Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot społeczny: Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EKONOMIA.SI.IGWX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot społeczny: Ekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, tak aby zrozumieli funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej oraz zjawisk, procesów oraz mechanizmów na poziomie makro i mikroekonomicznym.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii. Podstawowe definicje, metody badań, zjawiska i prawa ekonomiczne - 2 h.

2. Podstawowe kategorie produktu narodowego i dochodu narodowego, mierniki dobrobytu społecznego - 2 h.

3. Bezrobocie, jego rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania - 2 h.

4. Inflacja, jej rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania - 2 h.

5. Budżet i polityka fiskalna państwa. Klasyfikacja przychodów i wydatków państwa - 2 h.

6. Pieniądz i polityka monetarna państwa. Struktura organizacyjna krajowego systemu bankowego - 2 h.

7. Teoria cykli koniunkturalnych, ich rodzaje, przebieg i przyczyny występowania - 2 h.

8. Zaliczenie - 1 h.

9. Model gospodarki rynkowej. Proces przepływu strumienia rzeczowego i finansowego w gospodarce wolnorynkowej - 2 h.

10. Teoria wyboru ekonomicznego. Prawo popytu i podaży, zjawisko równowagi rynkowej. Elastyczność cenowa popytu i podaży - zadania - 4 h.

11. Teoria wyboru konsumenta. Zjawisko użyteczności i ograniczenia budżetowego konsumenta - 2 h.

12. Rola producenta w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo i jego instytucjonalne formy - 2 h.

13. Rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa. Analiza kosztów, utargów i zysku w przedsiębiorstwie - 2 h.

14. Rynek i rodzaje struktur rynkowych. Monopol, oligopol, kartel, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, jako przykłady niedoskonałości rynkowych - 2 h.

15. Zaliczenie - 1 h.

Literatura:

1. Krugman P. R., Wells R., Mikroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2012.

2. Krugman P. R., Wells R., Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2012.

3. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, PWNE, Warszawa, 1993.

4. Caban W., Ekonomia, PWE, Warszawa, 2006.

5. Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków, 2005.

6. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 2006.

7. Marciniak S. (red.), Elementy makro i mikroekonomii dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena - popyt, dochód - popyt, wielkość konsumpcji - użyteczność, nakłady - produkcja, sprzedaż - utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podaży wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej),

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafi zdefiniować i zilustrować graficznie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- aktywność słuchaczy w trakcie zajęć poprzez podejmowanie dyskusji, sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych (pod warunkiem uzyskania z kolokwium minimum 50% punktów),

- dwa kolokwia pisemne w formie testowej - (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania), które wymagają i uczą systematycznej pracy oraz sprawdzają znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.