Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia polowe: Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPGLE.07L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia polowe: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku glebowym, zaznajomienie z metodami analizy i rozpoznawania gleb w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji gleboznawczej, zaznajomienie z metodami waloryzacji gleb.

Pełny opis:

Wykłady:

Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Definicja gleby, funkcje gleby w biotopie, praktyczne aspekty gleboznawstwa w inżynierii środowiska.

Powstawanie i kształtowanie się gleb w Polsce. Czynniki glebotwórcze, procesy glebotwórcze.

Morfologia gleby, dokumentacja odkrywki glebowej.

Właściwości fizyczne, wodne i powietrzne gleb.

Właściwości fizyko-chemiczne gleb (sorpcja, odczyn gleby, buforowość).

Właściwości chemiczne gleb (makro, mikroelementy).

Materia organiczna gleby, organizmy glebowe. Powstawanie próchnicy i jej rola w środowisku glebowym.

Jakość gleby, zasobność, żyzność, produkcyjność. Ocena jakości gleby (klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej).

Systematyka gleb.

Mapy zawierające treści glebowe.

Ochrona gleb.

ĆWICZENIA TERENOWE

Wykonanie odkrywek glebowych z opisem cech morfologicznych dla różnych typów gleb. Oznaczenie składu granulometrycznego analizowanej gleby i odczynu metodami polowymi. Zaklasyfikowanie gleby do właściwej jednostki systematycznej.

Literatura:

1.Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewuicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN Warszawa.

2.Komornicki T., Oleksynowa K., Jakubiec J., Miechówka A. 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo terenowe. AR Kraków.

3.Konecka - Betley K., Czępińska - Kaamińska D., Janowska E. 1999. Systematyka i kartografia gleb. SGGW Warszawa.

4.Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. PWN Warszawa.

5.Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 2004. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. AR Poznań.

6.Zawadzki S. 1999. Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Zna pojęcie gleby, jej funkcję jako elementu biotopu i praktyczne aspekty gleboznawstwa w inżynierii środowiska. Zna wpływ czynników glebotwórczych i procesów glebotwórczych na powstawanie i kształtowanie się gleb. Zna metody opisu morfologicznego i dokumentacji odkrywki glebowej. Zna zasady systematyki gleb Polski.

Zna właściwości fizyczne, wodne, powietrzne, chemiczne i fizyko-chemiczne gleb. Zna rolę i funkcje materii organicznej występującej w glebie, jej znaczenie w środowisku glebowym.

Zna metody oceny jakości gleby i obowiązujące klasyfikacje gleboznawcze. Zna metody interpretacji map zawierających treści glebowe. Zna podstawowe zagadnienia ochrony gleb.

Ćwiczenia polowe:

Student potrafi opisywać cechy morfologiczne gleb, metodami polowymi oznaczyć skład granulometryczny oraz odczyn gleby. Umie klasyfikować różne gleby do właściwej jednostki systematycznej. Potrafi zaklasyfikować analizowaną glebę do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Kompetencje społeczne:

Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geodety w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi pracować w zespole i ponosi odpowiedzialność za wspólnie wykonane zadanie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (test jednokrotnego wyboru). Uzyskanie powyżej 60%

poprawnych odpowiedzi z testu

Ćwiczenia polowe:

Student poprawnie wykonał opis odkrywki glebowej w terenie. Umie scharakteryzowac cechy morfologiczne poziomów glebowych. Potrafi oznaczyć skład granulometryczny i odczyn gleby metodą polową. Umie zaklasyfikować glebę do odpowiedniego działu, rzędu, typu, podtypu gleby. Potrafi ocenić jakość gleby tj. zaklasyfikować badaną glebę do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Student oddał sprawozdanie z ćwiczeń terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)