Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo metalowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUMET.WB.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo metalowe
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy o właściwościach materiału i specyficznych cechach konstrukcji metalowych, niezbędnej dla poprawnego projektowania tego typu konstrukcji. Jednym z celów jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi normami i innymi aktami prawnymi, których zastosowania wymaga proces projektowy. Ćwiczenia z przedmiotu mają przygotować studentów do sprawnego wykonywania rysunków wykonawczych konstrukcji stalowych.

Pełny opis:

1. Stal jako materiał konstrukcyjny: podstawowe pojęcia metaloznawstwa, właściwości fizyczne stali, stosowane oznaczenia.

2. Obliczanie nośności prętów stalowych zginanych.

3. Problemy utraty stateczności przekrojów stalowych. Stateczność miejscowa i stateczność ogólna.

4. Obliczanie nośności prętów stalowych ściskanych i rozciąganych.

5. Obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów stalowych

złożonych z typowych profili walcowanych.

6. Połączenia w konstrukcjach stalowych. Połączenia na nity, śruby, śruby sprężające. Połączenia spawane. Naprężenia spawalnicze. Zasady kształtowania węzłów.

7. Projektowanie konstrukcji stalowych. Wykorzystanie tablic charakterystyk produkowanych przekrojów walcowanych.

Stężenia konstrukcji stalowych.

8. Przekroje zginane zespolone: żelbetowo-stalowe. Wykonywanie rysunków roboczych.

Literatura:

1. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady 2006.

2. Niewiadomski J. i in.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, PWN 2002.

3. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

4. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

5. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. ARKADY 2003

8. Żółtowski W. Łubiński A.: Konstrukcje metalowe. Cz.1 i 2, Arkady 2005

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)