Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia polowe: Geodezja wyższa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPGEW.08L.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia polowe: Geodezja wyższa
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Niwelacja precyzyjna oraz precyzyjny pomiar kątów. Wyrównanie obserwacji. Utworzenie operatu dla danego zadania.

Pełny opis:

Niwelacja precyzyjna oraz precyzyjny pomiar kątów. Wyrównanie obserwacji. Utworzenie operatu dla danego zadania.

Literatura:

1. Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. PWN, Warszawa 2014.

2. Obowiązujące przepisy prawne w zakresie wykonywania prac geodezyjnych.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: posłużyć się sprzętem używanym przy precyzyjnych pomiarach kątów oraz w niwelacji precyzyjnej, wykorzystać technikę i technologię pracy na stanowisku pomiarowym, opracować i zinterpretować wyniki przeprowadzonego pomiaru; dobrać odpowiedni sprzęt geodezyjny do wykonania zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym.

Kompetencje społeczne: pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i kierować małym zespołem; odpowiedzialności za poprawność wykonywanych pomiarów i obliczeń oraz skutków ekonomicznych i społecznych ewentualnych zawinionych przez niego błędów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę pozytywną: operatów dla poszczególnych zadań, zaangażowania i poprawności wykonania pomiarów w terenie. Udział w ocenie końcowej 100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)