Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drogi rolnicze i leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.DROGI.A2.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drogi rolnicze i leśne
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~kkos/?page_id=25
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Transport w gospodarce leśnej jak i gospodarstwie rolniczym jest czynnikiem mającym duży wpływ zarówno na organizację pracy jak i na koszty produkcji. Wzrastający zakres mechanizacji rolnictwa wymaga budowy i rozbudowy dróg rolniczych i leśnych. Budowa ich zatem stanowi jedno z podstawowych zagadnień technicznej infrastruktury wsi. W związku z tym celem przedmiotu jest rozwinięcie zagadnienia budowy dróg gruntowych o nieutwardzonej nawierzchni dostosowanych do potrzeb gospodarki rolnej i leśnej. Budowa ta musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczno - organizacyjne stosowane obecnie w szeroko rozumianym budownictwie ziemnym.

Pełny opis:

Funkcje dróg rolniczych i leśnych. Obciążenie ruchem. Parametry techniczne. Zasady trasowania, kształtowania i oznakowania. Nawierzchnie dróg o małym ruchu, nawierzchnie gruntowe i tymczasowe - zasady doboru, konstrukcja, materiały, wykonawstwo. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne dróg, zabezpieczenie skarp. Roboty ziemne, obliczanie powierzchni robót ziemnych, objętości mas ziemnych, rozdział mas ziemnych.

WYKŁADY

1. Przepisy prawne. Klasy i kategorie dróg w Polsce. Planowanie sieci dróg w gospodarstwach rolnych. Znaczenie i stan dróg leśnych w Polsce. Zasady oceny przydatności gruntów do celów budownictwa drogowego. Podział gruntów ze względu na wysadzinowość.

2. Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich podłoża na drogową budowlę ziemną. Działanie wody na budowle drogowe w zależności od położenia korpusu drogowego.

3. Odwodnienie powierzchniowe korony drogi.

4. Odwodnienie wgłębne (warstwy odsączające, sączki, dreny, studnie chłonne, zbiorniki odparowujące).

5. Zasady projektowania przekroju poprzecznego drogi (szerokość jezdni, przepustowość, przekroje poprzeczne jezdni, przekroje poprzeczne dróg rolniczych i leśnych, mijanki). Problem nośności gruntów.

6. Warunki równowagi i szybkość samochodu na łuku. Elementy krzywizny drogowej (jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni na łuku, poszerzenie jezdni na łuku, krzywa przejściowa, konstrukcja rampy drogowej). Elementy infrastruktury drogowej.

7. Stabilizacja gruntów do celów budownictwa drogowego.

8. Wykorzystanie geotekstyliów w budownictwie drogowym.

9. Charakterystyka i klasyfikacja nawierzchni drogowych (nawierzchnie gruntowe, twarde nieulepszone, twarde ulepszone, z elementów prefabrykowanych).

10. Metody zabezpieczeń technicznych przed oddziaływaniem ruchu drogowego na środowisko.

ĆWICZENIA:

1. Sporządzenie planu sytuacyjno wysokościowego, trasowanie drogi, konstrukcja i obliczenie parametrów łuku poziomego.

2. Sporządzenie profilu podłużnego drogi.

3. Zaprojektowanie i obliczenie rzędnych niwelety drogi.

4. Konstrukcja i obliczenie parametrów łuku pionowego.

5. Wykonanie przekroi poprzecznych drogi i obliczenie powierzchni robót ziemnych.

6. Wyznaczenie położenia przekrojów przejściowych i wykreślenie przekroi przejściowych.

7. Obliczenie objętości mas ziemnych.

8. Zaprojektowanie rozdziału mas ziemi za pomocą metody wykreślnej Brucknera i wyznaczenie maksymalnej i średniej drogi transportu mas ziemnych.

9. Obliczenie poszerzenia i jednostronnego pochylenia jezdni na łuku. Obliczenie grubości nawierzchni i wykonanie jej schematu.

10. Obliczenie stateczności skarpy nasypu drogowego.

11. Opis techniczny projektu.

Literatura:

1. Jaworski J. 1976. Drogi gruntowe. Część I - Projektowanie. Wydawnictwo IBDIM, Warszawa.

2. Nowakowska-Moryl J. 1996. Inżynieria leśna. Gruntoznawstwo drogowe. Projektowanie dróg, Wyd. Akademia Rolnicza, Kraków,

3. Majewski J. 1998, Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 1997. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

5. Wesolowski A. i in. 2000. Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

6. Rolla S., Rolla M., Żarnoch W. 1998. Budowa dróg. WSiP, W-wa

7. Bzówka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K. 2013. Geotechnika komunikacyjna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

8. Nowakowska – Moryl J. 1991. Inżynieria leśna. Gruntoznawstwo drogowe. Projektowanie dróg.

9. Wiłun Z. 2000. Zarys Geotechniki.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Student zna i rozumie:

Zasady oceny przydatności gruntów do celów budownictwa drogowego.

Zasady określeni stopnia wysadzinowości gruntów.

Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich podłoża na ziemne budowle drogowe.

Zagrożenia związane z działaniem wody i mrozu na budowle drogowe.

Metody odwodnienia korony i korpusu drogowego.

"Metody stabilizacji gruntów podłoża pod nawierzchnie dróg rolniczych i leśnych.

Zasady wykorzystania geotekstyliów w budownictwie drogowym.

