Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUDO.10L.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów pod względem rozumienia roli, jaką odgrywają w budownictwie podstawowe elementy ustrojów budowlanych, jakie wymagania są im stawiane, na jakich zasadach są projektowane oraz jak są wznoszone.

Pełny opis:

Wykłady:

Przepisy prawne o warunkach technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich części oraz ich usytuowanie.

Podstawowe typy konstrukcyjne budynków: ścianowy, szkieletowy (płytowo-ramowy, płytowo-słupowy), rdzeniowy. Wady i zalety poszczególnych typów. Podział konstrukcji ze względu na materiał: konstrukcje murowane, żelbetowe, metalowe (stalowe), zespolone. Wady i zalety poszczególnych materiałów.

Zasady sporządzania roboczych rysunków technicznych w budownictwie ogólnym. Zasady opracowywania projektów budowlanych. Przepisy prawne o formie i szczegółowym zakresie projektów budowlanych. Podstawowe elementy budowli, ich typy i zadania. Sposoby posadowienia budowli. Aspekty mechaniczne pracy stopy i ławy fundamentowej oraz rusztu i odwróconego stropu. Ławy i stopy fundamentowe murowane – zasady konstruowania..

Izolacje w budynkach. Izolacje przeciwwilgociowe i paroizola-

cje. Izolacje termiczne. Zasady poprawnego kształtowania przegród pod względem cieplno-wilgotnościowym. Izolacje termiczne kominów i przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Ściany – ich rodzaje i podstawowe układy konstrukcyjne. Zasady murowania ścian; wiązania cegieł: kowadełkowe, krzyżykowe, gotyckie, holenderskie. Znaczenie przerw dylatacyjnych w budownictwie.

Rodzaje stropów i ich praca statyczna. Stropy drewniane. Stropy żelbetowe – rodzaje i sposoby konstruowania. Stropy żelbetowe prefabrykowane. Stropy z wypełnieniem ceramicznym. Stropy i pomosty stalowe.

Rodzaje schodów i ich praca statyczna. Rodzaje schodów ze względu na materiał konstrukcyjny. Stropy żelbetowe – sposoby kształtowania zbrojenia w różnych typach konstrukcyjnych. Przepisy prawne i wymagania stawiane schodom.

Dachy i stropodachy – podstawowe pojęcia i klasyfikacja. Dachy drewniane – podział na typy konstrukcyjne. Sposoby odprowadzania wody opadowej i związane z tym uwarunkowania.

Ćwiczenia:

Analiza istniejących rozwiązań w zakresie budowy ścian, poprawnych i wadliwych, na przykładach. Opracowanie rysunków roboczych ścian (rzuty, przekroje) o zadanej grubości, z odpowiedniego materiału.

Przygotowanie rysunków roboczych wybranego typu stropu; jego rzutów i przekrojów.

Analiza istniejących rozwiązań w zakresie konstrukcji schodów, poprawnych i wadliwych, na przykładach. Przygotowanie rysunków roboczych wybranego typu schodów. Rzuty i przekroje schodów.

Analiza wadliwych rozwiązań konstrukcji dachowych, na przykładach. Przygotowanie rysunków roboczych wybranego typu dachu; jego rzutów i przekrojów.

Opracowanie rysunków roboczych izolacji przeciwwilgociowej

lekkiej, w zadanych warunkach.

Opracowanie rysunków roboczych izolacji przeciwwodnej

ciężkiej, w zadanych warunkach.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawnych (m.in. hierarchia przepisów, kolizja przepisów). Dyskusja nad uwarunkowaniami prawnymi w budownictwie.

Literatura:

Praca zbiorowa. 2008. Budownictwo ogólne. Tom III. Elementy budynków. Podstawy projektowania. Arkady. Warszawa

Markiewicz Przemysław. 2007. Budownictwo ogólne dla architektów. „AR-CHI-PLUS”, Kraków

Neufert E. 2007. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wyd. IV. Arkady, Warszawa

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe akty prawne regulujące procesy projektowe i wykonawcze w budownictwie, w tym przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, ich części i ich usytuowanie.

Wie jakich materiałów używa się do budowy poszczególnych elementów budowli oraz jakie są warunki i zakres ich stosowania. Zna podstawowe techniki wznoszenia budowli oraz zna warunki techniczne, jakie te obiekty powinny spełniać, zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów prawa.

Wie jakie rozwiązania techniczne w budynku decydują o jego zapotrzebowaniu na energię. Zna optymalne rozwiązania dla przegród budowlanych pod względem ich izolacyjności termicznej i wilgotnościowej.

Potrafi zdobyć informacje na temat właściwości fizycznych materiałów stosowanych w konstruowaniu elementów budowlanych; posługuje się normami projektowania służącymi do zestawiania obciążeń różnego pochodzenia.

Potrafi interpretować i stosować znaki graficzne i symbole rysunkowe służące do oznaczania elementów wyposażenia budynków na rysunkach technicznych; potrafi stosować techniki rysunkowe służące do wyróżniania materiałów budowlanych na rysunkach.

Potrafi (przy wykorzystaniu danych zawartych w normach projektowania) dokonać wyboru materiału i rozwiązania technicznego gwarantującego spełnienie warunków projektowych w budownictwie tradycyjnym.

Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących budownictwa (m.in. co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Ma świadomość faktu, że każdą konstrukcję budowlaną można skonstruować na bardzo wiele sposobów, a każde rozwiązanie pociąga za sobą różne skutki ekonomiczne, ekologiczne i inne. Ostateczną decyzję co do wyboru materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant; on też ponosi odpowiedzialność za swoją pracę projektową.

Ma ogólną świadomość skutków błędów w rozwiązaniach inżynierskich, zarówno w zakresie doboru materiałów, jak i rozwiązań konstrukcyjnych; skutków materialnych oraz odpowiedzialności moralnej i prawnej.

Rozumie znaczenie ekonomiczne wyborów dokonywanych w procesie projektowania i budowy tradycyjnych obiektów budowlanych. Wykazuje postawę projektanta przedsiębiorczego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)