Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektroniczna technika pomiarowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ETPOM.06L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczna technika pomiarowa
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się elektronicznym sprzętem geodezyjnym, zapoznanie z oprogramowaniem, podstawowymi zasadami funkcjonowania tego sprzętu jak również poprawnej jego eksploatacji.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są nastepujace zagadnienia: Zagadnienia elektronicznego pomiaru odległości.

Rodzaje dalmierzy.

Zagadnienia elektronicznego pomiaru kątów.

Zasady działania elektronicznych urządzeń geodezyjnych (dalmierz, tachimetr, niwelator, odbiornik GPS).

Obsługa elektronicznych urządzeń geodezyjnych (dalmierz, tachimetr, niwelator, odbiornik GPS).

Ocena dokładności elektronicznych urządzeń geodezyjnych wg norm ISO.

Literatura:

Płatek A.: „Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji”, Wyd AGH, Kraków 1995r.

Ratajczyk F.: „ Fizyka dla geodetów”, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 1994r.

Jagielski A.: „Geodezja I”,Wyd. STABILL, Kraków 2001r.

Płatek A.: „Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne. Część I. Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne do pomiarów terenowych”, PPWK Wa-wa Wrocław 1991r.

Płatek A.: „Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne. Część II. Optyczne dalmierze interferencyjne, teodolity i tachymetry elektroniczne”, PPWK Wa-wa Wrocław 1992r

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu działania i obsługi elektronicznych urządzeń geodezyjnych oraz oprogramowania

Student zna obowiązujące normy do kontroli poprawności działania urządzeń geodezyjnych

Student zna obowiązujące ustawy, rozporządzenia, instrukcje i wytyczne techniczne z zakresu prac geodezyjnych

Na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, instrukcji i wytycznych technicznych student potrafi zastosować odpowiednią metodę pomiarową w zależności od rozwiązywanego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego ograniczonego czasowo. Zaliczenie ćwiczeń odbywa sie na podstawie kolokwium pisemnego ograniczonego czasowo oraz poprawnie wykonanych i zaliczonych sprawozdań z prac terenowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)