Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Auto-Cad 3D w projektowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F1s.ACAD.SM.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Auto-Cad 3D w projektowaniu
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest nabycie umiejętności wykorzystywania programu AutoCAD 3D przy rysowaniu obiektów budowlanych. Na przykładzie poszczególnych rzutów i przekrojów budynku mieszkalnego tworzony będzie model trójwymiarowy budynku. Omawiane będzie środowisko pracy w AutoCAD 3D tj. tworzenie rzutni, nawigacja, tworzenie obiektów trójwymiarowych oraz ich edycja, oraz renderowanie obiektów. Wiedza ta będzie wykorzystywana w praktyce zawodowej do wykonywania wizualizacji projektów technicznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia (30 godz.)

Rzutnie i układy współrzędnych – sterowanie, menedżer układów. Tworzenie rysunku aksonometrycznego obiektu

budowlanego na różnych rzutniach. Obracanie obiektem w przestrzeni. Powierzchnie obrotowe. Tworzenie i

modyfikacja. Modelowanie bryłowe i płaszczyznowe obiektu budowlanego w przestrzeni trójwymiarowej.

Modyfikacja brył i powierzchni obiektów 3D. Modyfikacja istniejących i tworzenie nowych materiałów. Dodawania

do istniejących obiektów materiałów. Tworzenie scen, tła oraz definiowanie oświetlenia obiektów.

Modelowanie, cieniowanie i prezentacja obiektów 3D. Prezentacja graficzna własnego projektu. Kontrola

wykonanych ćwiczeń projektowych i zaliczenie. Środowisko pracy AutoCad Civil i Map. Różnice. Zastosowanie –

zmienne systemowe, geodezyjne układy współrzędnych.

Praca w oknie zadań. Wczytywanie różnych źródeł danych. Przypisywanie stylu do elementów mapy. Wczytywanie

DEM. Tworzenie map warstwicowych. Bazy georeferencyjne. Tworzenie zapytań do obiektów. Praca z obrazami

rastrowymi. Digitalizacja map. Tworzenie tablic danych obiektowych. Eksport danych geoprzestrzennych.

Środowisko MAP, Civil. Zagadnienia wybrane do opracowania w grupach.

Literatura:

1. Pikoń A. 2015. AutoCAD 2016. Wydawnictwo Helion. Gliwice

2. Jaskulski A. 2011. AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

Student umie i potrafi:

- odczytać rysunki budowlane i geodezyjne; sporządzić dokumentację graficzną, a przy projektowaniu wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD.

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (platformy informacyjne, GIS) i innych źródeł; tworzyć obiekty geoprzestrzenne i poddawać je modyfikacji; integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Jest gotów do:

- ciągłego śledzenia zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- podejmowania właściwych decyzji w procesie projektowania i budowy tradycyjnych obiektów budowlanych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie wykonania 2 zadań z grafiki komputerowej (minimum 50% poprawnych rysunków w celu uzyskania oceny 3,0). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wąs, Maciej Wyrębek
Prowadzący grup: Urszula Solecka, Agnieszka Woś, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wąs, Maciej Wyrębek
Prowadzący grup: Urszula Solecka, Agnieszka Woś, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)