Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUD.07L.SI.IISTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów pod względem rozumienia roli, jaką odgrywają w budownictwie podstawowe elementy ustrojów budowlanych, jakie wymagania są im stawiane, na jakich zasadach są projektowane oraz jak są wznoszone. Podstawowa wiedza o budownictwie wymaga również znajomości najważniejszych przepisów prawnych na temat warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz elementy budynków.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1. Podstawowe typy konstrukcyjne budynków: ścianowy, szkieletowy (płytowo-ramowy, płytowo-słupowy), rdzeniowy. Wady i zalety poszczególnych typów. Podział konstrukcji ze względu na materiał: konstrukcje murowane, żelbetowe, metalowe (stalowe), zespolone. Wady i zalety poszczególnych materiałów. 2 godz.

2. Podstawowe elementy budowli, ich typy i zadania. Sposoby posadowienia budowli. Aspekty mechaniczne pracy stopy i ławy fundamentowej oraz rusztu i odwróconego stropu. Ławy i stopy fundamentowe murowane - zasady konstruowania. Ściany - ich rodzaje i podstawowe układy konstrukcyjne. Zasady murowania ścian; wiązania cegieł: kowadełkowe, krzyżykowe, gotyckie, holenderskie. Znaczenie przerw dylatacyjnych w budownictwie. 2 godz.

3. Rodzaje stropów i ich praca statyczna. Stropy drewniane. Stropy żelbetowe - rodzaje i sposoby konstruowania. Stropy żelbetowe prefabrykowane; zjawisko "klawiszowania". Stropy z wypełnieniem ceramicznym. Stropy i pomosty stalowe. 3 godz.

4. Rodzaje schodów i ich praca statyczna. Rodzaje schodów ze względu na materiał konstrukcyjny. Stropy żelbetowe - sposoby kształtowania zbrojenia w różnych typach konstrukcyjnych. Przepisy prawne i wymagania stawiane schodom. 2 godz.

5. Dachy i stropodachy - podstawowe pojęcia i klasyfikacja. Dachy drewniane - podział na typy konstrukcyjne. Sposoby odprowadzania wody opadowej i związane z tym uwarunkowania. Dachy - ogrody: wymagania natury przyrodniczej, architektonicznej i konstruktorskiej. 3 godz.

6. Izolacje w budynkach. Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje. Izolacje termiczne. Izolacje przeciw promieniowaniu jonizującemu. Zasady poprawnego kształtowania przegród pod względem cieplno-wilgotnościowym. Izolacje termiczne kominów i przewodów wentylacji grawitacyjnej. 2 godz.

7. Zasady sporządzania roboczych rysunków technicznych w budownictwie ogólnym. Zasady opracowywania projektów budowlanych. Przepisy prawne o formie i szczegółowym zakresie projektów budowlanych. 1 godz.

Ćwiczenia (15 godz.):

1. Opracowanie rysunków roboczych ścian (rzuty, przekroje) o zadanej grubości, z odpowiedniego materiału. 2 godz.

2. Przygotowanie rysunków roboczych wybranego typu stropu; jego rzutów i przekrojów. Konsultacje indywidualnych opracowań studenckich. 4 godz.

3. Przygotowanie rysunków roboczych wybranego typu schodów. Rzuty i przekroje schodów. Konsultacje indywidualnych opracowań studenckich. 3 godz.

4. Przygotowanie rysunków roboczych wybranego typu dachu; jego rzutów i przekrojów. Konsultacje indywidualnych opracowań studenckich. 4 godz.

5. nWyjaśnienie podstawowych pojęć prawnych (m.in. hierarchia przepisów, kolizja przepisów). Dyskusja nad uwarunkowaniami prawnymi w budownictwie; konsultacje, odpowiedzi na pytania studenckie (panel dyskusyjny). 2 godz.

Literatura:

1. Kowalski W., Maciąg E., Tatara T., "Investigation of buildings with concrete load-bearing-walls subjected to mining shocks",17-th European Regional Earthquake Engineering Seminar for Young Scientists and Designers, Israel, Haifa, September 5-10, 1993

2. Ciesielski R., Kowalski W., Maciąg E., Tatara T., "Badania teoretyczne

doświadczalne budynków podlegających działaniu wstrząsów górniczych", III Naukowe Seminarium "Budownictwo Na Terenach Górniczych", Katowice 1994

3. Rozdziały 11.1~11.3 monografii (pod red. J.Kwiatka), "Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych", Wydawnictwo GIG, Katowice 1997, str.583-628,

4. Kowalski W., "Wyznaczanie sił sejsmicznych w budynkach podlegających wstrząsom górniczym", rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska (Biblioteka Główna), Kraków 1998

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)