Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja wodnoprawna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F2s.DOKWO.SM.IGWZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0738) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z architekturą i budownictwem
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja wodnoprawna
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi przygotowywania dokumentacji wodnoprawnych, zasadami sporządzania operatów wodnoprawnych na różnych form korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych oraz instrukcji gospodarowania wodą w przypadku jej piętrzenia, postępowaniem administracyjnym

w zakresie uzyskiwania decyzji o korzystaniu z wód.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy prawne sporządzania dokumentacji wodnoprawnej. Omówienie treści ustaw i rozporządzeń w zakresie zgód wodnoprawnych, sporządzania instrukcji gospodarowania wodą oraz dokumentacji hydrogeologicznej. Procedury administracyjne wydawania zgody wodnoprawnej.

Pozwolenie zintegrowane – elementy składowe, podstawy formalnoprawne, warunki i zasady uzyskiwania tego typu pozwoleń.

Operat wodnoprawny – rodzaje, podstawowe pojęcia, wymagania formalnoprawne oraz obligatoryjne elementy operatu. Część opisowa i graficzna operatu wodnoprawnego. Przykłady operatów wodnoprawnych dla różnych form korzystania z wód.

Operat rybacki – wymagania formalnoprawne oraz obligatoryjne elementy operatu.

Instrukcja gospodarowania wodą na obiekcie piętrzącym. Przykłady wykonanych instrukcji gospodarowania wodą na obiektach piętrzących (zbiornikach retencyjnych i jazach).

Dokumentacja hydrogeologiczna: rodzaje, podstawowe pojęcia, wymagania formalnoprawne oraz obligatoryjne elementy – część opisowa i graficzna dokumentacji. Przykłady dokumentacji hydrogeologicznych na potrzeby korzystania z wód podziemnych.

Liczba godzin wykładów: 15

Ćwiczenia:

Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z cieku wraz z projektem ujęcia wody.

Wykonanie dokumentacji dotyczącej ustalenia linii brzegu.

Opracowanie instrukcji gospodarowania wodą małego zbiornika retencyjnego.

Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia zwykłych wód podziemnych.

Liczba godzin ćwiczeń: 30

Literatura:

"1. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz.U. poz. 2268 – tekst jedno., z późn. zm.].

2. Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. z póz. Zm. [Dz. U. 207/2003, poz. 2016]."

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

podstawowe akty prawne z zakresu korzystania z wód, sporządzania dokumentacji wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą oraz trybu postępowania administracyjnego w zakresie uzyskiwania decyzji na szczególne korzystanie z wód.

wymagany zakres: operatów wodnoprawnych na korzystanie z wód powierzchniowych, operatów rybackich, instrukcji gospodarowania wodą oraz dokumentacji hydrogeologicznych.

Umiejętności - potrafi:

wykonać operat wodnoprawny na korzystanie z wód powierzchniowych, instrukcję gospodarowania wodą na obiekcie piętrzącym oraz dokumentację hydrogeologiczną na potrzeby korzystania z wód podziemnych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

identyfikacji i rozstrzygania problemów związanych z korzystaniem z zasobów wodnych, a także do świadomych działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami w zlewniach.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania: < 51% – niedostateczny (2,0); 51–60% – dostateczny (3,0); 61–70% – dostateczny plus (3,5); 71–80 – dobry (4,0); 81–90 – dobry plus (4,5); 91–100 – bardzo dobry (5,0). Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie czterech sprawozdań, które muszą być ocenione na co najmniej 3,0); ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z wszystkich pozytywnie zaliczonych ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Bogusław Michalec, Dariusz Młyński, Agnieszka Operacz, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.