Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo ziemne i fundamentowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUDZI.SI.IGWX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ziemne i fundamentowanie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z oceną przydatności gruntów mineralnych do konstrukcji i budowli ziemnych, technologią budowy, kontrolą jakości i odbiorem wykonanych robót ziemnych, filtracją wody przez obwałowania i zapory ziemne, rodzajami drenaży i uszczelnień zapór, metodami obliczeń stateczności nasypów ziemnych.

Student poznaje rodzaje fundamentów bezpośrednich, zasady ich projektowania (w oparciu o stany graniczne nośności i użytkowności) w zależności od wielkości i rodzaju wywieranych oddziaływań oraz od warunków gruntowo-wodnych.

Student zapoznaje się z zasadami przyjmowania kategorii geotechnicznych.

Literatura:

Zapoznanie studenta z oceną przydatności gruntów mineralnych do konstrukcji i budowli ziemnych, technologią budowy, kontrolą jakości i odbiorem wykonanych robót ziemnych, filtracją wody przez obwałowania i zapory ziemne, rodzajami drenaży i uszczelnień zapór, metodami obliczeń stateczności nasypów ziemnych.

Zapoznanie studenta z rodzajami fundamentów bezpośrednich, zasadami ich projektowania (w oparciu o stany graniczne nośności i użytkowności) w zależności od wielkości i rodzaju wywieranych oddziaływań oraz od warunków gruntowo-wodnych. Student zapoznaje się również z zasadami przyjmowania kategorii geotechnicznych.

Biernatowski K., Dembicki E., Hera E., Rosiński B., Rossman J., Rzepka J., Sułocki J.: 1988. Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwa. Arkady, Warszawa.

Biernatowski K.: 1984. Fundamentowanie. PWN, Warszawa.

Cios I., Garwacka-Piórkowska S. 2003. Projektowanie fundamentów. Ławy, stopy, ściany oporowe, pale. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Depczyński W., Szamowski A. 1999. Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Dębicki E.: 1988. Fundamentowanie t.2. Arkady, Warszawa.

Gosk W. 2010. Nośność podłoża gruntowego pod ławą fundamentową według Eurokod 7 oraz PN-81/B-03020. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M.: 1999. Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.

Motak E. 1988.: Fundamenty bezpośrednie. Wzory, tablice, przykłady. Arkady, Warszawa.

Obrycki M., Pisarczyk S.: 1998. Wybrane z zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

PIECZYRAK J. 2009. Stany graniczne i warunki obliczeniowe w geotechnice, Materiały XXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, t. 1, 247-270.

Pisarczyk S.: 1991. Mechanika gruntów z fundamentowaniem. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Puła O. 2011. Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.

Rybak C., Puła O., Sarniak W.: 1997. Fundamentowanie. Projektowanie posadowień bezpośrednich. Wrocław.

Smoltczyk U. 2003. Geotechnical Engineering Handbook, Ernst & Sohn. A Wiley Company.

Wiłun Z. 2003. Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 1997-2:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Potrafi scharakteryzować zasady doboru gruntów mineralnych do celów budownictwa ziemnego. Wymienia typy zapór ziemnych i wskazuje czynniki decydujące o jej lokalizacji. Wylicza rodzaje uszczelnień i drenaży obiektów budownictwa ziemnego. Podaje technologie budowy obwałowań i zapór ziemnych.

Ma wiedzę w zakresie projektowania fundamentów bezpośrednich, zna kryteria podziału fundamentów i potrafi podać ich charakterystykę. Wymienia rodzaje stanów granicznych nośności i użytkowalności. Posiada pogłębioną wiedzę ze znajomości zasad projektowania zgodnie z Eurokodem 7.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi obliczyć wysokość zapory ziemnej dla założonej wysokości piętrzenia wody. Oblicza i ocenia wielkość natężenia przepływu, przeprowadza obliczenia przebiegu krzywej filtracji przez korpus zapory ziemnej.

Posiada umiejętność oceny podłoża gruntowego w aspekcie posadowienia obiektu. Potrafi zaprojektować fundament bezpośredni zgodnie z warunkami stanu granicznego nośności i użytkowalności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi postępować zgodnie z ekologicznymi zasadami projektowania obiektów budownictwa ziemnego. Posiada świadomość odpowiedzialności oraz skutków dla środowiska i społeczności nieprzestrzegania zasad projektowania fundamentów.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt 1. Oznaczenie wysokości zapory ziemnej. Obliczenia filtracyjne dla różnych przypadków budowy korpusu zapory. Obliczenia stateczności skarpy odwodnej.

