Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EIOGR.07L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykładyprzedmiotu "Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych" obejmują opis głównych sił wytwórczych gospodarstwa rolnego, charakterystykę jego struktury organizacyjnej i podstawowych gałęzi produkcyjnych oraz zasady określania kategorii używanych w rachunku ekonomicznym umożliwiających ocenę sprawności ekonomicznej gospodarstwa. Stosunkowo dużo miejsca poświęca się zastosowaniu ekonomiki rolnictwa w geodezji rolnej omawiając dokładniej problematykę organizacji terytorium gospodarstwa oraz taksacji rolniczych, a zwłaszcza powiązania kategorii dochodowych z wartością gospodarstwa.

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie z metodyką wymiernego opisu gospodarstwa rolnego oraz jego działalności produkcyjnej, a także przedstawienie zasad oceny uzyskanych parametrów i ich interpretacji.

Pełny opis:

– Podstawowe pojęcia i definicje: rolnictwo - zadania i specyfika; ekonomika rolnictwa - przedmiot, zakres i powiązania z innymi dyscyplinami; proces produkcji charakterystyka sił wytwórczych.

– Gospodarstwo rolne i charakterystyka jego majątku: definicja gospodarstwa rolnego; klasyfikacja gospodarstw; majątek gospodarstwa i jego podziały; ujęcie i wycena majątku (inwentura); amortyzacja środków trwałych.

– Budynki i maszyny rolnicze: funkcje budynków; ich podział; wartość; zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową i kubaturę; podziały maszyn rolniczych; warunki pracy; skutki mechanizacji; zasady wyposażania w maszyny i środki pociągowe; stopień mechanizacji gospodarstwa.

– Ziemia jako podstawowy środek produkcji rolniczej: ziemia jako przedmiot i środek pracy; cechy ziemi; wielkość gospodarstwa rolnego (skala produkcji); ukształtowanie pionowe rozłogu; stopnie nachyleń; użytkowanie gruntów; bonitacja gleb i ich przydatność rolnicza; wskaźnik bonitacji; hektar przeliczeniowy.

– Ocena ukształtowania terytorium gospodarstwa rolnego: obliczenie wskaźnika zwartości terytorium gospodarstwa, rozwoju granic i ukształtowania rozłogu wg Moszczeńskiego.

– Charakterystyka dróg dojazdowych do gruntów gospodarstwa rolnego: określenie gęstości i względnego obszaru dróg, średniej odległości gruntów od zagrody(odległość rzeczywista, prostoliniowa, przeliczeniowa na drogę gruntową ) oraz wskaźnika wydłużenia dróg.

– Organizacja produkcji roślinnej: określenie i analiza struktury zasiewów i upraw, ustalenie zmianowania, określenie powierzchni paszowej (głównej i dodatkowej) i jej ocena.

– Organizacja produkcji zwierzęcej: opracowanie obrotu inwentarzem żywym, ustalenie przelotowości i stanu średniego wyróżnionych grup zwierząt; obliczenie sztuk dużych, obornikowych i żywieniowych; określenie struktury inwentarza i stad.

– Poziom i struktura produkcji rolniczej: określenie produkcji roślinnej i zwierzęcej z rozbiciem na produkcję globalną, obrót wewnętrzny, produkcję końcową, spożycie naturalne i produkcję towarową; ustalenie produkcyjności gospodarstwa, nastawienia i kierunku produkcji.

– Nakłady i koszty gospodarstwa rolnego: zestawienie składników nakładów i kosztów; obliczenie głównych kategorii nakładów: nakładów towarowo pieniężnych pochodzenia rolniczego i nierolniczego, nakładów na produkcję końcową i globalną; obliczenie głównych kategorii kosztów: kosztów materiałowo–pieniężnych (zużycia pośredniego), kosztów pracy, kosztów nakładów, świadczeń pieniężnych, kosztów majątkowych i kosztów własnych.

– Dochody gospodarstwa rolnego: obliczenie głównych kategorii dochodowych: produkcji czystej, dochodu rolniczego, dochodu czystego, nominalnego dochodu do dyspozycji, dochodu z majątku; określenie wartości gospodarstwa na podstawie dochodu czystego przedsiębiorstwa i dochodu z majątku; porównawcze zestawienie produkcji, nakładów, kosztów i dochodów.

– Ocena rozłogu gospodarstwa na podstawie obniżenia wartości gruntów: ustalenie podstawowych geometrycznych cech rozłogu działek (obszaru, nachylenia i odległości od siedliska); określenie wyjściowej punktacji jakości ziemi, potrąceń uwzględniających rozłóg działek, potrąceń uwzględniających wielkość gospodarstwa i ostatecznej punktacji gospodarstwa.

– Zasady obliczania kosztów uprawowych zależnych od rozłogu pola (kosztów rozłogu): ustalenie geometrycznych charakterystyk rozłogu pól (powierzchni, długości. szerokości, obwodu, ilości i długości pasów nawrotów, odległości od siedliska i różnicy wysokości); określenia kosztów rozłogu ponoszonych na polach gospodarstwa; optymalizacja rozłogu pól należących do gospodarstwa.

Literatura:

– Adamowski Z. 1983. Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa.Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Key Text, Warszawa

– Harasimowicz S. 1996. Organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Skrypt AR w Krakowie

– Manteuffel R. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa

– Urban M. 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa.

– Woś A. 1996. Agrobiznes. KeyText, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01 – Ma usystematyzowaną wiedzę obejmującą treści merytoryczne z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych w kontekście urządzeń rolnych.

