Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe: Budownictwo wodno-melioracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUDWODM.SI.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Budownictwo wodno-melioracyjne
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z warunkami wykonawstwa, eksploatacji i konserwacji urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, sanitarnego i wodno-melioracyjnego.

Pełny opis:

Zapoznanie z uwarunkowaniami geologicznymi, fizjograficznymi, hydrologicznymi terenu, na którym znajduje się zwiedzany obiekt hydrotechniczny. Poznanie warunków wykonawstwa i eksploatacji obiektu z uwzględnieniem aspektów technicznych, przepisów i warunków środowiskowych.

Opracowanie sprawozdania z zajęć terenowych przez zespoły uczestników ćwiczeń terenowych na podstawie zdobytej w terenie wiedzy i danych o budowlach hydrotechnicznych zgromadzonych indywidualnie przez grupę.

Zapoznanie z technologią unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w zakresie oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego oraz zapoznanie z obsługą eksploatacyjną poszczególnych urządzeń. Opracowanie, w formie grupowego sprawozdania z zajęć terenowych, wytycznych eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków.

Zapoznanie studentów z warunkami wykonawstwa, rozwiązaniami konstrukcyjnymi, eksploatacją oraz konserwacją kilku systemów i budowli melioracji podstawowych i szczegółowych, służących do regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleb oraz do ochrony przeciwpowodziowej i przed suszami.

Opracowanie sprawozdania z zajęć terenowych przez zespoły uczestników ćwiczeń terenowych na podstawie zdobytej w terenie wiedzy i danych o systemach i budowlach wodno-melioracyjnych zgromadzonych indywidualnie przez grupę.

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamski W., Gotrat J., Leśniak E, Żbikowski A. 1986. Małe budownictwo wodne dla wsi. Wyd.Arkady, Warszawa.

2. Byczkowski A. 1972. Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych.Warszawa.

3. Denczew S., Królikowski A. 2002. Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych ikanalizacyjnych. Wyd. Arkady, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Kledyński Z. 2006. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa.

2. Łomotowski J., Szpindor A. 2002. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Wyd. Arkady,Warszawa.

3. Marcilonek S. 1994. Eksploatacja urządzeń melioracyjnych. Wyd. AR we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

[CT3_U1] - stosując zasady BHP opisać i ocenić warunki techniczno-eksploatacyjne budowli hydrotechnicznych i systemów ochrony przeciwpowodziowej.

[CT3_U2] - stosując zasady BHP opisać i ocenić technologię oczyszczania ścieków wraz z podaniem wytycznych eksploatacyjnych.

[CT3_U3] - stosując zasady BHP rozpoznać poszczególne elementy konstrukcyjne i materiałowe oraz opisać i ocenić warunki techniczno-eksploatacyjne systemów i budowli wodno-melioracyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

[CT3_K1] - ciągłego doskonalenia się w zakresie realizacji prac terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie 3 sprawozdań zespołowych z ćwiczeń terenowych dotyczących budownictwa hydrotechnicznego, sanitarnego i wodno-melioracyjnego; na ocenę pozytywną z ćwiczeń terenowych należy prawidłowo wykonać wszystkie sprawozdania, z których wyliczana jest ocena końcowa w postaci średniej arytmetycznej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)