Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe: Budownictwo wodne i sanitarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUWOSAN.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Budownictwo wodne i sanitarne
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie Studentów z technologią oczyszczani ścieków oraz technologią uzdatniania wody. Dodatkowo celem jest zapoznanie z budowlami hydrotechnicznymi - ich budową i zasadami eksploatacji.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń terenowych Studenci zapoznają się:

1. Z uwarunkowaniami geologicznymi, fizjograficznymi, hydrologicznymi terenu, na którym znajduje się zwiedzany obiekt. Poznanie warunków wykonawstwa i eksploatacji obiektu z uwzględnieniem aspektów technicznych, przepisów i warunków środowiskowych.

2. Z technologią unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w zakresie oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego oraz zapoznanie z obsługą eksploatacyjną poszczególnych urządzeń.

3. Z technologią uzdatniania wody powierzchniowej w zakresie procesów sedymentacji, koagulacji oraz filtracji oraz zapoznanie z obsługą eksploatacyjną poszczególnych urządzeń.

Literatura:

1. Adamski W., Gotrat J., Leśniak E, Żbikowski A. 1986. Małe budownictwo wodne dla wsi, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

2. Kledyński Z. 2006. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

3. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J. A. Sozański M. M. 1997. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. 1997. Wydanie II, PZITS oddział w Poznaniu, Poznań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

1. Ma szczegółową wiedzę o warunkach powstania i funkcjonowania wybranych budowli hydrotechnicznch z uwzględnieniem warunków posadowienia konstrukcji, mechaniki konstrukcji, warunków hydraulicznych przepuszczenia wód przez urządzenia spustowe i upustowe budowli.

2. Ma wiedzę praktyczną dotyczącą funkcjonowania i eksploatacji zbiorczych oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

1. Potrafi opisać i ocenić warunki techniczne eksploatacyjne budowli hydrotechnicznej.

2. Potrafi opisać i ocenić technologię oczyszczania ścieków oraz stacji uzdatniania wody wraz z podaniem wytycznych eksploatacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

1. Potrafi pracować w grupie wnosząc istotny wkład w końcowy efekt realizowanego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie z należy oddać:

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych zaliczone na ocenę pozytywną.

Udział oceny z zaliczenia w ocenie końcowej 100%.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk w ramach przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bugajski
Prowadzący grup: Piotr Bugajski, Bogusław Michalec, Marek Tarnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)