W02 – Zna metody i materiały stosowane przy organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w ramach urządzeń rolnych.

W03 – Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz praktyczny wymiar ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych.

U01 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, dotyczące ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie właściwych dla kierunku GiK.

U02 – Potrafi zaplanować i zinterpretować działania stosowane przy organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego; potrafi opracować dokumentację dot. realizacji zadania geodezyjnego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników.

U03 – Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić proces urządzania przestrzeni i projektowania terenów wiejskich z punktu widzenia ekonomiki i; posiada umiejętność przygotowania wniosków, wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań.

K01 – Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonane zadanie.

K02 – Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi zinterpretować wyniki działań na rzecz organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W01

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W02

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W03

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U01

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi korzystać z literatury fachowej i innych źródeł, nie potrafi dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, ani wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,0 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące, liczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, nie potrafi wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,5 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące błędy w interpretacji wyjściowych uzyskanych informacji, popełnia znaczące błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,0 – Korzysta z podstawowej literatury fachowej i innych dostępnych źródeł informacji, popełnia nieliczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, popełnia drobne błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,5 – Korzysta z bogatej literatury fachowej i innych źródeł informacji, poprawnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski.

Na ocenę 5,0 – Korzysta z bogatej literatury fachowej oraz innych źródeł informacji, bezbłędnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski, potrafi formułować i uzasadniać opinię.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U02

Na ocenę 2,0 – Ćwiczenie zostało błędnie wykonana, Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego

Na ocenę 3,0 – Ćwiczenie zawiera nieznaczne braki w treści, zastosowano poprawne metody, lecz wyniki końcowe są błędne, Student prawidłowo zidentyfikował problem lecz podał tylko prawidłową metodę bez wykonania pełnej analizy

Na ocenę 3,5 – Ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane – zarówno w części graficznej i analitycznej – oraz jest kompletne w treści; zastosowano poprawne metody, lecz wyniki końcowe są błędne, nieprawidłowa interpretacja wyników; Student prawidłowo zidentyfikował problem, podał prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego; uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników

Na ocenę 4,0 – Ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane – zarówno w części graficznej i analitycznej – oraz jest kompletne w treści; zastosowano poprawne metody, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników; Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki analiz oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków

Na ocenę 4,5 – Ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane – zarówno w części graficznej i analitycznej – oraz jest kompletne w treści; zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników; Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki analizy oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne

Na ocenę 5,0 – Ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane w części graficznej i analitycznej, oraz jest kompletne w treści; zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, pełna i poprawna interpretacji wyników; Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski prawidłowe i wyczerpujące

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U03

Na ocenę 2,0 – Student nie zna podstawowych zasad, nie potrafi wyszukać informacji, i nie potrafi prawidłowo opracować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu urządzanie przestrzeni i projektowanie terenów wiejskich.

Na ocenę 3,0 – Student częściowo zna zasady praktyki inżynierskiej mającej na celu urządzanie przestrzeni i projektowanie terenów wiejskich, ale nie potrafi zastosować jej w praktyce.

Na ocenę 3,5 – Student zna zasady praktyki inżynierskiej mającej na celu urządzanie przestrzeni i projektowanie terenów wiejskich, ale nie potrafi samodzielnie wyszukać potrzebnych informacji, koncepcja jest niekompletna, brak prawidłowo wyciągniętych wniosków.

Na ocenę 4,0 – Student zna podstawowe zasady urządzania przestrzeni i projektowania terenów wiejskich, potrafi samodzielnie wyszukać potrzebne informacje lecz koncepcja działania posiada błędy, brak prawidłowych wniosków.

Na ocenę 4,5 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania inżynierskie mające na celu urządzanie przestrzeni i projektowanie terenów wiejskich, wnioski niekompletne.

Na ocenę 5,0 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania inżynierskie mające na celu urządzanie przestrzeni i projektowanie terenów wiejskich, wnioski prawidłowe i wyczerpujące.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – K01

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi pracować współdziałać z innymi specjalistami uczestniczącymi w urządzaniu struktury terenów rolnych, nie umie kierować zespołami i pracować w zespole

Na ocenę 3,0 – Opornie demonstruje niechęć do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w urządzaniu struktury terenów rolnych, nie chce przyjmować żadnych funkcji w zespole

Na ocenę 3,5 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w urządzaniu struktury terenów rolnych, lecz nie potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 4,0 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w urządzaniu struktury terenów rolnych i słabo kieruje małym zespołem

Na ocenę 4,5 – Potrafi z zapałem współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w urządzaniu struktury terenów rolnych i potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 5,0 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w urządzaniu struktury terenów rolnych i potrafi kierować małym zespołem oraz wykazuje inwencję twórczą

Efekty kształcenia dla przedmiotu – K02

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi interpretować wyników organizacji poziomu i struktury produkcji gosp. rolnego

Na ocenę 3,0 – Opornie interpretuje wyniki organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w sposób bierny

Na ocenę 3,5 – Potrafi w niepełny sposób zinterpretować wyniki organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w sposób bierny

Na ocenę 4,0 – Potrafi zinterpretować wyniki organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w sposób bierny

Na ocenę 4,5 – Potrafi niemal całkowicie prawidłowo zinterpretować wyniki organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 5,0 – Potrafi zinterpretować wyniki organizacji poziomu i struktury produkcji gospodarstwa rolnego w sposób przedsiębiorczy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)