Konstrukcję drogi na łuku, technologię budowy nawierzchni drogowych.

Sposoby zabezpieczeń technicznych przed oddziaływaniem ruchu drogowego na środowisko.

UMIEJĘTNOŚCI. Student potrafi:

Zaprojektować drogę klasy gminnej i elementy krzywizny drogi na łuku.

Zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Student jest gotów do:

Oceny wpływu infrastruktury drogowej na środowisko naturalne.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ĆWICZENIA

Zaliczenie na ocenę projektu odcinka drogi rolniczej i jej nawierzchni.

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na co najmniej trzy pytania dotyczące jego wykonania.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gruchot
Prowadzący grup: Andrzej Gruchot, Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gruchot, Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa, Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Transport w gospodarce leśnej jak i gospodarstwie rolniczym jest czynnikiem mającym duży wpływ zarówno na organizację pracy jak i na koszty produkcji. Wzrastający zakres mechanizacji rolnictwa wymaga budowy i rozbudowy dróg rolniczych i leśnych. Budowa ich zatem stanowi jedno z podstawowych zagadnień technicznej infrastruktury wsi. W związku z tym celem przedmiotu jest rozwinięcie zagadnienia budowy dróg gruntowych o nieutwardzonej nawierzchni dostosowanych do potrzeb gospodarki rolnej i leśnej. Budowa ta musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczno - organizacyjne stosowane obecnie w szeroko rozumianym budownictwie ziemnym.

Pełny opis:

Funkcje dróg rolniczych i leśnych. Obciążenie ruchem. Parametry techniczne. Zasady trasowania, kształtowania i oznakowania. Nawierzchnie dróg o małym ruchu, nawierzchnie gruntowe i tymczasowe - zasady doboru, konstrukcja, materiały, wykonawstwo. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne dróg, zabezpieczenie skarp. Roboty ziemne, obliczanie powierzchni robót ziemnych, objętości mas ziemnych, rozdział mas ziemnych.

WYKŁADY

1. Przepisy prawne. Klasy i kategorie dróg w Polsce. Planowanie sieci dróg w gospodarstwach rolnych. Znaczenie i stan dróg leśnych w Polsce. Zasady oceny przydatności gruntów do celów budownictwa drogowego. Podział gruntów ze względu na wysadzinowość.

2. Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich podłoża na drogową budowlę ziemną. Działanie wody na budowle drogowe w zależności od położenia korpusu drogowego.

3. Odwodnienie powierzchniowe korony drogi.

4. Odwodnienie wgłębne (warstwy odsączające, sączki, dreny, studnie chłonne, zbiorniki odparowujące).

5. Zasady projektowania przekroju poprzecznego drogi (szerokość jezdni, przepustowość, przekroje poprzeczne jezdni, przekroje poprzeczne dróg rolniczych i leśnych, mijanki). Problem nośności gruntów.

6. Warunki równowagi i szybkość samochodu na łuku. Elementy krzywizny drogowej (jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni na łuku, poszerzenie jezdni na łuku, krzywa przejściowa, konstrukcja rampy drogowej). Elementy infrastruktury drogowej.

7. Stabilizacja gruntów do celów budownictwa drogowego.

8. Wykorzystanie geotekstyliów w budownictwie drogowym.

9. Charakterystyka i klasyfikacja nawierzchni drogowych (nawierzchnie gruntowe, twarde nieulepszone, twarde ulepszone, z elementów prefabrykowanych).

10. Metody zabezpieczeń technicznych przed oddziaływaniem ruchu drogowego na środowisko.

ĆWICZENIA:

1. Sporządzenie planu sytuacyjno wysokościowego, trasowanie drogi, konstrukcja i obliczenie parametrów łuku poziomego.

2. Sporządzenie profilu podłużnego drogi.

3. Zaprojektowanie i obliczenie rzędnych niwelety drogi.

4. Konstrukcja i obliczenie parametrów łuku pionowego.

5. Wykonanie przekroi poprzecznych drogi i obliczenie powierzchni robót ziemnych.

6. Wyznaczenie położenia przekrojów przejściowych i wykreślenie przekroi przejściowych.

7. Obliczenie objętości mas ziemnych.

8. Zaprojektowanie rozdziału mas ziemi za pomocą metody wykreślnej Brucknera i wyznaczenie maksymalnej i średniej drogi transportu mas ziemnych.

9. Obliczenie poszerzenia i jednostronnego pochylenia jezdni na łuku. Obliczenie grubości nawierzchni i wykonanie jej schematu.

10. Obliczenie stateczności skarpy nasypu drogowego.

11. Opis techniczny projektu.

Literatura:

1. Jaworski J. 1976. Drogi gruntowe. Część I - Projektowanie. Wydawnictwo IBDIM, Warszawa.

2. Nowakowska-Moryl J. 1996. Inżynieria leśna. Gruntoznawstwo drogowe. Projektowanie dróg, Wyd. Akademia Rolnicza, Kraków,

3. Majewski J. 1998, Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 1997. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

5. Wesolowski A. i in. 2000. Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

6. Rolla S., Rolla M., Żarnoch W. 1998. Budowa dróg. WSiP, W-wa

7. Bzówka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K. 2013. Geotechnika komunikacyjna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

8. Nowakowska – Moryl J. 1991. Inżynieria leśna. Gruntoznawstwo drogowe. Projektowanie dróg.

9. Wiłun Z. 2000. Zarys Geotechniki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.