagospodarowania stref.

Wizualizacja dokumentu na stronach informacyjnych RZGW i innych państw członkowskich UE.

Literatura:

1. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 83-914974-1-0, s. 251,

2. Ozga-Zielińska M., 1994, Modelowanie procesów hydrologicznych, praca zbiorowa, Monografie KGW PAN, z. 5, ISSN 0867-7816, Warszawa,

3. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

4. Mosiej K., Ciepielowski A., 1992, Ochrona przed powodzią, pr. zbior., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie procesy determinujące obieg wody w zlewni oraz ich modelowania i prognozowania, w tym prognozowania hydrologicznych zjawisk ekstremalnych. Posiada wiedzę dotyczącą planowania, organizowania i realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania wodami w układzie zlewniowym.

specjalistyczne i zasadzone w obowiązujących ustawach, metody wykonania studium zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych. Zna techniki modelowania 1 i 2-wymiarowego. Zna sposoby zagospodarowania stref powodziowych. Posiada wiedzę z zakresu wpływu urządzeń wodnych na warunki hydrologiczne i hydrauliczne w systemów rzecznych i dolinowych. Posiada wiedzę z zakresu eksploatacji obiektów i urządzeń wodnych.

Umiejętności

Student potrafi identyfikować, oceniać i opisać oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu sieci rzecznej, w tym na warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas wezbrań.

przeprowadzić analizę i interpretację danych hydrometeorologicznych. Posiada umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji wyników, w tym uzasadniania i argumentacji odnośnie ich jakości w elementach spornych. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji do wykonania studium zagrożenia powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz posiada kompetencje do opracowania sposobu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz bierze pod uwagę skutki działalności człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka. Rozumie istnienie odpowiedzialności za podejmowane decyzje zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), student odpowiada na 4 pytania. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia

Zaliczenie w formie projektu (minimum 50% poprawnych treści w każdym punkcie projektu w celu uzyskania oceny 3.0), student otrzymuje 1 projekt. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)