Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia polowe: Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPGLE.07L.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia polowe: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku glebowym, zaznajomienie z metodami analizy i rozpoznawania gleb w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji gleboznawczej, zaznajomienie z metodami waloryzacji gleb.

Pełny opis:

Wykłady:

Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Definicja gleby, funkcje gleby w biotopie, praktyczne aspekty gleboznawstwa w inżynierii środowiska.

Powstawanie i kształtowanie się gleb w Polsce. Czynniki glebotwórcze, procesy glebotwórcze.

Morfologia gleby, dokumentacja odkrywki glebowej.

Właściwości chemiczne, fizyczne, wodne i powietrzne gleb

Właściwości fizyko-chemiczne gleb (sorpcja, odczyn gleby, buforowość).

Materia organiczna gleby, organizmy glebowe. Powstawanie próchnicy i jej rola w środowisku glebowym.

Jakość gleby, zasobność, żyzność, produkcyjność. Ocena jakości gleby (klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej).

Podstawy systematyki gleb Polski.

Mapy zawierające treści glebowe.

ĆWICZENIA TERENOWE

Wykonanie odkrywek glebowych z opisem cech morfologicznych dla różnych typów gleb.

Literatura:

1.Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewuicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN Warszawa.

2.Komornicki T., Oleksynowa K., Jakubiec J., Miechówka A. 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo terenowe. AR Kraków.

3.Konecka - Betley K., Czępińska - Kaamińska D., Janowska E. 1999. Systematyka i kartografia gleb. SGGW Warszawa.

4.Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. PWN Warszawa.

5.Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 2004. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. AR Poznań.

6.Zawadzki S. 1999. Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wykłady:

Zna pojęcie gleby, jej funkcję jako elementu biotopu i praktyczne aspekty gleboznawstwa w inżynierii środowiska. Zna wpływ czynników glebotwórczych i procesów glebotwórczych na powstawanie i kształtowanie się gleb. Zna metody opisu morfologicznego i dokumentacji odkrywki glebowej. Zna zasady systematyki gleb Polski.

Zna właściwości fizyczne, wodne, powietrzne, chemiczne i fizyko-chemiczne gleb. Zna rolę i funkcje materii organicznej występującej w glebie, jej znaczenie w środowisku glebowym.

Zna metody oceny jakości gleby i obowiązujące klasyfikacje gleboznawcze. Zna metody interpretacji map zawierających treści glebowe.

ĆWICZENIA TERNOWE

Potrafi opisywać cechy morfologiczne gleb, metodami polowymi oznaczyć skład granulometryczny oraz odczyn gleby. Umie kla-syfikować różne gleby do właściwej jednostki systematycznej. Potrafi zaklasyfikować analizowaną glebę do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Kompetencje społeczne:

Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geodety w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi pracować w zespole i ponosi odpowiedzialność za wspólnie wykonane zadanie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (test jednokrotnego wyboru). Uzyskanie powyżej 60%

poprawnych odpowiedzi z testu

Ćwiczenia polowe:

Student poprawnie wykonał opis odkrywki glebowej w terenie. Umie scharakteryzowac cechy morfologiczne poziomów glebowych. Potrafi oznaczyć skład granulometryczny i odczyn gleby metodą polową. Umie zaklasyfikować glebę do odpowiedniego działu, rzędu, typu, podtypu gleby. Potrafi ocenić jakość gleby tj. zaklasyfikować badaną glebę do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Student oddał sprawozdanie z ćwiczeń terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)