Ocena - 2,0 (ndst)

Zagadnienie projektowe zostało wykonane nieprawidłowo, student błędnie wyznaczył wysokość zapory ziemnej lub błędnie określił przebieg krzywej filtracji dla analizowanego przypadku obliczeniowego.

Student nie potrafi podać zasad obliczania wysokości zapory lub zasad wykonywania obliczeń filtracyjnych.

Ocena - 3,0 (dst)

Zagadnienie projektowe zostało wykonane prawidłowo w części obliczeniowej; część graficzna jest niekompletna.

Student potrafi podać zasady obliczania wysokości zapory oraz wykonywania obliczeń filtracyjnych. Student nie potrafi podać zasad stosowania drenażu rurowego i uszczelnienia zapory. Zna zasady obliczeń stateczności skarp.

Ocena - 3,5 (pdst)

Zagadnienie projektowe zostało wykonane prawidłowo.

Student potrafi podać zasady obliczania wysokości zapory oraz wykonywania obliczeń filtracyjnych. Student potrafi scharakteryzować zastosowany drenaż i uszczelnienie zapory. Zna zasady obliczeń stateczności skarp.

Ocena - 4,0 (db)

Zagadnienie projektowe zostało wykonane prawidłowo.

Student potrafi podać zasady obliczania wysokości zapory oraz wykonywania obliczeń filtracyjnych. Student potrafi wymienić rodzaje drenaży i uszczelnień stosowanych w zaporach ziemnych. Zna zasady obliczeń stateczności skarp, potrafi opisać zastosowaną metodę obliczeniową.

Ocena - 4,5 (pdb)

Zagadnienie projektowe zostało wykonane prawidłowo.

Student potrafi podać zasady obliczania wysokości zapory oraz wykonywania obliczeń filtracyjnych. Student potrafi wymienić rodzaje drenaży i uszczelnień stosowanych w zaporach ziemnych. Zna zasady obliczeń stateczności skarp, potrafi opisać zastosowaną metodę obliczeniową, podaje wady i zalety metody.

Ocena - 5,0 (bdb)

Zagadnienie projektowe zostało wykonane prawidłowo.

Student potrafi podać zasad obliczania wysokości zapory oraz wykonywania obliczeń filtracyjnych. Student potrafi wymienić rodzaje drenaży i uszczelnień stosowanych w zaporach ziemnych. Zna zasady obliczeń stateczności skarp, potrafi opisać zastosowaną metodę obliczeniową oraz zweryfikować celowość jej zastosowania.

Projekt 2. Projekt ostrosłupowej, żelbetowej stopy fundamentowej obciążonej oddziaływaniem pionowym.

Ocena - 2,0 (ndst)

Projekt stopy fundamentowej został wykonany nieprawidłowo.

Student nie potrafi podać toku postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej.

Ocena - 3,0 (dst)

Projekt stopy fundamentowej zawiera nieznaczne braki w treści, wyniki końcowe są prawidłowe, rysunek konstrukcyjny jest niekompletny.

Ocena - 3,5 (pdst)

Student potrafi podać tok postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej i rodzaje stanów granicznych nośności.

Projekt stopy fundamentowej został wykonany prawidłowo w części obliczeniowej, rysunek konstrukcyjny jest niekompletny.

Ocena - 4,0 (db)

Student potrafi podać tok postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej, rodzaje stanów granicznych nośności oraz zasady przyjmowania poziomu posadowienia.

Ocena - 4,5 (pdb)

Projekt stopy fundamentowej został wykonany prawidłowo.

Student potrafi podać tok postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej, rodzaje stanów granicznych nośności, wymienić zasady przyjmowania poziomu posadowienia oraz wymiarów fundamentu.

Ocena - 5,0 (bdb)

Projekt stopy fundamentowej został wykonany prawidłowo.

Student potrafi podać tok postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej, rodzaje stanów granicznych nośności, wymienić zasady przyjmowania poziomu posadowienia i wymiarów fundamentu. Wyjaśnia zasady obliczeń naprężeń występujących w podłożu pod fundamentem.

Projekt stopy fundamentowej został wykonany prawidłowo.

Student potrafi podać tok postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej, rodzaje stanów granicznych nośności, wymienić zasady przyjmowania poziomu posadowienia i wymiarów fundamentu. Wyjaśnia zasady obliczeń naprężeń występujących w podłożu pod fundamentem. Podaje zasady obliczeń zbrojenia stopy fundamentowej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza
Prowadzący grup: Andrzej Gruchot, Katarzyna Kamińska, Eugeniusz Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gruchot
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Andrzej Gruchot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gruchot
Prowadzący grup: Andrzej Gruchot, Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.